ZARZĄDZENIE NR 23/2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 25 maja 2016r.

2016-05-31 1418
Art. czytany: 1277 razy

w sprawie powołania Komitetu rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 23/2016
Wójta Gminy Łączna
z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie powołania Komitetu rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (znak: MIiR/H 2014-2020/20 (01)/07/2015 z późn. zm.) oraz w związku
z przystąpieniem Gminy Łączna do opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łączna na lata 2016-2023 oraz zgłoszeń, które wpłynęły do Urzędu Gminy Łączna
w odpowiedzi na publiczne zaproszenie interesariuszy rewitalizacji do wzięcia udziału w pracach Komitetu rewitalizacji zarządzam, co następuje:

§ 1
W celu zapewnienia włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji powołuję Komitet rewitalizacji w następującym składzie:

1) Artur Osman
2) Wojciech Ejsmont
3) Jolanta Żaczek – KGW Łącznianie
4) Malwina Odrzywolska
5) Tomasz Czerwiński – Klub Radnych „Gmina Łączna Nasz Dom”
6) Edmund Wykrota
7) Grzegorz Pająk – Produkcja Wyrobów Tartacznych
8) Mirosław Milcarz
9) Ireneusz Barański
10) Jacek Januchta
11) Andrzej Wisowaty
12) Paweł Kałuziński
13) Dominika Fąfara
14) Edward Chaba
15) Marta Siewierska
16) Magdalena Kowalik
17) Mirosław Nyga
18) Monika Pająk
19) Bożena Wisowata
§ 2
Komitet rewitalizacyjny podczas pierwszego posiedzenia:
1) przyjmie swój Regulamin,
2) wybierze Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza Komitetu.

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się członkom Komitetu Rewitalizacyjnego wymienionym w § 1.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.