A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Łącznej
» Zarządzenie Nr 31/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 czerwca 2019 roku
» Zarządzenie Nr 27/ 2019 Wôjta Gminy Łączna z dnia 06 czerwca 2019 r.
» ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 8 lutego 2019r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA Nr XXXIII/50/2009 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 grudnia 2009 r.

  UCHWAŁA Nr XXXIII/50/2009
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 grudnia 2009 r.


  w sprawie przystąpienia i współfinansowania przez Gminę Łączna Projektu
  pn. „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:  § 1
  Wyraża się zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez Gminę Łączna Projektu pn. „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa 2, Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwanego dalej projektem.

  § 2
  Zobowiązania finansowe Gminy Łączna wynikające z realizacji Projektu, obejmujące:
  a. wkład własny Gminy w kwocie szacunkowej 11.500 złotych (15% wartości zadania realizowanego w Gminie),
  b. koszty niekwalifikowane projektu, na co składają się koszty stanowiące 3% wartości zadania realizowanego w Gminie oraz koszty szkoleń, co daje łączną kwotę 8.400 złotych.
  zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Łączna i zabezpieczone na ten cel w uchwałach budżetowych w latach 2011- 2012.

  § 3
  Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty wynikającej z wysokości dofinansowania inwestycji w Gminie Łączna ze środków EFRR wraz z odsetkami.
  Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych Gminy.

  § 4
  W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w 1 , upoważnia się Wójta Gminy Łączna do zawarcia Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji Projektu „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

  § 5
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 6
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U Z A S A D N I E N I E

  do Uchwały Nr Nr XXXIII/50/2009 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 grudnia
  2009 roku.

  Projekt e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” będzie realizowany głównie na potrzeby organów administracji samorządowej i obejmie swoim działaniem obok województwa wszystkie powiaty i gminy.
  Realizacja projektu będzie polegała na wdrożeniu w jednostkach administracji samorządowej wojewódzkiego systemu informacji przestrzennej o zasięgu regionalnym.
  Zgodnie z koncepcją Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego zamawiającym i głównym Beneficjentem rezultatów projektu jest samorząd województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Partnerami projektu są jednostki samorządu terytorialnego województwa, do szczebla gminnego włącznie. Dla jednostek samorządu terytorialnego zostaną dostarczone rozwiązania systemu i narzędzia usprawniające funkcjonowanie administracji samorządowej.
  Efektem przeprowadzonych działań ma być obok integracji systemu informacji przestrzennej z rozwiązaniami 'e-administracji' opracowanie e-usług, polegających na udostępnieniu informacji publicznej m.in. w zakresie:
  – planowania przestrzennego,
  – gospodarki nieruchomościami,
  – informacji środowiskowej,
  – oferty inwestycyjnej terenu,
  – innych rejestrów i zakresów danych dotyczących gospodarki przestrzennej.
  Projekt ma za zadanie zlikwidować problemy ze zbyt długą drogą komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem i urzędem. Projekt jest również skorelowany z kontynuowanym projektem wojewódzkim w zakresie dalszej informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego.
  Z uwagi na zasięg przedsięwzięcia, wielkość dofinansowania projektu i potrzeby Gminy podjęcie w/w uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2010-02-16 1456
  Data upublicznienia: 2010-02-16
  Art. czytany: 1520 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna