A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół IX/2019 z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 6 czerwca 2019r.
» Protokół Nr VIII/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 maja 2019r.
» INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023
» UCHWAŁA NR IX/45/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 czerwca 2019 r.
» OBWIESZCZENIE Wojewôdzkiej Komisji Wÿborczej z dnia 5 czerwca 2019 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • Uchwała Nr XXIV/4/2009 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2009r.

  Uchwała Nr XXIV/4/2009
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2009r.

  w sprawie: przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Łączna od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Łącznej.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r., nr 88, poz. 985 z póżn. zm.), w zw. z art. 6a ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r., nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1
  Postanawia się przeprowadzić referendum gminne w sprawie przejęcia przez Gminę Łączna od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Łączna obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością ustaloną przez Radę Gminy.
  § 2
  Ustala się treść pytania w referendum w brzmieniu „Czy jest Pani/Pan za przejęciem przez Gminę Łączna obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości za odpłatnością ustaloną przez Radę Gminy Łączna”.
  § 3
  Wyznacza się termin przeprowadzenia referendum na dzień 7 czerwca 2009r. na godzinę 600 - 2000
  § 4
  1. Ustala się wzór karty do głosowania w referendum zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Karta do głosowania jest drukowana jednostronnie na papierze koloru białego i ma format A5.
  3. Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 5
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń Gminy Łączna.  Uzasadnienie
  do uchwały nr XXIV/4/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009r.


  Zgodnie z art. 3 ust 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r., nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) utrzymanie porządku i czystości w gminach należy do obowiązku zadań własnych gminy. Mając na względzie potrzebę dbałości o porządek i czystość gminy jako konieczne jawi się przejęcie przez gminę obowiązku pozbywania się odpadów z nieruchomości należących do mieszkańców gminy. Dotychczasowe rozwiązania w zakresie wywozu odpadów stwarzały konieczność zawierania indywidualnych umów z właścicielami poszczególnych nieruchomości. Częstokroć takowe rozwiązanie nie przynosiło zamierzonego efektu, bądź przez opieszałość, bądź wręcz odmowę podpisania stosownej umowy. Jako skuteczniejsze w tej materii uznać należy przejęcie obowiązku odprowadzania odpadów przez gminę. Proponowane w referendum rozwiązanie doprowadzi ograniczenia pozbywania się odpadów w sposób niezgodny z przepisami, prowadzący do zanieczyszczenia terenów gminnych i będzie zgodne z obowiązującymi standardami.  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XXIV/4/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 stycznia 2009r.


  KARTA DO GŁOSOWANIA


  w referendum lokalnym
  wyznaczonym na dzień 7 czerwca 2009r


  Pytanie:
  „Czy jest Pan/Pani za przejęciem przez Gminę Łączna obowiązku
  właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości za odpłatnością ustaloną przez Radę Gminy Łączna ?”  TAK NIE
  INFORMACJA:
  Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie stawiając znak „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE” .
  Postawienie znaku w obu kratkach lub niepostawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu.  miejsce na umieszczenie pieczęci drukowany odcisk pieczęci
  Obwodowej Komisji ds. Referendum Gminnej Komisji Wyborczej

  Załącznik nr 2
  do Uchwały Nr XXIV/4/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 stycznia 2009r.

  KALENDARZ CZYNNOŚCI


  związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Łączna od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Gminy.

  Czynność wyborcza Termin realizacji

  1Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Najpóźniej w50dniu od
  uchwały Rady Gminy o przeprowadzeniu referendum daty opublikowania
  uchwały
  2Powołanie przez Radę Gminy Łączna Komisji Do Spraw Najpóźniej na 25 dni
  Przeprowadzenia Referendum w sprawie przejęcia przed dniem referendum
  przez Gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków
  w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych

  3Powołanie przez Gminna Komisję Do Spraw Najpóźniej na 21 dni
  Przeprowadzania Referendum obwodowych przed dniem
  w celu przeprowadzenia i ustalenia wyników referendum
  referendum

  4 podanie do publicznej wiadomości, w formie Najpóźniej na 21 dni
  obwieszczenia, informacji o numerach i granicach przed dniem
  obwodów głosowania oraz o wyznaczonych referendum
  siedzibach obwodowych komisji
  ds. referendum

  5 Sporządzenie i wyłożenie do publicznego wglądu 14 dni przed
  spisów wyborców uprawnionych do głosowania referendum

  6 Zakończenie kampanii referendalnej 24 godziny przed
  dniem głosowania


  7 Przeprowadzenie głosowania w referendum 7 czerwca 2009r
  od godz.6.00 do 20.00  8 a) Sporządzenie przez Komisje obwodowe protokołu niezwłocznie po
  wyników głosowania o obwodzie. zakończeniu
  b) Sporządzenie przez Gminną Komisję protokołu głosowania
  wyników referendum na podstawie danych
  liczbowych dostarczonych przez komisje obwodowe
  z terenu całej gminy
  c) Obwieszczenie przez Gminna Komisję wyników
  głosowania, wyników referendum w lokalach
  oraz ogłoszenia protokołu wyniku referendum
  w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  Data wprowadzenia: 2009-04-07 1507
  Data upublicznienia: 2009-04-07
  Art. czytany: 1971 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna