A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» ZARZĄDZENIE NR 12 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 marca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 11 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 lutego 2019r.
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA
  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  2. Wymagania niezbędne (formalne):
  a) spełnianie wymagań z art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 2-3 i ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych ,tj.:
  - obywatelstwo polskie,
  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  - kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
  - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
  - nieposzlakowana opinia,
  - minimum 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez minimum 3 lata działalności gospodarczej
  o charakterze zgodnym z wymaganiami na na w/w stanowisku,
  - wykształcenie wyższe.
  b) preferowany kandydat z wykształceniem wyższym na kierunku ogólnobudowlanym lub inżynieria środowiska.

  3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  a) znajomość przepisów ustaw: o gospodarce komunalnej i Prawo zamówień publicznych,
  b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  c) znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  d) znajomość uwarunkowań i umiejętności analizy etapów przygotowania i realizacji inwestycji
  e) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
  f) doświadczenie w pracy samorządowej
  g) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
  Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, nadzoru inwestycji gminnych, zarządzania zespołem ludzi oraz wiedza i doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków unijnych.
  Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a) wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych,
  b) ustalanie rocznych planów techniczno – ekonomicznych Zakładu i ich wykonywanie,
  c) nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej określoną uchwała Nr 35/IX/2004 rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, tj. m.in. : zapewnienie zaopatrzenia w wodę ludności i instytucji, odprowadzania i oczyszczania ścieków, konserwacja sieci wodno – kanalizacyjnej oraz remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
  d) opracowanie informacji i sprawozdań z realizowanych inwestycji,
  e) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
  f) dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów – dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu
  g) zabezpieczenie majątku Zakładu przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,
  h) modernizacja Zakładu i komputeryzacja pracy poprzez rozwój oprogramowania finansowo – księgowego i wdrożenia systemu przelewów elektronicznych,
  i) zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.  5. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat
  b) miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  c) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV,
  c) kserokopie świadectw pracy
  d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego
  f) oświadczenie o niekaralności.
  g) oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.

  Uwaga: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”.

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 22 lipca 2013r.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w w/w ogłoszeniu.

  Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie naboru jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom.. 692 359 680


  Data wprowadzenia: 2013-07-10 1314
  Data upublicznienia: 2013-07-10
  Art. czytany: 2441 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna