A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR VIII/70/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 czerwca 2011 r.

  UCHWAŁA NR VIII/70/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 24 czerwca 2011 r.
  w sprawie uznania za pomnik przyrody.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 w
  związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t. j. Dz.
  U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) Rada Gminy Łączna uchwala , co
  następuje:
  § 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych,
  wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, ustanawia się
  pomnikiem przyrody drzewo:
  1. Jodła pospolita o obwodzie pnia 335 cm i wysokości ok. 32 m , znajdujący
  się na działce geodezyjnej 12/1200, położonej w obrębie Klonów, gmina Łączna.
  § 2. W stosunku do wymienionego wyżej pomnika przyrody wprowadza się
  następujące zakazy:
  1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
  2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
  3) umieszczania tablic reklamowych,
  4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
  przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
  5) zmiany sposobu użytkowania ziemi.
  § 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody wymienionym w §1 sprawuje Wójt Gminy
  Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: BABMG-JVSMP-XRSOL-KFLDH-UGEKU. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia fakt występowania na terenie Gminy
  Łączna drzewa o wyróżniających się cechach estetycznych, osobniczych
  i przyrodniczych, nie objętego ochroną w formie pomnika przyrody.
  Z wnioskiem o uznanie jodły pospolitej za drzewo pomnikowe zwróciło się do
  Urzędu Gminy w Łącznej Nadleśnictwo Zagnańsk, na terenie którego
  zlokalizowany jest powyższy okaz. Jodła charakteryzuje się pokaźnymi
  rozmiarami, jak i zdrowym, rokującym długie lata życia wyglądem. Obwód
  drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi wynosi 335 cm,
  a więc przekracza przyjęty dla jodły obwód 314 cm, będący dolną granicą
  stanowiącą kryterium uznania drzewa za pomnik przyrody.
  Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 44 ust.
  1 ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
  zgodnie z którymi ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały
  rady gminy.
  Na podstawie art. 40 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody pomnikiem
  przyrody mogą być twory przyrody ożywionej, odznaczające się indywidualnymi
  cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa
  i inne. Zaproponowane do objęcia ochroną w formie pomnika drzewo, spełnia
  kryteria przytoczonego artykułu.
  Na podstawie art. 44 ust. 2 ww. ustawy, w odniesieniu do chronionych drzew
  mogą być wprowadzane zakazy określone w art. 45 ust. 1 tej samej ustawy.
  Spośród proponowanych przez ustawodawcę zakazów wybrano 5, dostosowanych
  do potrzeb związanych z ochroną drzew.


  Data wprowadzenia: 2011-08-08 1412
  Data upublicznienia: 2011-08-08
  Art. czytany: 851 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna