A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”.
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Zapytanie ofertowe: Na wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej wraz z wyposażeniem w ławki zewnętrzne
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 • Komunikaty
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

  Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1409),

  Wójt Gminy Łączna
  ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
  na sprzedaż:

  1.Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 214/3 o pow. 0.0515 ha, obręb geodezyjny Podlazie, stanowiącej własność gminy Łączna na podstawie Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: IN.IV.7510.33.2015. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KI1R/00004797/3.
  Opis nieruchomości – Działka niezabudowana, położona przy drodze powiatowej asfaltowej. Warunki zabudowy i położenie działki dobre, dojazd dobry. Teren równy w kształcie prostokąta
  w części płd. zadrzewiony dzikimi drzewami owocowymi bez wartości rynkowej drzewa. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną i wodociągową.
  Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/2004 Rady Gminy w Łączna z dnia 06 kwietnia 2004r., zgodnie z ustaleniami ww. obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześć płd. (przy dawnej drodze powiatowej) w całości położona na terenach 7.MR są przeznaczone pod zabudowę zagrodową, z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia zabudowy w pobliżu wieży telefonii bezprzewodowej w razie niekorzystnych pomiarów kontrolnych rzeczywistego rozkładu szkodliwego dla ludzi i środowiska promieniowania, –grunt pod zabudowę stanowi obszar 0,0515ha

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19 700,00 zł brutto w tym podatek VAT.


  2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 13 o pow. 0,2100 ha, obręb geodezyjny Jęgrzna, stanowiącej własność gminy Łączna na podstawie Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: IN.IV.7510.34.2015. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KI1R/00005312/7.
  Opis nieruchomości – Działka niezabudowana, położona przy drodze gminnej asfaltowej. Warunki zabudowy i położenie działki przeciętne, dojazd średni. Teren wznoszący się w kierunku płd., w kształcie trapezu w części z lekkim obniżeniem. W środkowej części działki w granicy wschodniej posadowiony jest betonowy słup biegnącej poprzecznej linii elektrycznej SN. Teren wokół działek uzbrojony jest w sieć energetyczną, kanalizacyjną i wodociągową.
  Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/2004 Rady Gminy w Łączna z dnia 06 kwietnia 2004r., zgodnie z ustaleniami ww. obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześć płn. (przy drodze gminnej ) w całości nieruchomość położona jest na terenach 3.RP -2-przeznaczone pod uprawy polowe z ograniczeniem zabudowy - o obszarze 0,2100 ha.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 300,00 zł brutto w tym podatek VAT.

  Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 31 maja 2016r. (wtorek) o godz. 9:00.
  Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, pokój 2.
  Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie w a d i u m
  w wysokości 1 970,00 zł dla zbywanej działki Nr 214/3 i 230,00 zł dla zbywanej działki 13.
  Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium należy wpłacić do dnia 24 maja 2016r. (wtorek) do godziny 1300 na konto Urzędu Gminy w Łącznej, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Nr 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001.
  Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem:
  „ I Przetarg pisemny nieograniczony – Podłazie działka nr 214/3”,
  „ I Przetarg pisemny nieograniczony – Jęgrzna działka nr 13” w terminie do dnia 30 maja 2016r. (poniedziałek), do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna, Kamionki 60, pokój 1.
  Oferta winna zawierać:
  1. Imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osobą prawną lub inny podmiot,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjął je bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.
  5. Dowód wpłacenia wadium.
  Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu, w celu podpisania umowy kupna - sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Cenę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wadium wpłacone w pieniądzu, powinny zostać zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy w Łącznej w Banku Spółdzielczy w Suchedniowie Nr 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
  Wójt Gminy Łączna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Uczestnikowi przetargu nie przysługuje żaden zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca. Szczegółowe warunki w przedmiocie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Łączna, Kamionki 60, pokój Nr 7 w godzinach 7:30 – 15:30 od wtorku do czwartku, poniedziałek od 7:30 do 16:00, piątek od 7:30 do 15:00 tel. 041 25 48 973.
  Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej urzędu – www.laczna.pl, Biuletynie Informacji Publicznej http:// www.uglaczna.bip.doc.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy. Wyciąg z ogłoszenia został zamieszczony w Gazecie Echo Dnia.


  Data wprowadzenia: 2016-04-21 1426
  Data upublicznienia: 2016-04-21
  Art. czytany: 1167 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marcin Moćko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna