A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 5 MPZP Gminy Łączna
» Wynik naboru partnera
» ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • U C H W A Ł A Nr IV/15/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015r.

  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2015 rok.

  U C H W A Ł A Nr IV/15/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015r.


  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2015 rok.

  Na podstawie art. 21 ust. 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) i w związku z § 38 ust. 1-3 Statutu Gminy Łączna ( Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje:


  § 1

  Zatwierdza się plany pracy komisji Rady Gminy Łączna na 2015 rok.:
  1. Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1
  do niniejszej uchwały

  2. Komisji Planowania i Budżetu - stanowiący załącznik Nr 2
  do niniejszej uchwały


  3. Komisji Gospodarczej - stanowiący załącznik Nr 3
  do niniejszej uchwały

  4. Komisji Społecznej - stanowiący załącznik nr 4
  do niniejszej uchwały

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 38 p. 1, 2 i 3 Statutu Gminy Łączna komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2015
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2015r.
  PLAN PRACY
  KOMISJI REWIZYJNEJ
  na 2015 rok

  Lp.
  Tematyka
  Termin

  1.  2.  3.  4.  5.


  6.


  7.

  8.
  Kontrola jednostek podległych gminie - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej.


  Kontrola Urzędu Gminy – wykonanie budżetu za 2014 rok.
  Wystąpienie do RIO o absolutorium.


  Kontrola jednostek podległych gminie - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej


  Kontrola jednostek podległych gminie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej


  Realizacja budżetu za I półrocze 2015 r.


  Rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających od mieszkańców.

  Kontrole na zlecenie Wójta i Rady Gminy

  Podsumowanie rocznej pracy Komisji i opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.

  luty  maj


  czerwiec  czerwiec  wrzesień


  październik


  cały rok

  grudzień  Zał. Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2015r.
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2015r.


  PLAN PRACY
  Komisji Planowania i Budżetu
  na rok 2015

  1. Przedstawienie i analiza projektu budżetu na rok 2015.
  2. Analiza proponowanych cen wody i ścieków na 2015 rok.
  3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2014 roku.
  4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach zmian budżetu, zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz wszelkich uchwał dotyczących gospodarki finansowej na 2015 rok.
  5. Promocja gminy:
  - festyny
  - jubileusz 20-lecia gminy
  - dożynki

  6. Ocena gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy;
  - Zakład Gospodarki Komunalnej
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  - Gminna Biblioteka Publiczna
  - szkoły

  7. Analiza realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

  8. Stan zaawansowania zaplanowanych inwestycji .
  9. Przedstawienie i analiza proponowanych stawek opłat i podatków na 2016 rok .
  10. Rozpatrywanie spraw wynikających z bieżącej działalności Urzędu i Rady Gminy.  Zał. Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2015r.
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2015r.

  Plan Pracy
  Komisji Gospodarczej
  na 2015 rok
  1. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
  2. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.
  3. Dyskusja na temat stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  4. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy, analiza potrzeb.
  5. Gospodarka odpadami w gminie oraz sprawa oświetlenia dróg i placów.

  6. Stan zaawansowania prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego trzech obrębów, oraz planowanie dalszych zmian planu zagospodarowania przestrzennego .

  7. Opiniowanie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

  8. Ochrona środowiska oraz utrzymanie porządku i estetyki w gminie.
  9. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego w gminie .

  10. Gospodarka komunalna , sytuacja Zakładu Gospodarki Komunalnej , przygotowanie do okresu zimowego.

  11. Realizacja inwestycji zaplanowanych na 2015 rok.
  12. Inne zagadnienia wynikające z bieżącej działalności organów gminy .
  13. Podsumowanie pracy i przygotowanie sprawozdania z pracy komisji w 2015 roku.  Zał. Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2015
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.01.2015r.

  PLAN PRACY
  KOMISJI SPOŁECZNEJ
  NA 2015 ROK


  1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Łączna na 2015 rok, pod kątem działalności Komisji.
  2. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność oświatową, sportową i kulturalną.
  3. Formy wypoczynku letniego dzieci w Gminie Łączna.
  4. Działalność :
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej,
  • Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego,
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Zespołu Szkół w Łącznej (przedszkola, szkoły podstawowej i Gimnazjum),
  • Zespołu Szkół w Goździe (przedszkola, szkoły podstawowej).

  5. Stan przygotowań szkół do nowego roku szkolnego.
  6. Działania promujące gminę.
  7. Inne sprawy wynikające z działalności jednostek podległych gminie.
  8. Podsumowanie pracy i przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2015 roku.
  9. Propozycja planu pracy na 2016 rok.


  Data wprowadzenia: 2015-02-17 0952
  Data upublicznienia: 2015-02-17
  Art. czytany: 768 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna