A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Łącznej
» Zarządzenie Nr 31/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 czerwca 2019 roku
» Zarządzenie Nr 27/ 2019 Wôjta Gminy Łączna z dnia 06 czerwca 2019 r.
» ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 8 lutego 2019r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA NR XXXII/41/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 26 listopada 2009 r.

  UCHWAŁA NR XXXII/41/2009
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
  przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości,
  szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach
  prowadzonych przez Gminę Łączna.
  Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 , art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
  1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
  przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
  minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
  wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz.
  181 z późn. zm. ), zwanego rozporządzeniem, u c h w a l a się, co następuje:
  § 1. Wprowadza się Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
  nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny
  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania
  i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna, stanowiący
  załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady
  ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
  dyrektora określa rozporządzenie.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Traci moc Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
  nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny
  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania
  i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna w roku 2009
  wprowadzony uchwałą Nr 24/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu
  terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia jest zobowiązany uchwalić w/w regulamin.
  Ustawa z 21 listopada 2008 r. nadała nowe brzmienie art. 30 ust. 6. Zmiana ta zniosła obowiązek corocznego
  ustalania przez jednostki samorządu terytorialnego regulaminu dla nauczycieli. Konsekwencją tej zmiany jest również
  uchylenie ww. ust. 6b. Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
  Załącznik do Uchwały Nr
  XXXII/41/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu
  terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia jest zobowiązany uchwalić w/w regulamin.
  Ustawa z 21 listopada 2008 r. nadała nowe brzmienie art. 30 ust. 6. Zmiana ta zniosła obowiązek corocznego
  ustalania przez jednostki samorządu terytorialnego regulaminu dla nauczycieli. Konsekwencją tej zmiany jest również
  uchylenie ww. ust. 6b. Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
  REGULAMIN - POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1. Regulamin określa wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
  motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
  doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
  mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  § 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
  DODATEK MOTYWACYJNY
  § 3. 2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
  Załącznik do Uchwały Nr
  XXXII/41/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której
  organem prowadzącym jest Gmina Łączna ,
  2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
  w pkt 1,
  3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
  następnego,
  4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę
  5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
  6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar
  godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
  1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
  a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
  osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
  egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
  b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
  c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów
  potrzebujących szczególnej opieki;
  2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
  zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu
  terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia jest zobowiązany uchwalić w/w regulamin.
  Ustawa z 21 listopada 2008 r. nadała nowe brzmienie art. 30 ust. 6. Zmiana ta zniosła obowiązek corocznego
  ustalania przez jednostki samorządu terytorialnego regulaminu dla nauczycieli. Konsekwencją tej zmiany jest również
  uchylenie ww. ust. 6b. Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
  REGULAMIN - POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1. Regulamin określa wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
  motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
  doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
  mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  § 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
  DODATEK MOTYWACYJNY
  § 3. 2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
  Załącznik do Uchwały Nr
  XXXII/41/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której
  organem prowadzącym jest Gmina Łączna ,
  2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
  w pkt 1,
  3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
  następnego,
  4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę
  5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
  6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar
  godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
  1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
  a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
  osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
  egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
  b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
  c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów
  potrzebujących szczególnej opieki;
  2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
  zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
  a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
  Ustawa z 21 listopada 2008 r. nadała nowe brzmienie art. 30 ust. 6. Zmiana ta zniosła obowiązek corocznego
  ustalania przez jednostki samorządu terytorialnego regulaminu dla nauczycieli. Konsekwencją tej zmiany jest również
  uchylenie ww. ust. 6b. Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
  REGULAMIN - POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1. Regulamin określa wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
  motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
  doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
  mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  § 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
  DODATEK MOTYWACYJNY
  § 3. 2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
  Załącznik do Uchwały Nr
  XXXII/41/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której
  organem prowadzącym jest Gmina Łączna ,
  2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
  w pkt 1,
  3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
  następnego,
  4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę
  5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
  6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar
  godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
  1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
  a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
  osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
  egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
  b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
  c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów
  potrzebujących szczególnej opieki;
  2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
  zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
  a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
  b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
  c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
  d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń
  szkolnych,
  uchylenie ww. ust. 6b. Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
  REGULAMIN - POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1. Regulamin określa wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
  motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
  doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
  mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  § 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
  DODATEK MOTYWACYJNY
  § 3. 2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
  Załącznik do Uchwały Nr
  XXXII/41/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której
  organem prowadzącym jest Gmina Łączna ,
  2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
  w pkt 1,
  3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
  następnego,
  4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę
  5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
  6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar
  godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
  1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
  a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
  osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
  egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
  b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
  c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów
  potrzebujących szczególnej opieki;
  2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
  zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
  a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
  b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
  c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
  d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń
  szkolnych,
  e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
  f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
  § 4.
  c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
  d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń
  szkolnych,
  e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
  f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
  g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
  3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 Karty Nauczyciela,
  a w szczególności:
  a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  b) udział w zespołach przedmiotowych i innych,
  c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie
  szkoły,
  d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego
  doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
  1) Wysokość środków finansowych dla poszczególnych szkół, przeznaczonych na dodatki motywacyjne ustala
  się, mnożąc liczbę nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, zgodnie
  z zatwierdzonym projektem organizacyjnym szkoły, przez kwotę stanowiącą 2% wynagrodzeń zasadniczych
  tych nauczycieli.
  2) Dodatek motywacyjny dla :
  a) nauczyciela nie może być niższy niż 2% i wyższy niż 10% jego wynagrodzenia zasadniczego,
  b) dyrektora nie może być niższy niż 5% i wyższy niż 10% jego wynagrodzenia zasadniczego,
  3) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok
  szkolny
  4) Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, dyrektorowi po roku pracy w danej szkole.
  5) Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom
  spełniania warunków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor,a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy
  Łączna, po uzgodnieniu z związkami zawodowymi, w przypadku dyrektorów – po zaopiniowaniu przez związki
  zawodowe.
  6) Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia
  7) Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu
  dla poratowania zdrowia, podczas przebywania w stanie nieczynnym oraz w okresach za które nie przysługuje
  wynagrodzenie zasadnicze
  8) Nauczyciela, dyrektora można pozbawić lub obniżyć mu wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego za :
  nierzetelne i nieterminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych zadań , nie wywiązywanie
  się z obowiązków, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
  9) Pozbawienie lub obniżenie dodatku motywacyjnego następuje począwszy od 1 dnia następnego miesiąca
  kalendarzowego.
  DODATEK FUNKCYJNY
  § 5.
  § 6. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że
  nauczycielowi któremu powierzono:
  § 7.
  DODATEK ZA WARUNKI PRACY
  § 8.
  8) Nauczyciela, dyrektora można pozbawić lub obniżyć mu wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego za :
  nierzetelne i nieterminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych zadań , nie wywiązywanie
  się z obowiązków, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
  9) Pozbawienie lub obniżenie dodatku motywacyjnego następuje począwszy od 1 dnia następnego miesiąca
  kalendarzowego.
  1) Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
  a) dyrektorowi, w szkole liczącej do 5 oddziałów - w wysokości 250,00zł,
  b) dyrektorowi, w szkole liczącej od 6 oddziałów - w wysokości 600,00zł
  c) wicedyrektorowi - w wysokości 250,00 zł,
  2) Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
  3) Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 przyznaje:
  a) dla dyrektora - Wójt Gminy Łączna, a
  b) dla wicedyrektora - dyrektor szkoły
  1) wychowawstwo w oddziale liczącym do 20 uczniów (włącznie)-w wysokości 45,00 zł,
  2) wychowawstwo w oddziale liczącym ponad 20 uczniów -w wysokości 80,00 zł ,
  3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 25,00 zł.
  1) Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6 powstaje od pierwszego dnia
  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego,
  wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia
  2) Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca
  kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
  3) W placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, dodatek funkcyjny w stawce ustalonej
  dla dyrektora przysługuje nauczycielowi zastępującemu dyrektora po 3 miesiącach zastępstwa.
  4) Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
  w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie
  zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
  pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia
  nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
  5) Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 , nie można łączyć z dodatkiem , o którym mowa w § 6
  6) Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
  1) Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych
  DODATEK ZA WARUNKI PRACY
  § 8.
  WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
  § 9.
  6) Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
  1) Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych
  w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.
  2) Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od wymiaru czasu pracy realizowanego
  w warunkach, o których mowa w ust. 1.
  3) Dodatek w wysokości 1% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,z uwzględnieniem warunków, o których
  mowa w ust. 2, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy Łączna.
  4) Dodatek , o którym mowa w ust. 1 wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały
  obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje
  w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze
  zajęć.
  5) Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się z góry.
  1) Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
  zastępstwa ustala się; dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
  z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających
  do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla
  rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin
  ponadwymiarowych.
  2) Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa
  realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego
  wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.
  3) Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty
  Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których
  mowa w ust. 2, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
  z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających
  do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.
  4) Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
  1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
  sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
  5) Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 9, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
  6) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni,
  w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
  szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
  w pracy - dotyczy również nauczycieli, którzy nie realizują godzin ponadwymiarowych z powodu rekolekcji,
  z wyjątkiem nauczycieli katechetów, którzy zapewniają w tym czasie opiekę nad uczniami
  7) Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
  usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach,
  w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin
  NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY
  § 10.
  § 11.
  szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
  w pracy - dotyczy również nauczycieli, którzy nie realizują godzin ponadwymiarowych z powodu rekolekcji,
  z wyjątkiem nauczycieli katechetów, którzy zapewniają w tym czasie opiekę nad uczniami
  7) Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
  usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach,
  w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin
  ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub
  ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla
  nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub
  dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie
  w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym
  8) Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach , w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn
  leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z :
  a) wyjazdem dzieci na wycieczkę
  b) koniecznością uczestnictwa nauczyciela (skierowanego przez dyrektora) w różnych formach doskonalenia
  zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły
  c) uczestnictwem w konkursach przedmiotowych traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
  9) Godziny ponadwymiarowe nie zrealizowane z przyczyn niezależnych od pracodawcy i od pracownika traktuje
  się jak godziny faktycznie odbyte.
  10) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
  11) Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze,
  a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy
  obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.
  12) Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze , sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad
  przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe
  wynagrodzenie.
  1) Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1%
  planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym
  szkoły.
  2) Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
  3) Nagrody, o których mowa w § 10 , są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
  przypadkach, dyrektor za zgodą Wójta Gminy Łączna może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.
  4) Nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za
  okres nieobecności z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego
  sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
  wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W/w nagrodę nie wlicza się do podstawy wymiaru
  zasiłku macierzyńskiego.
  5) Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród określi odrębna uchwała
  Rady Gminy Łączna.
  § 11.
  § 12.
  wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W/w nagrodę nie wlicza się do podstawy wymiaru
  zasiłku macierzyńskiego.
  5) Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród określi odrębna uchwała
  Rady Gminy Łączna.
  1) Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru
  godzin w szkole i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje
  nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
  2) Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego
  nauczyciela, wynosi miesięcznie:
  a) przy jednej osobie w rodzinie – 10,00 zł
  b) przy dwóch osobach w rodzinie – 20,00 zł
  c) przy trzech osobach w rodzinie – 30,00 zł
  d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 40,00 zł
  3) Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
  współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
  4) Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
  przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie
  określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
  5) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
  o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
  – Wójt Gminy Łączna.
  6) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
  a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
  b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego
  przyznanie.
  7) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
  a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  b) pobierania zasiłku z funduszu ubezpieczeń społecznych,
  c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej;
  w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas
  określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,
  d) korzystania z urlopu wychowawczego i urlopu macierzyńskiego.
  8) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
  1) Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za
  które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten
  przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub
  konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
  otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
  § 12.
  § 13. Wszystkie obowiązki pracodawcy w stosunku do nauczyciela, na którego organ prowadzący szkołę
  nałożył obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym stanowisku, w celu uzupełnienia
  tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie
  większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - wypełnia dyrektor szkoły macierzystej, a organ prowadzący
  zabezpiecza środki na wynagrodzenie i inne świadczenia przysługujące nauczycielowi w budżecie tej szkoły właśnie.
  § 14. Regulamin został uzgodniony z Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
  w Skarżysku-Kam. oraz Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suchedniowie.
  § 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r.
  1) Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za
  które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten
  przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub
  konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
  otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
  2) Dodatek za wysługę lat przysługuje:
  a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
  nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
  b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia
  miesiąca.
  3) W przypadku nieobecności w pracy spowodowanej urlopem macierzyńskim dodatek za wysługę lat
  przysługujący nauczycielom ulega pomniejszeniu za dni nieobecności. Dodatek za wysługę lat wlicza się do
  ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1409
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 1113 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna