A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” - Zadanie1 i Zadanie2
» PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia
» Porządek I sesji Rady Gminy Łączna
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ciągnika rolniczego
» Interpretacja indywidualna w zakresie podatku od nieruchomości dla sieci telekom.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR XII/106/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2011 r.

  Id: EKICBOUFMZWJHXFRJMRWOMODC.
  Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XII/106/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
  220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003
  r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
  223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.
  142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679,
  Nr 21, poz. 113z póżn.zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
  o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łączna
  w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczanie
  inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso określa uchwała Nr 42/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 grudnia 2007r.
  2. Wpłata podatku może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub na
  rachunek bankowy Urzędu Gminy.
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego oraz przez rozplakatowanie jej w miejscach publicznych i na
  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Traci moc uchwała Nr 27/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24
  listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  oraz Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010 w sprawie
  zmiany Uchwały Nr 27/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada
  2008r.w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego ,nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia
  2012 r.
  Id: EKICBOUFMZWJHXFRJMRWOMODC.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
  Rada Gminy określa stawki tego podatku. Ustalając stawki podatku od
  nieruchomości wzięto pod uwagę wzrost wskaźnika cen towarów i usług
  konsumpcyjnych , wskaźnik podany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
  Statystycznego z 13 lipca 2011r. wprowadzając wyjątkowo w czterech pozycjach
  stawki maksymalne. Powyższe jest uzasadnione potrzebami budżetu gminy w tym
  stanie podjęcie uchwały jest zasadne.
  1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
  transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
  dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
  Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
  w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
  specjalne.
  Id: EKICBOUFMZWJHXFRJMRWOMODC.
  Podpisany Strona 1
  Załącznik do Uchwały Nr XII/106/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  1. Od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
  sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,55 zł. od 1m²
  powierzchni;
  b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
  wodnych 4,33 zł. od 1 ha powierzchni;
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,10 zł. od 1m²
  powierzchni;
  2. Od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 0,40 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej ;
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
  gospodarczej 16,zł.
  od 1 m² powierzchni użytkowej ;
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
  kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł. od 1m² powierzchni
  użytkowej;
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
  – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,00
  zł.
  od 1m² powierzchni użytkowej;
  3. od budowli 2%
  ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3
  i ust.37.


  Data wprowadzenia: 2011-12-27 1241
  Data upublicznienia: 2011-12-27
  Art. czytany: 1034 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna