A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół IX/2019 z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 6 czerwca 2019r.
» Protokół Nr VIII/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 maja 2019r.
» INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023
» UCHWAŁA NR IX/45/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 czerwca 2019 r.
» OBWIESZCZENIE Wojewôdzkiej Komisji Wÿborczej z dnia 5 czerwca 2019 r.
 • Przetargi
 • 2010r.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000 PLN dla Gminy Łączna.

  Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna, Kamionki 60 , 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie tel. (41) 2548960, fax (41)02548977

  Adres strony internetowej zamawiającego : www.uglaczna.bip.doc.pl

  I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000 PLN dla Gminy Łączna.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia : usługi
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia : Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000 PLN dla Gminy Łączna na pokrycie deficytu budżetu Gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt ma być udzielony w następujących transzach: I transza w dniu 10.08.2010 r. w kwocie 900.000 PLN, II transza w dniu 30.10.2010 r. w kwocie 1.100.000 PLN, III transza w dniu 15.03.2011 r. w kwocie 300.000 PLN. Uruchomienie transz następować będzie na podstawie pisemnego wystąpienia zamawiającego do Banku w terminie 3 dni od jego złożenia. Postawienie przez Bank kredytu do dyspozycji zamawiającego na powyższych warunkach nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. Kredyt zostanie spłacony w okresach miesięcznych. Pierwsza rata kredytu w wysokości 28.500 PLN w dniu 31.07.2011r., następnie 77 rat po 29.500 PLN do ostatniego dnia każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą od salda kredytu po uruchomieniu pierwszej transzy. Kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy procentowej WIBOR ustalonej według średniomiesięcznej stawki WIBOR dla 1 M z miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek, plus stała marża w Banku w okresie obowiązywania umowy. Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Zabezpieczeniem spłaty będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika. Okres kredytowania do 31.12.2017 r.
  Zamawiający zastrzega sobie:
  - zmianę terminów przekazania transz kredytu,
  - możliwość niewykorzystania całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat,
  - możliwości wcześniejszych , przed ustalonymi terminami spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie 31.12.2017r.


  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
  III.2) ZALICZKI
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  III.3.2) Wiedza i doświadczenia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
  Nie dotyczy
  III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
  Nie dotyczy
  III.3.4) osoby zdolne do wykonywania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
  Nie dotyczy
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi sprawozdania finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednia o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lata obrotowych.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH ………..

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  nie dotyczy
  - III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego…….
  - aktualne zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS…………
  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 4-8 ustawy…………..
  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 9 ustawy…………..

  III. 6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  nie dotyczy

  III.7 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się …………..: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) przetarg nieograniczony
  IV2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1 najniższa cena
  IV.2.2) czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień…………..: nie
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony intern : www.uglaczna.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60 26-140 Łączna, sekretariat
  IV.4.4) Termin składania wniosków ……26.07.2010 r. godz.10:00, miejsce UG………
  IV.4.5) Termin związania ofertą : okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.4.17 Czy przewiduje się unieważnienie……… : nie


  Data wprowadzenia: 2010-07-13 1059
  Data upublicznienia: 2010-07-13
  Art. czytany: 1703 razy

  » SIWZ+Umowa+Formularz ofertowy+Oświadczenie - rozmiar: 105472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna