A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ z losowania składu obwodowej komisji wyborczej
» Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 kwietnia 2015r.
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r.
» OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019r.
» OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 50 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 grudnia 2012 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok.

  Zarządzenie Nr 50 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240) zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XIV/131/2012 r. Rady Gminy Łączna z dnia 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 50 /2012 z dnia 14.12.2012r. Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2012 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 500,00 800,00 75011 Urzędy wojewódzkie 200,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 75022 Rady Gmin 800,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 75023 Urzędy gmin 4 300,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 000,00 2 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 2 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 758 RÓŻNE ROLICZENIA 8 700,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 700,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 700,00 4810 Rezerwy 8 700,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 515,00 6 515,00 80101 Szkoły podstawowe 4 631,00 6 515,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 636,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 636,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 631,00 3 879,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 4260 Zakup energii 19,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 170,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 320,00 4430 Różne opłaty i składki 889,00 4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 752,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 210,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 188,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 188,00 4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 188,00 80104 Przedszkola 1 060,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 060,00 0,00 4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 1 060,00 80195 Pozostała działalność 636,00 0,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 636,00 0,00 4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 636,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 382,00 7 382,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 69,00 7 069,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 69,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 69,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 69,00 7 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 7 000,00 0,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 313,00 313,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 24,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 313,00 289,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 231,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4,00 4300 Zakup usług pozostałych 82,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 46,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 203,00 4410 Podróże służbowe krajowe 36,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 408,51 1 408,51 85395 Pozostała działalność 1 408,51 1 408,51 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 408,51 1 408,51 3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 153,10 3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8,11 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,14 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 337,50 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 112,50 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 262,84 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 145,53 4307 Zakup usług pozostałych 657,24 4309 Zakup usług pozostałych 19,06 4417 Podróże służbowe krajowe 115,00 4419 Podróże służbowe krajowe 6,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 500,00 1 500,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 4260 Zakup energii 1 500,00 Ogółem wydatki 28 305,51 28 305,51


  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1504
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 1406 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna