A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r.
» OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019r.
» OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019r.
» Perycja w sprawie dojazdów do szkoły - Klonów
» Perycja w sprawie dojazdów do szkoły - Stawik
 • Ochrona środowiska
 • Analiza stanu gospodarki odpadami
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014r

  1
  Analiza
  stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  na terenie gminy Łączna
  za rok 2014
  Marzec 2015
  2
  Spis treści
  1. Wprowadzenie ................................................................................................................................. 3
  1.1. Cel przygotowania analizy .......................................................................................................3
  1.2. Podstawa prawna sporządzanej analizy ....................................................................................3
  2. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Łączna .................................................................. 3
  2.1. Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w roku 2014 i latach następnych ................3
  2.1.1. Obliczenie poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania ..........................................................................................................................................5
  2.1.2. Obliczenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ..................................................................................................................8
  2.1.3. Obliczenie poziomu recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych ..............................9
  2.2. Potrzeby inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na przyszłe lata……………………………………………………………………………………………………………. 10
  2.3. Możliwości przetwarzania i ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ................................................................................. 11
  2.4. Liczba mieszkańców, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych ........... 12
  2.5. Ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Łączna w 2014 r. ..................................... 12
  2.6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych .................................................................................. 16
  3. Wnioski ......................................................................................................................................... 17
  3
  1. Wprowadzenie
  1.1. Cel przygotowania analizy
  Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łączna, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
  1.2. Podstawa prawna sporządzanej analizy
  Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), gdzie określony został wymagany zakres takiej analizy. Zakres przedmiotowej analizy sporządzono w oparciu o roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie sporządzano na podstawie art. 9g ust. 1 i 3 w/w ustawy, celem przedłożenia Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.
  2. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Łączna
  2.1. Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w roku 2014 i latach następnych
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. ws. Poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. to 75%. Warto jednak zauważyć, że do dnia 16 lipca 2013 r. wskaźnik ten wynosi już 50% i będzie spadał aż do 35% w roku 2020.
  Gmina Łączna objęła systemem gospodarki odpadami tylko nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
  Odbiór odpadów komunalnych wymienionych w poniższej tabeli 2.1. odbywa się bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na stałe i czasowo, zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie gminy Łączna.
  4
  Tabela nr 2.1. Wykaz odpadów odbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łączna
  L.P.
  Rodzaje odpadów
  1
  Zmieszane odpady komunalne
  2
  Odpady biodegradowalne
  3
  Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury
  4
  Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych
  5
  Opakowania wielomateriałowe
  6
  Szkło, opakowania ze szkła
  7
  Metal, opakowania z metalu
  8
  Meble i inne odpady wielkogabarytowe
  9
  Zużyte opony
  10
  Popioły
  11
  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Na terenie Gminy Łączna obowiązuje mieszany system zbiórki odpadów komunalnych tj. pojemnikowo-workowy:
  a) na terenie zabudowy wielorodzinnej:
  - do zbierania odpadów zmieszanych służą pojemniki o minimalnej pojemności 1,1m³,
  b) na terenie zabudowy jednorodzinnej:
  - do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów lub worki o minimalnej pojemności 30 litrów,
  - do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – worki o minimalnej pojemności 30 litrów, o następującej kolorystyce:
   papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.) – umieszcza się w worku o kolorze niebieskim
   szkło bezbarwne i kolorowe– umieszcza się w worku o kolorze zielonym
   tworzywa sztuczne i plastik– umieszcza się w worku o kolorze żółtym
   opakowania wielomateriałowe – umieszcza się w worku o kolorze pomarańczowym
   metal – umieszcza się w worku o kolorze czerwonym;
   odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na nieruchomości – umieszcza się w worku o kolorze brązowym;
   popiół – umieszcza się w worku o kolorze szarym;
   odpady zmieszane, nieposegregowane powinny być zbierane w pojemnikach lub workach koloru czarnego
  Wykonawca jest zobowiązany odebrać wszystkie odpady wielkogabarytowe, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne odpady, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję lub przy altanach śmietnikowych zgodnie z harmonogramem.
  5
  Odbiór przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców odbywa się w punktach zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach i przychodniach zdrowia, znajdujących się na terenie Gminy Łączna, których wykaz przedstawia tabela nr 2.2.
  Tabela nr 2.2. Wykaz punktów z pojemnikami na leki przeterminowane.
  L.P.
  Nazwa punktu
  Adres
  1
  Punkt apteczny
  26 – 140 Łączna, Kamionki 1C
  2
  Ośrodek Zdrowia
  26 – 140 Łączna, Kamionki 59
  Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014, do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zalicza się:
  - papier i tekturę,
  - odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%),
  - odpady z terenów zielonych,
  - odpady kuchenne i ogrodowe,
  - drewno (50%),
  - odpady wielomateriałowe (40%),
  - frakcję drobną < 10 mm (30%).
  Gmina Łączna jest gminą wiejską gdzie po analizie i wywiadzie środowiskowym z mieszkańcami okazało się, że odpady biodegradowalne w większości gospodarstwach są kompostowane i zagospodarowywane na własnych nieruchomościach. Nawet osoby, które zadeklarowały gromadzenie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny wydzielają tą frakcje i przeznaczają ją na kompost lub do skarmiania zwierząt.
  2.1.1. Obliczenie poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się:
  kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, fermentację, inne biologiczne procesy przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materiałowy, przekazanie osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 257, z późn. zm.).
  6
  Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r.
  gdzie:
  OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg]
  Lm – liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS
  Lw – liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS
  Liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy Łączna według danych GUS wynosiła 5301
  Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym
  gdzie:
  OUBR – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym
  OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg]
  PR – poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w %, (dla roku 2014 wynosi on 50%)
  W 2014 r. można było składować odpady komunalne ulegające biodegradacji w ilości 124,57 Mg.
  Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania
  ( ) ( ) ( ) ( )
  gdzie:
  MOUBR – masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg];
  7
  MMR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg];
  MWR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze wsi w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg];
  UM – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla miast wynoszący 0,57;
  UW – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla wsi wynoszący 0,48;
  MSR – masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania;
  US – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący dla poszczególnych rodzajów odpadów według kodu;
  MBR - masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art.14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z póź. zm.), przekazanych do składowania;
  0,52 – średni udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art.14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
  Dane dla Gminy Łączna:
  MMR = nie dotyczy
  MWR=0
  UM= nie dotyczy
  UW=0,48
  MSR=0
  US=nie dotyczy
  MBR=24
  Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru Gminy Łączna w roku 2014 przekazanych do składowania wyniosła 12,48 Mg.
  8
  Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR)
  gdzie:
  TR - osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
  Jeżeli TR = PR albo TR < PR - poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.
  Gdzie:
  PR – poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  przekazywanych do składowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia - 50% dla 2014 r.
  Dla 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania powinien wynieść nie więcej niż 50%. Po dokonanych obliczeniach dla gminy Łączna wyniósł on 5,01%. Wymagany poziom został osiągnięty ponieważ TR 2.1.2. Obliczenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
  Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oblicza się na podstawie wzoru:
  gdzie:
  Ppmts – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyrażony w %,
  Mrpmts – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg,
  Mwmpts – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od
  9
  innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, obliczana jest na podstawie wzoru:
  gdzie:
  Lm – liczba mieszkańców gminy,
  Liczba mieszkańców pod koniec 2014r. wynosiła 5268 wg danych Urzędu Gminy Łączna.
  MwGUS – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie
  województwa,
  wskaźnik ten w województwie świętokrzyskim wyniósł 0,164 Mg/mieszkańca
  Umpmts – udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych wynikający z aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO 2014),
  dla gminy wiejskiej wynosi 27,7%
  Dane dla Gminy Łączna:
  Łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych w Gminie Łączna wg sprawozdań z 2014 r. wynosi 99,04Mg.
  Dla 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła powinien wynieść nie mniej niż 14% Po dokonanych obliczeniach dla gminy Łączna wyniósł on 41,39%. Zgodnie z wymogiem poziom recyklingu został osiągnięty.
  2.1.3. Obliczenie poziomu recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, oblicza się według wzoru:
  gdzie:
  Pbr – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyrażony w %,
  Mrbr – łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych
  recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi
  10
  metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg,
  Ze sprawozdań składanych do Urzędu Gminy Łączna wynika, że Mrbr w 2014 r. wynosi 25,2 Mg.
  Mwbr – łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg,
  Dla 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych powinien wynieść nie mniej niż 38% Po dokonanych obliczeniach dla gminy Łączna wyniósł on 83,44%. Zgodnie z wymogiem poziom recyklingu został osiągnięty.
  2.2. Potrzeby inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na przyszłe lata
  W 2014 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
  W 2014 r. zrealizowano projekt edukacyjny pod nazwa „podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Łączna”. Projekt był współfinansowanych ze środków unijnych. Składał się z trzech etapów: konkurs dla dzieci pod nazwą „kreatywny recykling”, piknik ekologiczny z akcją „drzewko za odpady” oraz szkolenie mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami. Całe przedsięwzięcie było związane z tematyką gospodarowania odpadami wraz z zachęcaniem mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów.
  Potrzeby związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na przeszłe lata po przeanalizowaniu roku 2014 kształtują się następująco:
  - objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów 100% mieszkańców gminy Łączna,
  - dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj.:
  • papieru i tektury
  • szkła
  • tworzyw sztucznych
  • metali
  • opakowań wielomateriałowych
  - rozwój systemu zbiórki i odzysku
  • odpadów wielkogabarytowych
  • odpadów niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych)
  11
  - osiągnięcie w roku następnym zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów,
  - inwestycja w edukacje mieszkańców gminy Łączna niezależnie od wieku,
  - likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów
  - pozyskanie środków finansowych na wybudowanie profesjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wagą samochodową.
  Od stycznia 2014 r. na terenie gminy zaczął działać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą oddawać odpady zawarte w tabeli 2.3. Punkt ten otwarty jest dla mieszkańców dwa razy w tygodniu.
  Tabela 2.3. Wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK
  L.P.
  Rodzaje odpadów
  1
  baterie i akumulatory
  2
  świetlówki
  3
  odpady biodegradowalne
  4
  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  5
  opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin
  6
  opakowania po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach silnikowych i hydraulicznych
  7
  odpady wielkogabarytowe
  8
  zużyte opony
  9
  tekstylia, opakowania z tekstyliów
  10
  oleje i tłuszcze
  2.3. Możliwości przetwarzania i ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
  Na terenie Gminy Łączna nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
  W 2014 roku zebrano 282,4 Mg odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01. W porównaniu do roku poprzedniego ilość odpadów zmieszanych zmniejszyła się, co jest zasługą zwiększającej się liczby osób segregującej odpady. Gmina Łączna jest gminą wiejską, gdzie mieszkańcy wyposażeni są w kompostowniki lub urządzenia do kompostowania. W związku, z czym odpady biodegradowalne po przekształceniu na kompost są wykorzystywane na cele własne np. do użyźniania gleby. Z informacji pozyskanych z RIPOK w Końskich wynika, że z masa odpadów powstałych po machaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12
  12
  niespełniających wymagań Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przekazanych do składowania wyniosła 24,03 Mg. Natomiast masa odpadów poddanych recyklingowi i ponownemu użyciu przetworzonych z RIPOK wyniosła 1,54 Mg.
  W rozpatrywanym roku dążono poprzez kampanie informacyjno – edukacyjne mieszkańców do zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych . Na terenie gminy Łączna 63% gospodarstw domowych segreguje odpady. W przyszłych latach będziemy dążyć do zwiększenia liczby osób segregujących odpady, co spowoduje zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych.
  2.4. Liczba mieszkańców, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych
  Pod koniec 2014 roku na terenie gminy Łączna było zameldowanych 5268 osób (dane z wydziału obywatelskiego). Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznaczony został do 31 marca 2013 roku. Jednak nie wszyscy mieszkańcy dopełnili w terminie obowiązku, o którym mówi ustawa art. 6m ust. 1 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydano 14 decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6o w/w ustawy z czego 6 gospodarstw złożyło deklaracje na przyszłe lata. Różnica między osobami zameldowanymi (5268) a osobami wykazanymi w deklaracji (4822) wnika z migracji ludzi za pracą i nauką, co zostało zweryfikowane i na bieżąco jest sprawdzane.
  2.5. Ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Łączna w 2014 r.
  Całkowita suma zebranych odpadów komunalnych ukazana jest w tabeli nr. 2.4. i wynosi ona 502,94 Mg. Posiadając te dane można wyliczyć, iż na jednego mieszkańca ujętego w deklaracji przypada w przybliżeniu 104 kg/rok odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Łączna zebrano selektywnie odpady opakowaniowe w ilości:
  Odpadów o kodzie 15 01 02 - (opakowania z tworzyw sztucznych) – 0,5 Mg
  Odpadów o kodzie 15 01 07 – (opakowania ze szkła) – 9,2 Mg
  Odpadów o kodzie 15 01 06 – (zmieszane odpady opakowaniowe) – 83,3 Mg
  Odpadów o kodzie 15 01 01 – (tworzywa sztuczne) – 4,5 Mg
  Mała ilość odpadów opakowaniowych wykonanych z metali wynika to z faktu, iż mieszkańcy na własną rękę zawożą metal do skupu złomu oraz jest zawarty w kodzie odpadów 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe.
  Również na terenie gminy zostały zorganizowane tzw. wystawki, w których odbierano odpady wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne a także zużyte opony w ilości 43,1 Mg.
  Przeterminowane leki zbierane są w dwóch punktach znajdujących się na terenie Łącznej. Suma odebranych leków przeterminowanych w 2014 r. z gminy Łączna wyniosła 115 kg.
  13
  Tabel nr 2.4.Wykaz odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Łączna w 2014 r. II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA3) Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Kod odebranych odpadów komunalnych4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4) Masa odebranych odpadów komunalnych5) [Mg] Sposób zagospodarowania6) odebranych odpadów komunalnych
  Zakład Segregacji i Odzysku Odpadów
  Almax
  Skarżysko-Kam. ul. Mościckiego 43
  15 01 06
  Zmieszane odpady opakowaniowe
  32,3
  R12
  17 09 04
  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
  1,1
  R12
  17 09 04
  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
  4
  D5
  15 01 07
  Opakowania ze szkła
  1,1
  R12
  15 01 02
  Opakowania z tworzyw sztucznych
  0,5
  R12
  20 01 99
  Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
  5,1
  R12
  Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
  ul. Spacerowa 26-200 Końskie
  20 03 01
  Niesegregowane (zmieszana)odpady komunalne
  282,4
  R12
  17 01 01
  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  4
  R5
  Bio-Med. Olszewskiego 6
  25- Kielce
  15 01 06
  Zmieszane odpady opakowaniowe
  51
  R12
  15 01 07
  Opakowania ze szkła
  2,2
  R12
  Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
  komunalnych msc. Janik
  ul. Borowska 1 27-415 Kunów
  20 03 07
  Odpady wielkogabarytowe
  6,4
  R12
  20 02 03
  Inne odpady nie ulegające biodegradacji
  5,8
  D5
  20 02 02
  Gleba i ziemia, w tym kamienie
  5,6
  R5
  17 01 02
  Gruz ceglany
  7,1
  R12
  17 01 82
  Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
  Inne nie wymienione odpady
  9,1
  D5
  17 01 07
  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
  8,3
  R5
  Zakład do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego MB RECYCLING Sp. z o.o. ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów
  20 01 36
  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
  26
  R1
  Baza skupu:
  Sinoma
  ul. Rejowska 65, 26-110
  15 01 07
  Opakowania ze szkła
  5,9
  R12
  17 04 05
  Żelazo i stal
  5,7
  R12
  14
  S-Kam
  Baza skupu: Zbierający
  Ran-Flex Sp. z o.o. ul. Głogowa 13
  25-346 Kielce
  20 01 32
  Leki inne niż wymienione w 20 01 31
  0,1
  R12
  Zbierający : Trans Południe sp. z o.o. Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica
  16 01 03
  Zużyte opony
  10,6
  R1
  PHU EKOPARTNER Andrzej Liszka
  Ul. Długa 26
  25-650 Kielce
  16 02 14
  Zużyte urządzenia inne niż wymienione 16 02 09 do 16 02 13
  0,1
  R12 Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 015) [Mg] Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu5) [Mg] Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania5) [Mg] Odebranych z obszarów miejskich
  0,0
  0,0
  0,0 Odebranych z obszarów wiejskich
  282,4
  -
  282,4 Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy
  2 Nazwa i adres punktu Kod zebranych odpadów komunalnych4) Rodzaj zebranych odpadów komunalnych4) Masa zebranych odpadów komunalnych5) [Mg]
  PSZOK w Łącznej
  Łączna 115
  26-140 Łączna
  17 01 02
  Gruz ceglany
  7,2
  17 01 07
  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  8,3
  17 01 82
  Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
  Inne nie wymienione odpady
  6,4
  16 01 03
  Zużyte opony
  2,7
  20 03 07
  Odpady wielkogabarytowe
  0,3
  Ośrodek Zdrowia w Łącznej
  Kamionki 59
  26-140 Łączna
  20 01 32
  Leki inne niż wymienione w 20 01 31
  0,1 III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI7) Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg]
  4,5 a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4) Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów5) [Mg]
  -
  -
  -
  -
  15
  b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów Nazwa i adres instalacji, do której przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4) Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów5) [Mg] Sposób zagospodarowania8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów Baza skupu: Sinoma ul. Rejowska 65, 26-110 S-Kam 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 4,5 Recykling materiałowy IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9)
  5,01% V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY Kod odebranych odpadów komunalnych4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4) Łączna masa odebranych odpadów komunalnych5) [Mg] Masa odpadów poddanych recyklingowi5) [Mg] Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5) [Mg]
  15 01 01
  Opakowania z papieru i tektury
  4,5
  4,5
  15 01 02
  Opakowania z tworzyw sztucznych
  0,5
  0,5
  15 01 06
  Zmieszane odpady opakowaniowe
  83,3
  16,3
  67
  15 01 07
  Opakowania ze szkła
  9,2
  7
  2,2 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]
  41,39% VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH Kod odebranych odpadów4) Rodzaj odebranych odpadów4) Łączna masa odebranych odpadów5) [Mg] Masa odpadów poddanych recyklingowi5) [Mg] Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5) [Mg] Masa odpadów poddanych odzyskowi innymi metodami niż recykling i ponowne użycie5) [Mg]
  17 01 01
  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  4,0
  4,0
  16
  17 01 02
  Gruz ceglany
  7,1
  7,1
  17 01 07
  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
  8,3
  8,3
  17 04 05
  Żelazo i stal
  5,7
  5,7
  17 09 04
  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
  5,1
  0,1 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych11) [%]
  83,44%
  2.6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
  Koszty poniesione przez Gminę Łączna w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych uwzględniają koszty administracyjne, wyposażenie stanowiska oraz obsługę informatyczną programu do gospodarki odpadami.
  Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 r.:
  Wpłaty bieżące: 232.730 zł
  Wpłaty zaległości: 6.777,00 zł
  Koszty upomnienia: 3205,50 zł
  Dochód na koniec 2014 r. 242.712,50 zł
  W tym:
   Zaległości na dzień 31.12.2014 r. – 17.119,00 zł
   Nadpłaty na dzień 31.12.2014 r. – 2.385,40 zł
  Wydatki
  w tym: odbiór odpadów komunalnych 206.285,16 zł
  konserwacja oprogramowania 2.952,00zł
  płace i pochodne (1,5 etatu) 45.099,75 zł
  prowizje sołtysów 1260,00 zł
  Razem wydatki za 2014 r.: 255.596,91 zł
  Dochód: 242.712,50 zł
  Wydatki: 255.596,91 zł
  Różnica: -12.884,41 zł
  17
  Saldo końcowe za odbiór, gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z obsługa administracyjną jest na minusie. Nie wszyscy mieszkańcy zapłacili swoje zobowiązanie. W roku 2015 r. będzie dokonywana egzekucja administracyjna założeniem, której będzie wyegzekwowanie brakujących należności za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco będą monitorowane wydatki i przychody związane z odpadami. Urząd Gminy w bieżącym roku będzie wnioskował do Rady Gminy w Łącznej o zwiększenie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Wnioski
  Wprowadzony system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Łączna działa sprawnie. Odpady są odbierane od mieszkańców zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Zgłaszane problemy są na bieżąco rozwiązywane a wynikają one z przeoczenia lub braku worków u producenta. Również Urząd Gminy Łączna wychodzi naprzeciw mieszkańcom i zgłaszane wnioski i problemy są brane pod uwagę. Poziomy recyklingu są osiągnięte, ale mimo tego nadal będzie promowany system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Będą poszukiwane środki na utworzenie profesjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który ma służyć wszystkim mieszkańcom.
  Po przeprowadzonej analizie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r. pozostaje bez zmian (na dzień pisania analizy).
  Osoba sporządzająca
  Mł. ref. ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Sylwia Mendak


  Data wprowadzenia: 2015-03-26 1446
  Data upublicznienia: 2015-03-26
  Art. czytany: 1735 razy

  » Analiza stanu gospodarki odpadami gminy Łączna za 2014 - rozmiar: 687025 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Sylwia Mendak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna