A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ z losowania składu obwodowej komisji wyborczej
» Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 kwietnia 2015r.
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r.
» OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019r.
» OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA Nr XXX/210/2013 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 26 czerwca 2013r.

  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2013 pn: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  UCHWAŁA Nr XXX/210/2013
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 26 czerwca 2013r.

  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2013
  pn: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806 z 2003 r., nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218), w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 115 poz. 728 z późn. zmianami). Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Rada Gminy w Łącznej uchwala co następuje:

  § 1.

  Zatwierdza się projekt systemowy na rok 2013, pod nazwą ,,DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” o wartości: 179 500,00 PLN, realizowany w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Gminy Łączna.

  § 2.

  W celu realizacji projektu Gmina Łączna przeznacza jako wkład własny środki finansowe w wysokości 10,5% alokacji projektu tj. wartość kwoty 179 500,00 PLN. Wkład własny wynosi: 18 839,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięćdziesiąt złotych).

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie do uchwały

  Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Łaczna do realizacji projektu systemowego w 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską jest niezbędne w związku ze złożonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

  1. Informacje ogólne o projekcie.
  W ramach PO KL, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu pn. DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” wynosi w roku 2013 – 179 500,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 18 839,00 zł jest wymagany w realizacji projektów systemowych i wynosi 10,5 % ogólnej wartości projektu. Wkładem własnym będą zasiłki celowe i okresowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej dla uczestników projektu w ramach posiadanych środków.

  2. Uzasadnienie realizacji projektu:
  Dane statystyczne potwierdzające potrzebę realizacji projektu.
  Poziom bezrobocia ze względu na płeć w Gminie Łączna wg danych PUP w Skarżysku Kamiennej w ostatnich latach kształtował się następująco:
  30.11.2012r. 439 osób ogółem w tym 226 mężczyzn tj. 51,48 %, 213 kobiet tj. 48,52 %
  31.10.2011r. 443 osób ogółem w tym 202 mężczyzn tj. 45,60 %, 241 kobiet tj. 54,40 %
  31.12.2010r. 485 osób ogółem w tym 257 mężczyzn tj. 52,99 %, 228 kobiet tj. 47,01 %
  Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych grupach kształtuje się następująco (dane PUP Skarżysko Kamienna na dn. 30.11.2012)
  -liczba osób bezrobotnych w wieku 18-24 l.-64 w tym 38 kobiet (59,38%), (14,58 ogółu bezrobotnych)
  -liczba osób bez doświadczenia zawodowego 94 w tym 55 kobiet (58,51%) (21,41 ogółu bezrobotnych)
  -liczba osób bez kwalifikacji zawodowych 156 w tym 78 kobiet (50%) (35,54 ogółu bezrobotnych)
  -liczba osób długotrwale bezrobotnych- 249 w tym 131 kobiet (52,61%) (56,72 % ogółu bezrobotnych)

  Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009-2015, która jako jeden z celów zakłada ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania osób z rodzin w środowisku lokalnym.

  CEL GŁÓWNY: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej poprzez kompleksowe wsparcie 11 os. bezrobotnych (6k 5m) z terenu Gminy Łączna w okresie 01.01.2013- 31.12.2013r.
  Cele szczegółowe:
  1. Zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy
  2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  3. Poprawa sytuacji materialno- bytowej
  4. Objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15- 30 lat.

  3. Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia.
  W projekcie uczestniczyć będą osoby korzystające z pomocy społecznej bezrobotni lub nieaktywni zawodowo w wieku aktywności zawodowej o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Grupę docelowa będzie stanowić 11 osób w tym 6 kobiet i 5 mężczyzn.

  4. Działania zaplanowane w projekcie:
  - 18 h Warsztaty z doradcą zawodowym- Celem jest aktywizacja zawodowa oraz przekazanie praktycznych wskazówek nt. efektywnego poszukiwania ofert na rynku pracy. Każdy z uczestników w ramach warsztatów przygotuje profesjonalne CV oraz list motywacyjny. Przygotowane dokumenty aplikacyjne, będą pierwszym krokiem do szukania pracy.
  - 22 h (2 h x 11 osób) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  Celem jest odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika Pozwoli to na określenie kursów oraz kierunków poszukiwania pracy zgodnie z predyspozycjami uczestników/czek.,

  - 36 h Trening Kompetencji Społecznych - o tematyce:
  - zakładania własnej działalności gospodarczej
  - radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,
  - komunikacji interpersonalnej.
  - kreowania własnego wizerunku

  - 44 h (4h x 11 osób) Indywidualne wsparcie psychologiczne -celem jest poprawa własnej samooceny. Każdemu uczestnikowi zostanie wydana opinia psychologiczna.

  - Kursy zawodowe zostaną dopasowane do potrzeb i preferencji uczestników, mogą to być kursy: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz, opiekunka osób starszych, bukieciarstwo, kurs obsługi wózka widłowego, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B. i inne.
  - W odniesieniu do grupy osób w wieku 15 - 30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy i staży (na okres min.3 m-cy) i praktyk (na okres min. 1 m-ca) w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach/ przedsiębiorstwach. Instrument ma zastosowanie, jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu.

  5. Rezultaty projektu.
  Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów projektu:
  1. Liczba osób, którzy zakończyli udział w projekcie 11
  2. Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi 11
  3. Liczba osób, która podniosła motywacje do podjęcia zatrudnienia 11
  4. Liczba osób, która zwiększyła swoja samoocenę 11
  5. Liczba klientów, która podniosła kwalifikacje zawodowe 11
  6. Liczba klientów, która zwiększyła umiejętności interpersonalne 11
  7. Liczba osób, która poprawiła sytuacje materialno- bytową 11  Data wprowadzenia: 2013-08-20 0829
  Data upublicznienia: 2013-08-20
  Art. czytany: 1018 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna