Obwieszczenie Wójta Gminy Łączna o udziale społeczeństwa

2016-11-02 1330
Art. czytany: 835 razy

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 2 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353
z późn. zm.)

Wójt Gminy Łączna
zawiadamia

że dnia 12.09.2016 r. na wniosek PCC Silicium S.A. z siedzibą w msc. Zagórze nr 92, reprezentowanej przez Pana Przemysława Kruka- pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Modernizacji węzła płuczki wraz z układem transportowym w Zakładzie Kruszyw Kwarcytowych PCC Silicium”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zakładu PCC Silicium Spółka Akcyjna znajdującego się w miejscowości Zagórze, gmina Łączna, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie- na działce nr 210/6, obręb 0012.
Przedsięwzięcie będzie polegało na modernizacji węzła płuczki z układem transportowym w obrębie istniejącego zakładu kruszyw kwarcytowych, poza terenem wyrobiska. Projektowane zamierzenie będzie związane z modernizacją linii produkcyjnej, polegającej na wymianie starych, zużytych maszyn na urządzenia nowej generacji, charakteryzujące się lepszymi parametrami techniczno-technologicznymi,
w tym mniejszą energochłonnością. Jednym z celów planowanej inwestycji jest obniżenie obecnej emisji hałasu z zakładu, poprzez modernizację węzła płuczki oraz budynku, w którym się on znajduje.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łączna, natomiast organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Kielcach. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej.
Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją w sprawie można zapoznać się
w Urzędzie Gminy Łączna – Wydział Techniczny (pok. nr 7), w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag
i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, elektronicznej w terminie do dnia 23.XI.2016 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Treść niniejszego obwieszczenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca inwestycji.