A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół IX/2019 z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 6 czerwca 2019r.
» Protokół Nr VIII/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 maja 2019r.
» INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023
» UCHWAŁA NR IX/45/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 czerwca 2019 r.
» OBWIESZCZENIE Wojewôdzkiej Komisji Wÿborczej z dnia 5 czerwca 2019 r.
 • Przetargi
 • 2013r.
 • Pytatnia i odpowiedzi Nr 1:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000,00 PLN dla Gminy Łączna

  Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia zamówienia pn.; ” Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.220.000 PLN dla Gminy Łączna”.


  1. Czy zapis rozdziału XVI pkt 14 należy rozumieć w następujący sposób: ponieważ oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 3M, w związku z tym nie zmienia się ono w okresach obowiązywania stawki dla danego 3-miesięcznego okresu?
  Odpowiedź zamawiającego
  Tak.
  2. Jak zamawiający rozumie zapis rozdziału XVI pkt 18? Czy oznacza on, że np.: przesunięta w terminie spłaty rata kredytu będzie płatna łącznie z kolejną przypadającą do spłaty ratą, zgodnie z terminarzem spłat (zapłata dwóch rat kredytu) czy w inny sposób? Prosimy o doprecyzowanie w/w zapisu.
  Odpowiedź zamawiającego
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia rat kredytu w przypadku niespełnienia w danym roku budżetowym warunków zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych ( np. przesunięcie spłaty jednej lub dwóch rat danego roku na rok następny) z koniecznością wprowadzenia zmian w umowie zgodnie z zapisami rozdziału XVI pkt 21, ppkt 4 Specyfikacji.

  3. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany, która będzie mogła być wprowadzona do umowy kredytowej, do zapisu pkt 15 i 21 ppkt 6) w rozdziale XVI SIWZ, polegającej na zastosowaniu następującej formuły oprocentowania oraz dokonywania zmian w umowie kredytowej:

  §…1. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:
  1) Stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania:
  2) Marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania:
  3) Okresy 3-miesięczne, których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi: pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu: ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu.
  2. W dniu zawarcia umowy stawka WIBOR 3M wynosi….% w stosunku rocznym: marża Banku wynosi….... p.p.: oprocentowanie kredytu wynosi….% w skali roku.
  3. Odsetki od udzielonego kredytu naliczane są od aktualnego zadłużenia i spłacane kwartalnie, w ostatnim dniu kwartału, w terminach określonych w harmonogramie spłat.
  4. O zmianie wysokości oprocentowania kredytu Bank zawiadamia Kredytobiorcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu.
  5. Zmiana stopy oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków umowy.”
  Odpowiedź zamawiającego
  Tak, zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do umowy kredytowej zaproponowanej powyżej.

  4. Czy Zamawiający dopuszcza prowizję od udzielonego kredytu, biorąc pod uwagę zapis Rozdziału III pkt 3) SIWZ?
  Odpowiedź zamawiającego:
  Nie , zamawiający nie dopuszcza prowizji od udzielonego kredytu.

  5. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ Rozdział III pkt 5) oraz zapisów Rozdziału XVI pkt 5 z: „Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 01.01.2016 r.” na zapis: ”Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 30.03.2016 r.”?
  Odpowiedź zamawiającego
  Tak , zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę zapisu SIWZ.

  6. Czy posiadają Państwo zaległości z tytułu podatku US i składek ZUS ?
  Odpowiedź zamawiającego
  Nie posiadamy zaległości wobec ZUS i US

  7. Czy przed uruchamianiem transz kredytu przedłożą Państwo w Banku dyspozycję uruchomienia kredytu na formularzu bankowym.
  Odpowiedź zamawiającego
  Tak

  8. Czy uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzona uchwałą nr XXX/214/2013 z dnia 26.06.2013 jest najbardziej aktualna? Jeśli uległa zmianie to prosimy o przedłożenie aktualnej WPF
  Odpowiedź zamawiającego
  Jest to ostatnia Uchwała o WPF.

  9. Czy wyrażają Państwo zgodę, aby zmienna stawka oprocentowania kredytu była ustalona w pierwszym okresie odsetkowym na podstawie stawki WIBOR 3M notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem Umowy oraz marży Banku, natomiast w kolejnych okresach odsetkowych ustalana była na okresy trzymiesięczne na podstawie stawki WIBOR 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów trzymiesięcznych oraz marży Banku. Jeśli nie to prosimy o wskazanie sposobu ustalania oprocentowania (stawki WIBOR 3M) na kolejne okresy obrachunkowe.
  Odpowiedź zamawiającego
  Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne , w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi: pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu: ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu.

  10. Czy zgodnie z zapisami pkt 18 istotnych postanowień umownych ostateczny termin spłaty kredytu nie ulegnie wydłużeniu. Jeśli nie to, czy w przypadku wydłużenia spłaty kredytu taka zmiana będzie możliwa za zgodą Banku po podpisaniu aneksu do umowy.
  Odpowiedź zamawiającego
  Zamawiający nie przewiduje wydłużenia ostatecznego terminu spłaty kredytu. Jeżeli natomiast sytuacja taka zaistniałaby w 2022 roku wówczas zmiana taka byłaby możliwa wyłącznie za zgodą Banku po podpisaniu aneksu do umowy.

  11. Czy po ewentualnie wygranym przetargu przed podpisaniem umowy o kredyt z …….. przedłożą Państwo następujące dokumenty:

  a. informacja o aktualnym zadłużeniu z tytułu zawartych umów kredytowych (nazwa banku, data udzielenia, data spłaty, przeznaczenie, zabezpieczenie, kwota udzielona, aktualne zadłużenie)
  b. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, statut Gminy
  c. zaświadczenie o wyborze aktualnych władz Gminy (Wójta, Skarbnika Gminy).
  Odpowiedź zamawiającego
  Tak

  Ponadto informujemy , iż gmina nie jest powiązana kapitałowo i organizacyjnie z innymi podmiotami.


  Data wprowadzenia: 2013-08-22 0830
  Data upublicznienia: 2013-08-22
  Art. czytany: 1010 razy

  » Formularz Klienta - rozmiar: 128000 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna