A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”.
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Zapytanie ofertowe: Na wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej wraz z wyposażeniem w ławki zewnętrzne
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • U C H W A Ł A Nr IV/14/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r.

  w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2015 rok.

  U C H W A Ł A Nr IV/14/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015 r.

  w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2015 rok.
  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) w związku z § 53 Statutu Gminy Łączna (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje :
  § 1
  Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Łączna na 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  U Z A S A D N I E N I E
  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i § 53 Statutu Gminy Łączna rada gminy uchwala ramowe plany pracy , w których określa tematy obrad, sposoby ich realizacji oraz ważniejsze zadania wójta , komisji i jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym oraz rozpoczęciem roku kalendarzowego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

  Załącznik do uchwały Nr IV/14/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.01.2015r.
  Plan Pracy Rady Gminy Łączna
  na 2015 rok
  1. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy.
  2. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy .
  4. Kontrola funkcjonowania jednostek i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych podległych gminie w roku 2014.
  5. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy tj. nabycia , zbycia, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości.
  6. Promocja gminy, imprezy gminne, dożynki itp.
  7. Gospodarka wodno-ściekowa, kolejny etap budowy kanalizacji.
  8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015roku.
  9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  10. Informacja w sprawie pozyskiwania środków pozabudżetowych, realizacja programów z dofinansowaniem unijnym.
  11. Podejmowanie uchwał w sprawach stawek podatków lokalnych w granicach określonych ustawami.
  12. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian budżetu na wniosek Wójta Gminy.
  13. Sprawy różne wynikające z bieżącej realizacji budżetu gminy i realizacji inwestycji.
  14. Współpraca z samorządami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
  15. Podsumowanie pracy Rady Gminy w 2015 roku.


  Data wprowadzenia: 2015-02-17 0932
  Data upublicznienia: 2015-02-17
  Art. czytany: 796 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna