ZARZĄDZENIE NR 18/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 marca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej

2018-04-16 1118
Art. czytany: 262 razy

ZARZĄDZENIE NR 18/2018

Wójta Gminy Łączna
z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zarządzam, co następuje§ 1.
Powołuję Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łącznej.

§ 2.
Ustalam następujący skład osobowy Komisji Konkursowej :

1. przedstawiciele Gminy Łączna :
a) p. Mirosław Kopytek – Przewodniczący Komisji
b) p. Romuald Kowaliński – członek
c) p. Sławomir Litwiński – członek
2. przedstawiciele Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach :
a) p. Waldemar Majchrzykiewicz – członek
b) p. Sylwia Kurtek – członek
c) p. Beata Gawęcka-Ajchel – członek
3. przedstawiciele Rady Pedagogicznej :
a) p. Maria Marzec-Garbala – członek
b) p. Wanda Dulęba – członek
4. przedstawiciele Rady Rodziców :
a) p. Renata Wójcik – członek
b) p. Anna Baran – członek
5. przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego :
p. Małgorzata Opala – członek
6. przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty :
p. Danuta Stobiecka-Maciejczyk – członek

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.