A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» ZARZĄDZENIE NR 12 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 marca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 11 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 lutego 2019r.
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy w Łącznej

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko
  radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Łącznej

  Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
  samorządowych ( Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 ) Wójt Gminy Łączna
  ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Łącznej.

  1. Do obowiązków radcy prawnego należeć będzie obsługa prawna Urzędu
  Gminy w Łącznej, a w szczególności:
  - opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
  - obsługa prawna i doradztwo prawne dla Rady Gminy, pracowników Urzędu
  ,
  - opiniowanie projektów, umów, porozumień,
  - wydawanie opinii prawnych dot. spraw pracowniczych,
  - udzielanie pracownikom Urzędu porad oraz wyjaśnień w zakresie
  stosowania prawa,
  - występowanie w charakterze pełnomocnictwa Wójta w postępowaniu
  sądowym,
  administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
  - uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub
  rozwiązanie
  stosunku prawnego.

  2. Wymagania niezbędne:
  - wykształcenie wyższe prawnicze,
  - wpis na listę radców prawnych
  - jest obywatelem polskim,
  - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
  publicznych,
  - nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
  - posiada ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w
  stanowisku,
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  3. Wymagania dodatkowe:
  - pożądany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
  4. Wymagane dokumenty:

  - życiorys (CV),
  - list motywacyjny,
  - dokument stwierdzający wpis na listę radców prawnych,
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  - kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
  - kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów
  poświadczających
  zatrudnienie,
  - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
  (wybrany kandydat
  zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o
  niekaralności z Krajowego Rejestru
  Karnego nie starsze niż 1 miesiąc),
  - oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie
  ( wybrany kandydat
  zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku
  przeciwwskazań zdrowotnych
  do wykonywania pracy na stanowisku inspektora do spraw ochrony
  środowiska) - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i
  korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o
  zatrudnienie z jedną fotografią.

  5. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
  1) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Łączna lub
  2) przesłać pocztą elektroniczną na adres: uglaczna@bip.doc.pl - w
  przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
  3) pocztą na adres urzędu z dopiskiem 'Nabór na stanowisko radcy
  prawnego'
  w terminie do dnia 5 października 2009 roku, godz. 16.00.
  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym
  terminie nie będą rozpatrywane.
  Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej
  Urzędu Gminy Łączna
  (http://www.uglaczna.bip.doc.pl) oraz umieszczone na tablicy informacyjnej
  Urzędu Gminy Łączna.
  6. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym
  ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się
  z rozmowy kwalifikacyjnej.

  7. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę:
  1) w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na
  stanowisku urzędniczym
  w administracji samorządowej, zostanie zawarta umowa o pracę na czas
  określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  2) z kandydatami posiadającymi staż pracy na stanowisku urzędniczym w
  administracji samorządowej, tj. w:
  a) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach
  organizacyjnych,
  b) starostach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  c) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i
  zakładach
  budżetowych,
  d) biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów
  budżetowych utworzonych
  przez te związki,
  e) biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego
  wynoszący dłużej niż 6 miesięcy zostanie zawarta umowa o pracę na czas
  określony.

  8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na podanej wyżej stronie
  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz na
  tablicy informacyjnej w Urzędzie.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w
  Łącznej.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek - Sekretarz
  Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom. 692 359 680  Wójt Gminy

  Łączna


  Data wprowadzenia: 2009-09-23 0747
  Data upublicznienia: 2009-09-23
  Art. czytany: 3733 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna