UCHWAŁA NR XXXIII/167/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

2017-08-04 0930
Art. czytany: 262 razy

UCHWAŁA NR XXXIII/167/2017
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9, lit „c” i art. 58 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ), oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póżn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:

§ 1 Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 1 950 000 zł ( słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 2 .1.Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne osiągnięte w latach 2017-2025.
2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2025.
3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Kredyt długoterminowy w kwocie 1 950 000 zł został uwzględniony po stronie przychodów w uchwale nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok , załącznik nr 4.
Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Bank udzielający kredytu zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o możliwości spłaty ww. kredytu.