A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 5 MPZP Gminy Łączna
» Wynik naboru partnera
» ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2015 r.

  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez: właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścic

  UCHWAŁA NR V/26/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 3 marca 2015 r.
  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez: właścicieli
  nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości za usługi
  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
  Gminy Łączna
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 2
  i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
  jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala:
  § 1. Określa się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
  nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w wysokości:
  1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego
  pojemnika o objętości 110 l – 15,00 zł brutto,
  2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego
  pojemnika o objętości 120 l – 17,00 zł brutto,
  3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego
  pojemnika o objętości 240 l – 23,00 zł brutto,
  4) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego
  pojemnika o objętości 1100 l – 100,00 zł brutto.
  § 2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stosuje się
  stawki opłat, o których mowa w § 1 zmniejszone o 25 %.
  § 3. Określa się górną stawkę opłaty, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za
  usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
  ciekłych w wysokości 25 zł brutto za 1 m3.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  § 5. Traci moc uchwała XIV/125/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia
  2012 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
  nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
  bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Id: DE9C50FC-A742-4FE0-B4A1-4198EA468F50. Podpisany Strona 1
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodniczący Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: DE9C50FC-A742-4FE0-B4A1-4198EA468F50. Podpisany Strona 2
  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 1399 z późn. zm.) na
  Radzie Gminy ciąży obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat
  ponoszonych przez:
  - właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
  - właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i
  transportu nieczystości ciekłych.
  Górne stawki w przedmiotowej ustawnie są stawkami maksymalnymi, jakie mogą
  stosować firmy świadczące usługi na terenie gminy Łączna w zakresie usuwania i
  unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych.
  Proponowane stawki na mocy art. 6 ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach” również stanowić będą podstawę do naliczenia opłaty wobec osób,
  którzy nie zawarli umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę
  posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
  odpadów komunalnych lub w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i
  transportu nieczystości płynnych.
  Rada gminy ustalając stawki opłat, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4 ustawy
  stosuje wyższe stawki za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, jeżeli
  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  Traci moc uchwała nr XIV/125/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012
  roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
  nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
  bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z uwagi na to, że uchwała
  obejmowała wszystkich mieszkańców. Rada Gminy Łączna objęła nowym systemem
  gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których
  zamieszkują mieszkańcy, dlatego należało uchwalić nową uchwałę, która obejmować
  będzie w części dotyczącej odpadów komunalnych stałych tylko właścicieli
  nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
  Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie powyższej uchwały jest celowe i
  uzasadnione.
  Id: DE9C50FC-A742-4FE0-B4A1-4198EA468F50. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2015-03-24 1158
  Data upublicznienia: 2015-03-24
  Art. czytany: 582 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna