A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół IX/2019 z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 6 czerwca 2019r.
» Protokół Nr VIII/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 maja 2019r.
» INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023
» UCHWAŁA NR IX/45/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 czerwca 2019 r.
» OBWIESZCZENIE Wojewôdzkiej Komisji Wÿborczej z dnia 5 czerwca 2019 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA Nr XXXIII/49/2009 Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2009r.


  UCHWAŁA Nr XXXIII/49/2009
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 grudnia 2009r.

  w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie
  Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu
  własnego.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:  § 1
  Wyraża zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez Gminę Łączna Projektu pn. \
  „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-3013, Oś priorytetowa 2, Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  - zwanego dalej Projektem.

  § 2
  Zobowiązania finansowe Gminy Łączna wynikające z realizacji Projektu, obejmujące;
  a wkład własny Gminy w kwocie szacunkowej 43.115,80 zł ( 15% wartości zadania realizowanego w Gminie),
  b koszty niekwalifikowane projektu w wysokości 3 %wartości zadania inwestycyjnego realizowanego w Gminie w kwocie 8.623,16 zł.
  c koszty niekwalifikowane wynikające z wydatków na szkolenia związane z realizacją Projektu w kwocie 1.540,00 zł.
  Zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Łączna i zabezpieczone na ten cel w
  uchwałach w latach 2010-2012
  §3
  Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty wynikającej z wysokości dofinansowania inwestycji w Gminie Łączna ze środków EFRR wraz z odsetkami.
  Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych Gminy.
  §4
  W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §1 , upoważnia się Wójta Gminy Łączna do zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Projektu „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
  §5
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  §6
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U Z A S A D N I E N I E

  do Uchwały Nr XXXIII/49/2009 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 grudnia
  2009 roku.

  Projekt 'e-świętokrzyskie' realizuje założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-3013. Podstawowymi założeniami projektu jest zwiększenie dostępu do Internetu, poprawa jakości pracy jednostek publicznych i promocja regionu. Powszechny dostęp do zasobów sieci internetowej oraz mnogość usług w niej oferowanych może znacznie poprawić warunki życia i pracy mieszkańców naszego regionu.
  Projekt 'e-świętokrzyskie' to wspólne działanie wielu instytucji i jednostek administracji samorządowej.
  W rezultacie projektu powstanie portal województwa świętokrzyskiego, będacy wspólną platformą informacyjną i promocyjną regionu - Urząd Gminy zostanie wyposażony w sprzęt i oprogramowanie w znacznym stopniu usprawniające obsługę mieszkańców.
  Z uwagi na kompleksowy i zintegrowany charakter całego przedsięwzięcia podjęcie w/w uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2010-02-16 1455
  Data upublicznienia: 2010-02-16
  Art. czytany: 1461 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna