Uchwała Nr XXVII/200/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r.

2013-05-14 1140
Art. czytany: 840 razy

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

Uchwała Nr XXVII/200/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszach sołeckich (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje.
§ 1
Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Łączna na 2014 rok.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
Do uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w następnym roku budżetowym.