A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ z losowania składu obwodowej komisji wyborczej
» Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 kwietnia 2015r.
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r.
» OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019r.
» OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019r.
 • Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 lutego 2016r .

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alk

  ZARZĄDZENIE NR 3/2016

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 1 lutego 2016r .

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
  Gminy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez
  zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych
  problemem alkoholowym w 2016 roku.
  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r, poz. 1118 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XV/69/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020 zarządzam, co następuje:  § 1.
  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2016 roku.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

  § 2.
  1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Oferty składane będą na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 , poz. 25 z późn. zm. ).

  § 3.
  1. Powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1 zwanej dalej “Komisją” w składzie:

  Przewodniczący: Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy Łączna.
  Członkowie: a) Stanisław Korus – Prezes Zarządu OSP Łączna
  b) Jolanta Żaczek – Prezes Zarządu KGW Łączna
  c) Anna Kopeć – specjalista ds. pozyskiwania
  środków pozabudżetowych

  § 4.
  Komisja przeprowadza konkurs zgodnie z Regulaminem pracy komisji konkursowej stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

  § 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia Nr 3/2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 1 lutego 2016r.

  OGŁOSZENIE

  Wójta Gminy Łączna

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku.

  I. RODZAJ ZADANIA:
  1. Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2016 roku: zorganizowanie półkolonii w Łącznej.

  2. Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2016 roku: zorganizowanie półkolonii w Klonowie.

  Zlecenie organizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

  II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ:
  Środki przewidziane na realizację zadań w 2016r. - 10.000 zł.
  Wysokość dotacji na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2015 wyniosła 5.000 zł. Umowa na wsparcie realizacji zadania / zorganizowanie półkolonii w Łącznej / podpisana została z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci O/Łączna, na kwotę 5.000 zł.


  III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
  1. Zadanie przewidziano do realizacji w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016r.
  2. Zadania mają promować i wspierać działania na rzecz promocji, ochrony zdrowia i wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. Warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 z późn. zm. ).
  4. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
  a) spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
  b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
  c) wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania

  IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem 'Oferta na realizację zadania publicznego - półkolonie' w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna , pokój nr 1 w godzinach w terminie do dnia 24 lutego 2016r. do godziny 12.00.
  Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 z późn. zm. ).
  3. Oferty należy składać w formie pisemnej. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
  V. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY
  Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łączna. Podmioty składające ofertę niezwłocznie zostaną poinformowane o wynikach konkursu.
  VII. INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT
  1. Do oferty należy dołączyć:
  a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności, ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ),
  b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z całości działalności za rok 2015 – jeśli działalność nie była prowadzona stosowne oświadczenie,
  c) aktualny statut,
  2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że:
  a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Łączna,
  b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  e) rozliczyły dotacje na realizację powyższych zadań za rok 2015,
  f) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 z późn. zm.)
  3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łączna. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej kwocie.
  4. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

  5.Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  a) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji na zadania realizowane w latach poprzednich,
  b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
  c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  d) zakres sfinansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy,
  e) populacja uczestników, liczebność grupy i sposób doboru dzieci.
  6. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia ( w określonym przez siebie terminie ) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.
  7. Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:
  a) oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania;
  b) środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów po zatwierdzeniu wyników konkursu;
  c) w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 2548 961 /Sekretarz Gminy/.
  Załącznik Nr 2
  do Zarządzenia Nr 3/2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 1 lutego 2016r.

  Regulamin pracy Komisji Konkursowej


  § 1.
  1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów.
  2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
  wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
  3. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób.

  § 2.
  1. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza, czy złożone oferty spełniają następujące
  wymogi formalne:
  a) prowadzenie przez podmiot składający ofertę działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
  b) kompletność i poprawność wypełnienia oferty;
  c) zgodność ofert z zakresem ogłoszonego konkursu;
  d) rozliczyły dotację na realizację zadań w 2015r.;
  2. Oferty nie spełniające przynajmniej jednego z wymogów formalnych określonych w ust. 1 zostaną odrzucone.
  3. Konkurs jest przeprowadzany gdy wpłynie co najmniej jedna oferta z zastrzeżeniem ust 2.

  § 3.
  1. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące kryteria i skalę ocen:
  a) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji na zadania realizowane w latach poprzednich - skala ocen 0 - 10 pkt.
  b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę - skala ocen 0 -8 pkt
  c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala ocen 0 - 8 pkt
  d) zakres sfinansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy - skala ocen 0 -8 pkt
  e) populacja uczestników, liczebność grupy i sposób doboru dzieci -skala ocen 0 -10 pkt
  2. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen, zawierający nazwę organizacji zgłaszającej ofertę, krótki opis oferty oraz wolne pola na wpisanie ocen cząstkowych, według kryteriów podanych w § 3 ust. 1, oraz na ocenę łączną. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.
  3. Ocena łączna danej oferty, wystawiona przez członka Komisji jest sumą wystawionych ocen cząstkowych.
  4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią, obliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z ocen łącznych wystawianych przez osoby oceniające tę ofertę.
  5. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych - od najwyższej do najniższej. Powyższa lista stanowi podstawę do przyznania dofinansowania. Dofinansowanie otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników.
  6. W przypadku rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji, niewykorzystane środki, bez odrębnego postępowania Komisji Konkursowej, zostają przyznane kolejnej ofercie z listy wyników.
  7. Komisja podejmuje rozstrzygniecie o wyborze oferenta i przedstawia wyniki konkursu Wójtowi Gminy Łączna.
  8. Wójt Gminy Łączna podejmuje rozstrzygnięcie o przyjęciu oferty do realizacji oraz
  przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.


  § 4.
  Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji.

  § 5.
  Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji niezwłocznie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.


  Data wprowadzenia: 2016-02-01 1410
  Data upublicznienia: 2016-02-01
  Art. czytany: 1586 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2016-02-01
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna