Rezygnacja ze stałego rejestru wyborców w danej gminie

2018-06-06 1245
Art. czytany: 1396 razy

Rezygnacja ze stałego rejestru wyborców w danej gminie

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich
Ewidencja Ludności
Urząd Gminy Łączna (parter, pokój nr 6) tel.(41) 25-48-964

Podstawa prawna:
- art. 18 § 1 i § 10 ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15)
- § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Wniosek o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców – dotyczy wyłącznie obywateli UE.
2. Oświadczenie o powrocie do pobytu stałego – dotyczy obywateli RP.
3. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

II. Wymagane opłaty:
Brak

III. Termin i tryb realizacji:
Niezwłocznie

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich
Ewidencja Ludności
Urząd Gminy Łączna (parter, pokój nr 6) tel.(41) 25-48-964

V. Tryb odwoławczy:
Brak

VI. Uwagi:
Wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie jest zobowiązany złożyć w gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, oświadczenie, że ponownie stale zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały. Skutkiem tego jest ponowne wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w tej gminie i skreślenie go z rejestru gminy, w której wpisał się na własny wniosek.