INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”

2018-04-16 1508
Art. czytany: 277 razy

Łączna, dn. 16.04.2018r
T.271.08.2018.SJ

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

W dniu 16.04.2018r. o godzinie 10:30 Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 539007-N-2018 z dnia 30.03.2018r. na zadanie pn.: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 – 378 484,46 PLN brutto
Zadanie 2 – 534 679,86 PLN brutto
Zadanie 3 – 314 678,19 PLN brutto
Zestawienie złożonych ofert
Lp. Wykonawca Cena ofertowa
brutto PLN Okres gwarancji
[miesiące]
1. EKO BUD Hurtownia i Usługi Budowlane 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 106A Zadanie 1 – -
Zadanie 2 – -
Zadanie 3 – 369 996,61 -
-
60


UWAGA!
Zamawiający informuje, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wójt Gminy Łączna
Romuald Kowaliński