A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 5 MPZP Gminy Łączna
» Wynik naboru partnera
» ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  Młodszy Referent ds. księgowości gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łączna.

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  1. Stanowisko pracy:
  Młodszy Referent ds. księgowości gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łączna.

  2. Wymagania niezbędne:
  a) spełnianie wymagań z art.6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
  - obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw,
  którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
  wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw
  publicznych,
  - nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  b) posiada wykształcenie wyższe,
  c) znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków i wymagań.

  3. Wymagania dodatkowe:
  a) obsługa pakietów MS Office,
  b) umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, kreatywność, obowiązkowość,
  c) preferowany kandydat z:ogólną znajomością spraw i zagadnień dotyczących zakresu obowiązków lub stażem pracy
  na stanowisku związanym z realizacją podobnych zadań.

  4. Zakres obowiązków (czynności) na zajmowanym stanowisku:
  1. Ewidencjonowanie i księgowanie wpłat i zwrotów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty.
  2. Likwidacja zaległości i nadpłat na kontach podatników, a w szczególności:
  • wystawianie upomnień,
  • zaliczanie nadpłat na poczet zaległych, bieżących, przyszłych należności lub ich zwrot,
  • wystawianie postanowień o sposobie zarachowania wpłat oraz decyzji stwierdzających nadpłatę,
  3. Prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty zaległych opłat.
  4. Rozliczanie sołtysów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sporządzanie list prowizji sołtysów.
  5. Współdziałanie z referentem ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w sprawach przypisu opłat oraz zaległości, a także w sprawach bieżącego wystawiania upomnień.
  6. Uzgadnianie z Wydziałem Finansowym w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych danych księgowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Obsługa interesantów w zakresie udzielania informacji na temat:
  • systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
  • stanu konta
  • terminów płatności
  • terminów odbioru odpadów komunalnych
  8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
  9. Znakowanie środków trwałych.
  10. Współpraca z komisją inwentaryzacyjną w przeprowadzaniu procesu inwentaryzacji środków trwałych.
  11. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.
  12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i Skarbnika Gminy.
  5. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: ½ wymiaru czasu pracy
  b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej - Wydział Finansowy, I piętro,
  c) bardzo dobre warunki pracy - praca jednozmianowa,
  d) praca przy komputerze,
  e) występują bariery architektoniczne w dostępie do pomieszczeń biurowych,
  f) możliwość dokształcania i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych,
  g) wynagrodzenie wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łącznej,
  h) z upływem 3-miesięcznego okresu próbnego możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony a potem także na czas nieokreślony.

  6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w tut. Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

  7. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys),
  c) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  d) kserokopie świadectw pracy,
  e) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  f) oryginał kwestionariusza osobowego,
  g) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nin. rekrutacji.

  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )”.

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszego Referenta ds. księgowości gospodarki odpadami komunalnymi” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 27 grudnia 2016r. do godz. 15.00
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961 , kom. 691 399 473 ”
  Data wprowadzenia: 2016-12-15 1226
  Data upublicznienia: 2016-12-15
  Art. czytany: 1100 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna