ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zakładowej normy

2018-04-16 1116
Art. czytany: 227 razy

ZARZĄDZENIE NR 15/2018

WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa sprzętu na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. , poz. 1875 ), zarządzam, co następuje:§ 1
1. Zgodnie z instrukcją obsługi ustalam zakładową normę zużycia paliwa dla pilarki Husqvarna 365 X-Torg (Nr 3301187 z 2017r.) zakupionej na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej:

Husqvarna 365 X-Torg 2,0 litr/godz. pracy.

2. Norma zużycia paliwa dla czynności rozruchowo-kontrolnych i regulujących:

Husqvarna 365 X-Torg 1,0 litr (ryczałt miesięczny).

§ 2

1. Zgodnie z instrukcją obsługi ustalam zakładową normę zużycia paliwa dla przecinarki ręcznej Husqvarna K970 III (Nr 2200173 z 2017r.) zakupionej na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej:

Husqvarna K970 III 3,0 litry/godz. pracy.

2. Norma zużycia paliwa dla czynności rozruchowo-kontrolnych i regulujących:

Husqvarna K970 III 1,5 litra (ryczałt miesięczny).

§ 3

Zasady rozliczania zużycia paliwa:

1) Użytkownicy sprzętu silnikowego zobowiązani są prowadzić dokładną ewidencję zużycia paliw ciekłych ( praca sprzętu, rozruchy kontrolne ) przez w/w sprzęt silnikowy – na kartach pracy wydanych przez Urząd Gminy w Łącznej.
2) Każda ilość paliwa zakupionego na sprzęt silnikowy powinna być odnotowana w karcie pracy sprzętu silnikowego.
3) Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.