A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
» Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
» Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ 1 GWARANCJI
  • Konkursy na dyrektorów szkół
  • Konkurs na Dyrektora Gimnazjum w Zaleziance

    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Wójt Gminy Łączna
    ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
    Gimnazjum w Zaleziance , Zalezianka 49a. 26-140 Łączna


    1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który
    spełnia następujące wymagania:
    a. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
    do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
    b. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
    kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
    w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
    c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
    lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
    d. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora
    uzyskał co najmniej ocenę dobrą pracy w przedszkolu, szkole lub placówce lub
    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku
    nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
    pracy w szkole wyższej,
    e. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
    kierowniczym,
    f. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
    26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674
    z późniejszymi zmianami) a w przypadku nauczyciela akademickiego karą
    dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
    o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), oraz nie
    toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
    g. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
    przestępstwo skarbowe,
    h. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
    i. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
    publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
    o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r.
    nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
    26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148
    z późniejszymi zmianami).
    2. Stanowisko dyrektora publicznego gimnazjum może zajmować również
    nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego
    stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne
    lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje
    do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania
    określone w pkt 1 lit. b-i.

    3. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia
    następujące wymagania:
    a. posiada obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
    lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim
    Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
    b. ukończyła studia magisterskie,
    c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
    stanowisku kierowniczym,
    d. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
    e. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
    o ubezwłasnowolnienie,
    f. spełnia wymagania określone w pkt 1, lit. 'b' 'e' 'g' 'i' ogłoszenia.

    4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
    szkoły;
    2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub
    innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
    kandydata,
    3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
    o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
    - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na
    stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
    4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
    dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
    w pkt 3,
    5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
    dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
    dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
    podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
    kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
    6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
    na stanowisku kierowniczym,
    7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
    postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
    8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
    przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
    dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
    z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
    publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4
    ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15,
    poz. 148, z późn. zm.),
    10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
    ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
    organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.
    z 2007 r. nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora
    publicznej szkoły,
    11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu
    nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
    nauczyciela,
    12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty
    oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
    akademickiego,
    13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
    76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97,
    poz. 674, z późn. zm.6) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
    szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku
    nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
    14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
    z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
    15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
    zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
    z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
    stanowisko dyrektora.    5. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być
    własnoręcznie podpisane w przypadku składania kserokopii dokumentów
    winny być one uwierzytelnione notarialnie lub przez zakład pracy
    zatrudniający kandydata.

    6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
    i dopiskiem 'Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum
    w Zaleziance NIE OTWIERAĆ PRZED KONKURSEM', po ogłoszeniu na stronie
    internetowej Urzędu Gminy w Łącznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
    w Łącznej, w terminie do dnia 17 maja 2010 r. (do godz. 15.30) na adres: Urząd
    Gminy w Łącznej, Kamionki 60. 26-140 Łączna, tel. (41) 2548 961.
    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łączna.
    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
    zostaną powiadomieni indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą.


    Data wprowadzenia: 2010-04-30 1357
    Data upublicznienia: 2010-04-30
    Art. czytany: 3730 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy Łączna
    Kamionki 60
    26 - 140 Łączna

    tel. 041/25-48-960
    fax. 041/25-48-977

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek
    7.30-16.00
    Wtorek - Czwartek
    7.30-15.30
    Piątek
    7.30-15.00

    Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

    ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

    Starostwo Powiatowe
    w Skarżysku-Kamiennej
    www.spskarzysko.bip.doc.pl

    Dziennik Ustaw
    http://dziennikustaw.gov.pl
    Monitor Polski
    http://monitorpolski.gov.pl

    Urząd Gminy Łączna