Protokół Nr XXXIX/2017 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 28 grudnia 2017r.

2018-01-12 1209
Art. czytany: 454 razy


Protokół Nr XXXIX/2017
z posiedzenia Rady Gminy Łączna
dnia 28 grudnia 2017r.


Miejsce posiedzenia – sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej Górce 1 b
Czas trwania obrad – godz. 13,00 - 14,30


Ad 1
Dnia 28 grudnia 2017r. odbyło się kolejne XXXIX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy p. Monika Pająk.
Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości, przybyłych radnych i sołtysów.

Wśród zaproszonych gości byli:
- Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński
- Sekretarz Gminy Łączna p. Mirosław Kopytek
- Skarbnik Gminy Łączna p. Alicja Miernik
- Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Marek Walkowicz
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Magdalena Kowalik
- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka
- pracownik Wydziału Technicznego p. Lena Witkowska
- pracownik Urzędu Gminy p. Halina Dziarmaga
- pracownik Urzędu Gminy p. Magdalena Redlica
- niektórzy sołtysi Gminy Łączna
- mieszkańcy gminy

W momencie otwarcia obrad, na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych, co stanowiło
87 % ustawowego składu Rady Gminy.
Nieobecny radny Czerwiński Tomasz – nieusprawiedliwiony.
Radna Siewierska Marta – spóźniła się, dlatego w dalszej części obrad brało udział 14 radnych.
Obrady były prawomocne.
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Ad 2
Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radną Jolantę Żaczek, która nie wyraziła zgody na pełnienie tej funkcji, dlatego w kolejności alfabetycznej Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Ireneusza Barańskiego, który taką zgodę wyraził.


Ad 3
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.
1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie od 11 grudnia 2017r. do 28 grudnia 2017r.
5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
6. Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie pomiędzy sesjami.
7. Pytania, wnioski, postulaty.
8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017-2025
c) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej w Przedszkole w Łącznej
d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
g) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
h) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 11 grudnia 2017r.
11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady – zapytała czy są jakieś uwagi po porządku obrad.
Żadnych uwag nie zgłoszono.
Porządek obrad stał się obowiązujący.

Ad 4 i 5
Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie od 11 grudnia 2017r. do 28 grudnia 2017r.
oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
I tak:
I. Uczestniczyłem :
11 grudnia – w spotkaniu z Dyr. M. Mochocką w ŚBRR w Kielcach w sprawie refundacji środków dot. projektu: „Utworzenie i wyposażenie miejsc aktywności w Gminie Łączna mające na celu: Zwiększenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców”,
14 grudnia – podpisałem porozumienie w zakresie uruchomienia punktów umożliwiających elektroniczną rezerwację biletu do rejestracji w PUP. W wydarzeniu wziął udział Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski oraz włodarze gmin, w których zostaną utworzone punkty.

Już od stycznia 2018r. zostaną uruchomione specjalne punkty. Mieszkańcy gmin, będą mogli w nich skorzystać z możliwości elektronicznej rezerwacji biletu do kolejki.
Takiej rezerwacji można dokonywać już od kilku lat w dowolnym miejscu za pośrednictwem strony internetowej urzędu pracy, za pomocą urządzeń mających dostęp do internetu.
W punktach chcemy umożliwić taką rezerwację osobom, które z różnych przyczyn nie mają dostępu do urządzeń cyfrowych i internetu lub obawiają się samodzielnie dokonać rezerwacji. Zainteresowane rezerwacją biletu osoby mogą liczyć na fachową pomoc specjalnie przeszkolonych pracowników w Urzędzie Gminy, pokój za kasą oraz w Bibliotece.
15 grudnia - w wigilii dla osób starszych i samotnych zorganizowanej przez GOPS w Łącznej, - w wigilii zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Braterskie Serca” w Belnie,
- w wigilii samorządowców w Starostwie Powiatowym w Skarżysku,
- w wigilii mieszkańców Podłazia,
16 grudnia – w wigilii z mieszkańcami Klonowa,
19 grudnia– w wigilii w punktach przedszkolnych w Kamionkach,
20 grudnia – w wigilii w Zespole Szkół w Goździe ,
27 grudnia – podpisałem porozumienie na dofinansowanie z budżetu państwa zadań dot. wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej,
W dniu 18 grudnia przy pomocy pracowników i sprzętu ZGK ponownie utwardzono zatokę autobusową w Klonowie (Budy), która w wyniku eksploatacji „rozjeździła się” , utrudniała a czasem podczas deszczu całkiem uniemożliwiała zawracanie autobusu szkolnego.

W dniu 27 grudnia br. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej 1.7 RPO WŚ na lata2014 – 2020 „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna” . Wnioskowana kwota dofinansowania 1.711.013,08 zł, planowany poziom środków własnych 15 %.
Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował.

Ad 6
Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie pomiędzy sesjami.
Przewodnicząca Komisji Społecznej radna Jolanta Żaczek – w okresie między sesjami odbyło się jedno posiedzenie Komisji Społecznej, w czasie którego były omawiane sprawozdania
Kół Gospodyń Wiejskich. Na posiedzeniu wypracowano jeden wniosek odnośnie wyjazdu na Słowenię, w związku z którym koła gospodyń wiejskich będą tworzyć zespół, który będzie przygotowywał repertuar artystyczny. Ustaliliśmy spotkanie z Panią Dyrektor GBP na 10 stycznia br. w sprawie omówienia działań.
Żadnych pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu radny Sławomir Litwiński – nie było posiedzeń Komisji Planowania i Budżetu w okresie między sesjami.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta – poinformował Radę Gminy , że w dniu 18 grudnia 2017r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Urzędu Gminy Łączna. Tematyka kontroli dotyczyła spostrzeżeń trzech radnych dotyczących funkcjonowania Gminy Łączna przesłanych do Wojewody Świętokrzyskiego.
Wojewoda przesłała wg. właściwości cztery spostrzeżenia dotyczące zadań własnych gminy do załatwienia Radzie Gminy Łączna.
Przewodniczący odczytał te spostrzeżenia. Wszelkich wyjaśnień udzielił Kierownik Wydziału Technicznego oraz pracownik tego wydziału. Wypracowany został wniosek i przegłosowany o uznanie wszystkich zarzutów za bezzasadne oraz o przygotowanie projektów uchwał na sesję.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej radny Mirosław Nyga – w okresie między sesjami nie było żadnego posiedzenia Komisji Gospodarczej.

Ad 7 i 8
Pytania wnioski postulaty.
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
Radny Nyga – Pan Wójt mówi nam nieprawdę bo światło miało się świecić całą noc, a nie świeci się. Nie świeciło się cały grudzień, święta minęły, a światła jak się nie świeciły tak się nie świecą. Lampa też nie jest naprawiona, przez ponad miesiąc się nie świeci.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odpowiedział, zlecenie dotyczące przestawienia zegarów oświetlenia firma otrzymała ode mnie w grudniu. Podtrzymuję swoje stanowisko w kwestii, że realizacja umowy z firmą konserwującą oświetlenie była skandaliczna.
Firma ta zostanie wykluczona w najbliższym naborze jeśli chodzi o wykonywanie konserwacji oświetlenia. W większości miejscowości światła się palą. Co z Jęgrzną się zadziało nie wiem. Ubolewam nad tym i mogę tylko przeprosić. Nie wynika to z mojej złej woli żeby wykluczyć którąkolwiek z miejscowości. Firma sobie nie poradziła z odpowiednim standardem wykonywania usług wynikających z umowy.
Radna Żaczek – zadała trzy pytania:
1/ do Pani Kierownik GOPS – dlaczego w tym roku nie było paczek na święta dla dzieci z biednych rodzin,
2/ do Przewodniczącego Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii p. Edmunda Wykroty – dlaczego w tym roku nie było kolonii ani wycieczek dla dzieci z biednych rodzin,
3/ do mieszkańca gminy p. Wojciecha Ejsmonta – na forum internetu zadał pan pytanie, że ja jestem odpowiedzialna za organizację wycieczek. Na jakiej podstawie wysnuł pan taki wniosek, że jako Przewodnicząca Komisji mam takie wycieczki organizować, taką pomoc czy paczki organizować. Nie prowadzę żadnej instytucji charytatywnej. Jeśli komuś jest potrzebna pomoc to zawsze jej udzielam ale nie rozumiem pana pytania. Proszę o odpowiedź.
Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – paczki dla dzieci zawsze organizowane były przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W tym roku nikt z TPD nie wystąpił z taką propozycją i nie zorganizowaliśmy paczek. Organizowaliśmy paczki zawsze wspólnie z TPD.
Przewodniczący Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii p. Wykrota – powodem braku kolonii w roku 2017 był brak pieniędzy. Kwota pieniędzy dla instytucji pozarządowych 5 tys.zł nie została wykorzystana ale przechodzi na rok następny. Dzieci, które są w naszym zainteresowaniu były po 2-3 razy na takich koloniach, w tym roku zrobiliśmy przerwę i planujemy kolonie w przyszłym roku.
Mieszkaniec gminy p. Wojciech Ejsmont – wkradło się jakieś nieporozumienie, proszę żeby czytała Pani ze zrozumieniem. Podczas rozmowy na forum publicznym ja tylko stwierdziłem fakt, że jeśli ktoś ma problem to niech zapyta Pani. Nic więcej nie powiedziałem.


Radna Żaczek – bardzo bym prosiła żeby Pan odsyłał ludzi do instytucji nie do mnie.
Jako Przewodnicząca Komisji Społecznej nie organizuję żadnej pomocy, to nie jest w mojej kompetencji. Pomoc społeczna jest w kompetencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo proszę nie stawiać mojego nazwiska w takim kontekście.
Mieszkaniec gminy p. Wojciech Ejsmont – na poprzedniej sesji mówiła Pani, że gdyby ktoś miał jakieś problemy to Pani służy pomocą. Ta osoba miała pytanie dlatego wysłałem ją do Pani, czy coś zrobiłem źle.
Radna Żaczek – bardzo dobrze, ale chciałabym żeby mnie Pan uprzedzał o takich faktach.
Radny Januchta – prośba o doraźną poprawę drogi w Ostrowie. Po zimie są fatalne warunki, dużo kolein i kałuż.
Rady Nyga – zapytał jak jest realizowana budowa drogi w Zajamniu.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – zgodnie z umową termin ukończenia drogi jest do końca marca, a nie do końca tego roku. Droga jest realizowana. Byliśmy tam razem z Kierownikiem, Przedstawicielem firmy Budromost od spraw wykonawczych, zobaczyć jak to wygląda. Przedstawiali nam dalszy plan działania.
Budowa będzie prowadzona etapami, każdy odcinek wykonanie podbudowy i od razu przykryty asfaltem. Dalsze odcinki będą budowane.

Radna Żaczek - w tym momencie zwolniła się i opuściła salę obrad. Na sali obrad pozostało 12-tu radnych.
Radny Wisowaty – przedstawił dwa wnioski do wykonania:
1/ droga powiatowa Kamionki, na wysokości placu zabaw znajdują się cztery dziury, przyjechali i załatali ale nie zabezpieczyli tego porządnie i wszystko wypłynęło,
2/ droga koło Kościoła ostatnio remontowana - pobocza są w fatalnym stanie, samochody chciały zaparkować na wysiewie i zrobiło się grzęzawisko. Coś trzeba z tym zrobić.
Radny Borowiec – złożył kilka pytań.
1/ czy wniosek o dofinansowanie oświetlenia został złożony,
2/ Radny Czerwiński składał interpelację i nie została odczytana na sesji. Dlaczego interpelacje nie są odczytywane na sesji a w Statucie Gminy jest to zagwarantowane.
3/ czy została podpisana umowa na zakup samochodu strażackiego,
4/ dlaczego gmina nie złożyła wniosku o dofinansowanie do dróg od Wojewody.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński –
1/ wniosek na oświetlenie został złożony,
4/ Narodowy Program Przebudowy Dróg ma zapisane w swoich założeniach jakie i o jakim standardzie drogi powinny być przygotowywane do realizacji poprzez ten program. Gmina, powiat bądź inny samorząd ma przygotowany gotowy projekt z pozwoleniem na budowę. Trzeba również mieć przygotowane w budżecie na udział własny 50 % środków na realizację tej inwestycji.
3/ Ochotnicza Straż Pożarna popisała umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego na dofinansowanie zabudowy na wóz strażacki. WORD może dofinansować tylko i wyłącznie OSP, a nie może gminy. Prezes OSP Łączna taką umowę podpisał.
Przewodnicząca Rady – odnośnie interpelacji, wszystkie pisma zostają odczytywane na sesji przeze mnie lub przez mojego zastępcę Wiceprzewodniczącego Rady Gminy p. Andrzeja Wisowatego.


Radny Borowiec – ostatnio była składana interpelacja w sprawie oczyszczalni ścieków i Rada Gminy nic nie wie o tej interpelacji.
Przewodnicząca Rady – nie mam takiej interpelacji ani takiego pisma.
Radny Osman – pytanie odnośnie pożyczki długoterminowej na place zabaw, czy to już zostało rozliczone i straż zwróciła pożyczkę. Zapytał czy dofinansowanie do siłowni zewnętrznych było w 100 % refundowane czy współfinansowane, czy gmina dołożyła jakieś pieniądze do tych inwestycji.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – wyjaśniałem już to wielokrotnie. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego po przygotowaniu odpowiednich dokumentów przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół łysej Góry, mogło dofinansowywać w różnych działaniach projekty, które zostały składane bądź przez stowarzyszenia, bądź gminy. Różnica polega na tym, że pula środków do dyspozycji przyznana dla LGD wynosiła 7 mln zł i w przypadku gmin, gmina musiałaby dołożyć 20 % środków. Natomiast wnioski od stowarzyszeń finansowano w 100 % . Umowa miała polegać na tym, żeby z każdej gminy występowały stowarzyszenia o te pieniądze. U nas z wnioskiem wystąpiło OSP i otrzymało 100 % dofinansowania. Czas na rozliczenie jest do końca roku a środki na konto gminy już wpłynęły.

Radna Siewierska - spóźniona weszła na salę obrad i od tego momentu w obradach uczestniczyło 13 radnych.
Radna Odrzywolska – pytanie do Kierownika ZGK p. Marka Walkowicza, jaki jest obecny stan wody z ujęcia w Zaleziance. Moim zdaniem stan jest fatalny, woda po przegotowaniu ma metaliczny posmak, nie da się wypić herbaty. Dużo mieszkańców zwraca na to uwagę. Kiedy woda była badana i jakie są wyniki.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – po sytuacji, która była w Zaleziance robimy badania co dwa tygodnie. Ostatnie badanie umieszczę na stronie internetowej Urzędu Gminy. Wyniki są prawidłowe, chlor jest na poziomie.
Radny Borowiec – zapytał dlaczego do dzisiaj nie jest założone szambo przy szkole w Zaleziance.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – szambo nie jest zamontowane z uwagi na brak drogi dojazdowej do szamba, czekamy na mróz bo musi być trochę zmarzliny aby była możliwość podjechania ciężkim sprzętem.
Radny Borowiec – czyli przez trzy miesiące źródło zanieczyszczeń nie jest usunięte.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – wypompowujemy szambo na bieżąco, jesteśmy w kontakcie z Panią Dyrektor Szkoły w Zaleziance. Wyniki są dobre, żadnego zagrożenia na dzień dzisiejszy nie ma.
Radny Osman – w związku z tym, że projekt związany z siłowniami zewnętrznymi był finansowany w 100 % ze środków zewnętrznych, proszę o poprawienie na stronie internetowej gminy informacji odnośnie „współfinansowania” budowy siłowni zewnętrznych.
Przewodnicząca Rady – zapytała Kierownika Wydziału Technicznego kiedy firma zamierza zrobić oświetlenie na Osełkowie, bo termin był do końca grudnia.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – w zeszłym tygodniu rozmawiałem z wykonawcą, który przekazał mi informację, że w styczniu wybudują to oświetlenie. Będziemy zmuszeni zastosować kary umowne. Ale cały czas stoją na stanowisku, że dokończą to co zaczęli.
Innych pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady.

Ad 9 a)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – projekt uchwały dotyczy inwestycji oświetlenia w Osełkowie , termin wykonania inwestycji jest przesunięty dlatego ustawodawca zezwala na przesunięcie środków pieniężnych z tego roku na przyszły rok.
Żadnych pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie uchwały

Uchwała Nr XXXIX/185/2017
Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 roku
Została podjęta jednogłośnie.
( za – 13/13 obecnych )
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9 b)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017-2025.
Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – projekt dotyczy uaktualnienia dochodów i wydatków budżetu do WPF.
Radna Odrzywolska – w zał. 2. Dotyczącym objaśnień jest napisane, że w załączniku 1 wprowadza się zmiany 1 i 4. Zapytała czy są zmiany 2 i 3.
Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – nie , tu wystąpił błąd. Powinno być zmiany 1 i 2. Zmiana 1 dotyczy zwiększenia dochodów, zmiana 2 – wydatków.
Przewodnicząca Rady – prosiła radnych o poprawienie sobie w projektach uchwał błędu.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały

Uchwała Nr XXXIX/186/2017
Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 roku
Została podjęta większością głosów.
( za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się 3/13 obecnych)

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.Ad 9 c)
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej w Przedszkole w Łącznej.
Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – w lipcu podejmowana była uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Uchwała już obowiązuje.
Sekretarz Gminy odczytał pismo od Wojewody z dnia 4 grudnia 2017r. i wyjaśnił.
W piśmie Wojewoda przesłała zastrzeżenia do paragrafu 6 uchwały tj. zapis o publikacji w Dzienniku Urzędowym, uznając ten zapis jako zbyteczny.
Dzisiejsza uchwała wykreśla paragraf 6 i nadaje mu nowe brzmienie ” Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Pozostałe paragrafy nie budziły zastrzeżeń Wojewody.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym w tym wypadku to jest sprawa trudna. Tego typu uchwały, w połowie województw naszego kraju były publikowane. Mając dwa wyjścia , publikować czy nie publikować, ja postanowiłem przekazać do publikacji. Niestety Wojewoda i świętokrzyscy radcy prawni uważają, że nie jest to akt prawa miejscowego, dlatego uchwała musi zostać skorygowana o wskazówki i zastrzeżenia Wojewody.
Żadnych pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały

Uchwała Nr XXXIX/187/2017
Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 roku
została podjęta jednogłośnie.
(za – 13/13 obecnych)

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9 d)
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – dnia 30 grudnia 2015r. Rada Gminy Łączna podjęła taką uchwałę. W międzyczasie w dniu 29 listopada br. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano ustawę z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Jest to piąta ustawa oświatowa.
Kompetencje dotyczące finansowania placówek publicznych i niepublicznych zostają przełożone z ustawy o systemie oświaty i uszczegółowione. Obowiązująca uchwała Rady Gminy z grudnia 2015 roku wymagała aktualizacji w oparciu o te przepisy. Aktualizujemy tylko te zapisy, w których mówi się wysokości i sposobie dofinansowania.
W projekcie pojawia się również mowa o wyliczaniu średniej ilości uczniów oraz o wczesnym wspomaganiu dziecka, której nie było w 2015 roku. Siedem paragrafów nabiera nowe brzmienie. Reszta jest bez zmian. Stowarzyszenie będzie otrzymywało te same pieniądze, wskaźniki i treści są te same. Zasada się nie zmieniła tylko podstawa prawna.
Radna Odrzywolska – zapytała co się stanie, jeśli planowana liczba dzieci na liście dostarczonej do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wzrośnie. Czy kwota dotacji zostanie zwiększona.
Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – zwiększamy kwotę na bieżąco po informacji od Dyrektorów Szkół, na podstawie miesięcznych wniosków i deklaracji. Najważniejsze jest, że Stowarzyszenia będą dofinansowane jeśli złożą wniosek do 30 września. Jeśli nie złożą wniosku do 30 września to organ prowadzący ma dwa wyjścia albo da dotację albo nie.
Radna Odrzywolska – zapytała czy w tą część oświatową wchodzą zajęcia rewalidacyjne, czy są wypłacane osobną kwotą.
Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – są wypłacane osobno. Jeżeli dziecko posiada orzeczenie to jest to płacone dodatkowo ponad koszt ucznia.
Innych pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały

Uchwała Nr XXXIX/188/2017
Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 roku
została podjęta większością głosów.
(za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się - 3/13 obecnych )

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9 e)
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
Przewodnicząca Rady – skargi będziemy rozpatrywać w takiej kolejności w jakiej otrzymaliśmy w piśmie od Pani Wojewody.
Pierwsza skarga dotyczyła wiat przystankowych.
Radny Borowiec – uważał, że to nie są skargi tylko spostrzeżenia radnych odnośnie funkcjonowania naszej gminy, nie chcieliśmy skarżyć że jest coś źle tylko dowiedzieć się czegoś.
Przewodnicząca Rady – sprawę wiat przystankowych wyjaśnialiśmy już w zeszłym roku, stanowisko Rady Gminy było wypracowane ale temat wrócił do nas ponownie. Nie było wtedy podjętej uchwały, więc jeśli teraz podejmiemy uchwałę może temat do nas nie będzie wracał.
Radny Januchta – radnemu Borowcowi chyba chodzi o zamianę w uchwale słowa „skarga” na „spostrzeżenie”.
Radny Borowiec – pytaliśmy wielokrotnie Pana Sekretarza o różne rzeczy i co innego było w pismach i co innego się robi. Dlatego zapytaliśmy Wojewody jak to jest dokładnie. Czy nie można nikogo więcej zapytać. Jak chce się czegoś więcej dowiedzieć, to nie można, tak to rozumiem.
Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – co do pism , nie liczy się nie tytuł pisma , a jego treść. Rada Gminy czytając pisma stwierdziła, że jest to skarga, bo źle zrobiona droga, źle wiaty przystankowe, czy źle studium . I tak to pismo zostało potraktowane przez Wojewodę i Radę Gminy.
Radny Osman – w związku z tą uchwałą, zapytał Przewodniczącą Rady czy ma rozdzielność majątkową z mężem. Pani sprawuje mandat radnego, a Pani mąż wykonuje działalność na mieniu gminy.
Przewodnicząca Rady – to nie ma związku z tą uchwałą, jest to jest zupełnie odrębna sprawa. Sprawa wróciła do nas od Wojewody ponownie i musimy podjąć uchwałę.


Radny Borowiec – Prokuratura Rejonowa nie badała działania, czy to jest zgodne z mandatem radnego. Nie może jednak budować pani mąż zgodnie z artykułem 24 d prawa wyborczego. Po głosowaniu na sesji 29 grudnia 2016r. Rada Gminy zajęła stanowisko i to pismo nie zostało nigdzie dalej przekazane, Pani Wojewoda nie ma go.
Przewodnicząca Rady – sprostowała radnego, mam przed sobą właśnie to pismo, które Pani Wojewoda przysłała nam razem z pismem radnych do Wojewody. Pismo od Rady Gminy Łączna zostało podpisane i wysłane przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. To nie prawda że pismo zaginęło. Stanowisko Rady Gminy na sesji 29 grudnia 2016r. było aby zarzuty uznać za bezzasadne.
Radny Osman – zapytał jakie są zakazy radnego, kiedy radny zaczyna pełnić mandat radnego.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nie ma żadnych zakazów, są tylko konsekwencje.
Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – czy radny nie może prowadzić działalności, do końca nie jest wyjaśnione, chodzi o przetargi, o to czy radny ma wpływ na warunki przetargu. Jeśli nie ma wykonawców i jeśli dana osoba wygrała przetarg uczciwie nie ma żadnych przeciwwskazań żeby współmałżonek wykonywał dane prace.
Do radnego Borowca - prawo wyborcze nie reguluje tych zagadnień, reguluje to inna ustawa.
Innych uwag do uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały

Uchwała Nr XXXIX/189/2017
Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 roku
została podjęta większością głosów.
(za – 10, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 / 13 obecnych)

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Ad 9 f)
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
Przewodnicząca Rady – druga skarga dotyczy kanalizacji Łączna-Gózd.
Zapytała czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały.
Żadnych pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały

Uchwała Nr XXXIX/190/2017
Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 roku
została podjęta większością głosów.
(za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 / 13 obecnych)

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Ad 9 g)
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
Przewodnicząca Rady – kolejna skarga dotyczyła wykonania drogi w Czerwonej Górce.
Zapytała czy są jakieś pytania do tej uchwały.
Żadnych pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały

Uchwała Nr XXXIX/191/2017
Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 roku
została podjęta większością głosów.
( za – 10, przeciw – 1, wstrzymał się – 1 / 13 obecnych )

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9 h)
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
Przewodnicząca Rady – ostatnia skarga dotycząca Studium uwarunkowań.
Zapytała czy są jakieś pytania do tej uchwały.
Żadnych pytań nie zgłoszono
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały

Uchwała Nr XXXIX/192/2017
Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 roku
została podjęta większością głosów.
(za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 / 13 obecnych)

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 10.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 11 grudnia 2017r.
Przewodnicząca Rady – zapytała czy radni zapoznali się z treścią protokołu i czy są jakieś uwagi.
Uwag nie zgłoszono wobec czego protokół przegłosowano.
Protokół Nr XXXVIII Rady Gminy Łączna z dnia 11 grudnia 2017r. został przyjęty większością głosów. ( za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 / 13 obecnych radnych).

Ad 11.
Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała wszystkim za udział i zamknęła XXXIX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
Protokół sporządziła Sekretarz obrad Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Dziarmaga Ireneusz Barański Monika Pająk