A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” - Zadanie1 i Zadanie2
» PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia
» Porządek I sesji Rady Gminy Łączna
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ciągnika rolniczego
» Interpretacja indywidualna w zakresie podatku od nieruchomości dla sieci telekom.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 maja 2011 r.

  UCHWAŁA NR VII/46/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 maja 2011 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
  1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 154.387,50 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan
  dochodów po zmianie wynosi 15.038.255,50 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 376.387,50 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan
  wydatków po zmianie wynosi 17.172.255,50 zł.
  § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do uchwały budżetowej
  zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 , 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.
  § 4. Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
  1. § 3.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 134 000 zł, który zostanie pokryty
  przychodami pochodzącymi z:
  2. 1) kredytów w kwocie 1.926.415 zł
  3. 2) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
  budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 207
  585 zł
  4. 2. Przychody budżetu 3 247 585 zł, rozchody 1 113 585 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  5 do niniejszej uchwały.
  § 5. Zmienia się zapisy § 10 ust.1 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie
  ”sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 926 415 zł, w tym kredyty
  zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których
  mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p w kwocie – 1 040 000 zł.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: XNVFA-BNVDR-PDUQR-AOMWB-NNAAK. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/46/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 maja 2011 r.
  Zalacznik1.pdf
  Dochody
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/46/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 maja 2011 r.
  Zalacznik2.pdf
  Wydatki
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/46/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 maja 2011 r.
  Zalacznik3.pdf
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011
  roku
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/46/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 maja 2011 r.
  Zalacznik4.pdf
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
  Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
  2011 rok
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/46/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 maja 2011 r.
  Zalacznik5.pdf
  Id: XNVFA-BNVDR-PDUQR-AOMWB-NNAAK. Podpisany Strona 3
  Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/46/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 maja 2011 r.
  Zalacznik6.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/46/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 maja 2011 r.
  Zalacznik7.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.


  Data wprowadzenia: 2011-07-21 1331
  Data upublicznienia: 2011-07-21
  Art. czytany: 847 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna