A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA Nr XLVII/239/2018 Rady Gminy w Łącznej z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania
» UCHWAŁA Nr XLVII/238/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna.
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna
» Uchwała Nr XLVII/233/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu
» Uchwała Nr XLYII/232/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 08 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2018-2026
  • Prawo miejscowe
  • Uchwały Rady Gminy
  • Rok 2015
  • UCHWAŁA NR XIV/66/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2015 r.

    w sprawie opłaty targowej

    UCHWAŁA NR XIV/66/2015
    RADY GMINY ŁĄCZNA
    z dnia 30 listopada 2015 r.
    w sprawie opłaty targowej
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz.1515 ) i art.15 ust.1,art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z
    dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.
    poz. 849 z późn. zm.) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
    podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613,poz.699, poz.978 i poz.1197 z późn.
    zm.) uchwala się, co następuje:
    § 1. Na terenie Gminy Łączna wprowadza się opłatę targową.
    § 2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z :
    1) samochodu osobowego, straganu, stołu - 10 zł;
    2) innych samochodów, przyczep, naczep - 10 zł;
    3) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 10 zł;
    4) inne niż wyżej wymienione - 10 zł.
    § 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest
    sprzedaż.
    § 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
    2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy:
    a) Jadwiga Kołsut –Pawłowicz
    b) Marcin Moćko
    § 5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, w ciągu 5 dni po upływie
    okresu poboru, na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub do kasy Urzędu Gminy.
    § 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr
    XXXIV/233/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2013r.w sprawie opłaty
    targowej .
    Id: A55ADF07-8D7F-4106-9E17-3DA25B18F462. Podpisany Strona 1
    § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
    Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1
    stycznia 2016 r.
    Przewodnicząca Rady
    Gminy Łączna
    Monika Pająk
    1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
    1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
    transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
    dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
    infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
    Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
    w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym. Unii Europejskiej –wydanie
    specjalne.
    Id: A55ADF07-8D7F-4106-9E17-3DA25B18F462. Podpisany Strona 2
    UZASADNIENIE
    Uchwała na 2016 dostosowuje się do najnowszych zmian w ustawie o podatkach i opatach
    lokalnych – zapis „Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera
    się od osób fizycznych ,osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
    osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach , z zastrzeżeniem ust.2b” .


    Data wprowadzenia: 2015-12-14 1404
    Data upublicznienia: 2015-12-14
    Art. czytany: 539 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
    Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy Łączna
    Kamionki 60
    26 - 140 Łączna

    tel. 041/25-48-960
    fax. 041/25-48-977

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek
    7.30-16.00
    Wtorek - Czwartek
    7.30-15.30
    Piątek
    7.30-15.00

    Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

    ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

    Starostwo Powiatowe
    w Skarżysku-Kamiennej
    www.spskarzysko.bip.doc.pl

    Dziennik Ustaw
    http://dziennikustaw.gov.pl
    Monitor Polski
    http://monitorpolski.gov.pl

    Urząd Gminy Łączna