ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA - Dowóz dzieci

2017-08-03 1419
Art. czytany: 387 razy

Łączna, 03.08.2017r.

Do wiadomości
Wykonawców

Dotyczy:
Ogłoszenie nr 547449-N-2017 z dnia 2017-07-07

Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2017/2018”.

ZAWIADOMIENIE
O
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), Gmina Łączna informuję, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp wykluczono następujących Wykonawców:

1. LECH-TRANS Paweł Lech Pępice 38, 26-080 Mniów
2. USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT Anna Chmiel Charężów 6, 26-060 Chęciny

Oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE


1. LECH-TRANS Paweł Lech Pępice 38, 26-080 Mniów
Wykonawca nie zamieścił w ofercie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający w dniu 25.07.2017r. zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do uzupełnienia oferty o oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie do dnia 02.08.2017r., pomimo tego Wykonawca nie uzupełnił oferty o wymagane oświadczenie. A więc w dalszym ciągu Zamawiający nie wie, czy Wykonawca należy, czy nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Tym samym należy przyjąć, że brak jest wymaganego oświadczenia. Wykonawca został wykluczony z postępowania, gdyż nie wykazał braku podstaw wykluczenia, a oferta została odrzucona.

2. USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT Anna Chmiel Charężów 6, 26-060 Chęciny

Wykonawca nie zamieścił w ofercie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający w dniu 25.07.2017r. zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do uzupełnienia oferty o oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie do dnia 02.08.2017r., pomimo tego Wykonawca nie uzupełnił oferty o wymagane oświadczenie. A więc w dalszym ciągu Zamawiający nie wie, czy Wykonawca należy, czy nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Tym samym należy przyjąć, że brak jest wymaganego oświadczenia. Wykonawca został wykluczony z postępowania, gdyż nie wykazał braku podstaw wykluczenia, a oferta została odrzucona.