A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
» Protokół Nr V/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 lutego 2019r.
» Przetarg nieograniczony:Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-PrzedszkolnymwKamionkach
» Zarządzenie Nr 67/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Ogłoszenie o konkursie KRUS 'Bezpieczne Gospodarstwo Rolne'
 • Komunikaty
 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 02.03.2018r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 'Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna'

  Łączna, dnia 02.03.2018 r.
  Znak: T.6721.5.2018.LW

  OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 'Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna', uchwalonej Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011 r. (Dz. Urzęd. Woj. Święt. z 2011 r. Nr 89, poz. 964) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń przedmiotowej zmiany.
  Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy w Łącznej Nr XII/52/2015 z dnia 30 września 2015 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXI/154/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego ww. Uchwały
  ZAWIADAMIAM
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach terenu górniczego 'Bukowa Góra II' na obszarze gminy Łączna wraz z prognozami oddziaływania na środowisko ich ustaleń,
  w dniach od 13 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018r.
  w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, /sala OSP/ o godz. 11oo.
  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
  Uwagi do zmiany planu należy składać na piśmie lub w formie elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej) do Wójta Gminy Łączna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie i w miejscu wymienionym wyżej.
  Uwagi i wnioski w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do art. 39 w/w ustawy należy składać (na wyżej określonych zasadach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 2, art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
  • o projekcie w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • o prognozie oddziaływania ustaleń tej zmiany planu na środowisko.


  Data wprowadzenia: 2018-03-02 0959
  Data upublicznienia: 2018-03-02
  Art. czytany: 371 razy

  » projekt zmiany mpzp wraz z prognozą - rozmiar: 5338604 bajtów
  Typ pliku: application/rar
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Lena Witkowska
  Autor dokumentu: Lena Witkowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna