A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna
» Projekt uchwały - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
» Projekt uchwały - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
» Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 • Komunikaty
 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 9.01.2018 r.

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 9.01.2018 r.

  OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 9.01.2018 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2017.1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna z uzasadnieniem wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
  w dniach od 17.01.2018 r. do 08.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łączna w godzinach od 730 do 1500 (poniedziałek-piątek) oraz na stronie internetowej urzędu: http://www.uglaczna.bip.doc.pl

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i prognozą odbędzie się dnia 07.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, pokój nr 7, godz. 1300 .

  Zgodnie z art. 18 ust 1 i 2 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łączna – na adres:
  Urzędu Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2018 r.
  Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.1405 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
  • projekcie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna,
  • prognozie oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu.

  Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
  Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu zmiany planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ( projektu Prognozy):
  1) w formie pisemnej
  2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy
  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem,
  o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (t.j.Dz.U.2013.262 ze zm.),
  w terminie do dnia 02.03.2018 r. na adres:
  Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna;
  e-mail: l.religa@laczna.pl

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łączna.

  Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w:
  • siedzibie Urzędu Gminy Łączna,
  • na tablicach ogłoszeń,
  • Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej http://www.uglaczna.bip.doc.pl),
  • prasie regionalnej (ogłoszenie)


  Data wprowadzenia: 2018-01-09 0803
  Data upublicznienia: 2018-01-09
  Art. czytany: 507 razy

  » Projekt mpzp + prognoza - rozmiar: 9131387 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Lena Witkowska
  Autor dokumentu: Lena Witkowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna