ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej.

2018-05-10 0753
Art. czytany: 219 razy

ZARZĄDZENIE NR 25/2018

Wójta Gminy Łączna
z dnia 27 kwietnia 2018r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej.


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1 i ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:1.


1. Powierzam Panu mgr Maciejowi Mądzik stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej na okres od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2023r..

2. Udzielam Panu mgr Maciejowi Mądzik pełnomocnictwa do wykonywania czynności zwykłego zarządu w zakresie objętym statutem Zespołu, w tym realizacji programów unijnych.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 września 2018r.