A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 5 MPZP Gminy Łączna
» Wynik naboru partnera
» ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR IX/37/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 maja 2015 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

  UCHWAŁA NR IX/37/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 maja 2015 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
  885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 195 800 zł zgodnie z załącznikiem nr
  1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 193 793,52 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 195 800 zł zgodnie z załącznikiem nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16 083 793,52 zł.
  § 3. 1. Aktualizuje się załącznik Nr 3, Nr 5, Nr 12 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikiem Nr 3, Nr 4, Nr 5, do niniejszej uchwały. 3.2 Wycofuje się załącznik nr 4 do
  uchwały budżetowej „ Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku”. 3.3 Wprowadza się
  załącznik nr 13 do uchwały budżetowej o brzmieniu „Dochody i wydatki związane
  z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
  samorządu terytorialnego w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/37/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 maja 2015 r.
  Dochody
  Dział Rozdział § Treść
  Kwota
  dochodów
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 362,42
  60016 Drogi publiczne gminne 2 362,42
  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 362,42
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 100,00
  80101 Szkoły podstawowe 50,00
  2400
  Wpływy do budżetu pozostałości środków
  finansowych gromadzonych na wydzielonym
  rachunku jednostki budżetowej 50,00
  80110 Gimnazja 50,00
  2400
  Wpływy do budżetu pozostałości środków
  finansowych gromadzonych na wydzielonym
  rachunku jednostki budżetowej 50,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 6 000,00
  85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
  POLITYKI SPOŁECZNEJ 92 337,58
  85395 Pozostała działalność 92 337,58
  2007
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków,
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i
  6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
  europejskich, z wyłączeniem dochodów
  klasyfikowanych w paragrafie 205 13 339,63
  2009
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków,
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i
  6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
  europejskich, z wyłączeniem dochodów
  klasyfikowanych w paragrafie 205 5 997,95
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków,
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i
  6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
  europejskich, z wyłączeniem dochodów
  klasyfikowanych w paragrafie 625 73 000,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 95 000,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95 000,00
  6660
  Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
  wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
  mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
  w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów
  majątkowych 95 000,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 195 800,00
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/37/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 maja 2015 r.
  Wydatki
  Dzia
  ł Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 033,12
  01095 Pozostała działalność 20 033,12
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 033,12
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 150 000,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 350 000,00
  Wydatki majątkowe 350 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne -200 000,00
  Wydatki majątkowe -200 000,00
  754
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
  PRZECIWPOŻAROWA 3 200,00
  75405 Komendy powiatowe policji 3 200,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 200,00
  852 POMOC SPOŁECZNA -15 000,00
  85202 Domy pomocy społecznej -15 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -15 000,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
  POLITYKI SPOŁECZNEJ 37 566,88
  85395 Pozostała działalność 37 566,88
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 37 566,88
  Ogółem zwiększenia wydatków 195 800,00
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/37/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 maja 2015 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady
  finansowe
  rok budżetowy
  2015 (8+9+10+
  11)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty i pożyczki
  zaciągnięte na
  realizację zadania
  pod refundację
  wydatków
  dotacje i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymienione
  w
  art. 5 ust. 1 pkt
  2 i 3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  sanitarnej
  w miejscowościach Gózd
  i Łączna 2009-2016
  5 100 000 1 994 229 795 000 0 0 0 1 199 229 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 100 000 1 994 229 795 000 0 1 199 229
  2. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  Występa, Zalezianka,
  Jaśle,Stawik 2009-2017
  15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
  3. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  sanitarnej
  w miejscowości
  Podzagnańszcze 2014-
  2017
  3 000 000 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 3 000 000 0 0
  3. 720 72095
  e-świętokrzyskie-
  Rozbudowa
  Infrastruktury
  Informatycznej ' 2007-
  2015
  259 863 214 603 32 191 182 412 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 259 863 214 603 32 191 182 412
  4. 720 72095
  E-świętokrzyskie
  Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej
  Województwa
  świętokrzyskiego 2007-
  2015
  85 000 36 789 5 518 31 271 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 36 789 5 518 31 271
  5. 853 85395
  Wyrównywanie szans
  w Gminie Łączna 2013-
  2015
  571 113 190 343,88 0 0 0 28 916,55 161 427,33 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 533 113 190 343,88 28 916,55 161 427,33
  wydatki majątkowe 38 000 0
  6. 900 9001
  Remont istniejącej
  oczyszczalni ścieków
  w Kamionkach poprzez
  dostawę i montaż
  urządzeń ( dotacja )
  2014-2015
  900 000 50 000 50 000
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 900 000 50 000 50 000
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej
  w Łącznej
  ,
  Ogółem wydatki majątkowe 24 419 652,00 2 295 621,00 882 709,00 0,00 0,00 1 412 912 x
  Ogółem wydatki bieżące 533 113,00 190 343,88 0,00 0,00 0,00 28 916,55 161 427,33
  Razem 24 952 765,00 2 485 964,88 882 709,00 0,00 0,00 28 916,55 1 574 339,33
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/37/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 maja 2015 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok
  Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  L.p. Projekt Okres realizacji
  zadania
  Jednostka org. realizująca
  zadanie lub koordynująca
  program
  Dział Rozdział
  źródło kwota
  Wydatki w roku
  budżetowym 2015
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 994 229,00
  Priorytet: Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki
  i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej
  w miejscowościach Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 994 229,00
  - środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 795 000,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 550 000,00 1 199 229,00
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny
  Województwa Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 214 603,00
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
  społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 259 862,80 214 603,00
  - środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 32 191,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 251 239,64 182 412,00
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny
  Województwa Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 36 789,00
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
  społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej Województwa
  Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000,00 36 789,00
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 5 518,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 31 271,00 31 271,00
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  4. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 190 343,88
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 190 343,88
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 2
  Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
  świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 28 916,55
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 453 146,05 161 427,33
  Wydatki majątkowe: 38 000 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego 5 700
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 32 300
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  5. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2015 GOPS Łączna 853 85395 Wartość zadania: 94 492,00 94 491,55
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 94 492,00 94 491,55
  Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
  integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 9 922,00 9 922,00
  Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 4 253,85 4 251,35
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 80 316,15 80 318,20
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Ogółem wydatki 6 066 816,80 2 520 534,43
  Wydatki bieżące: 617 683,00 274 913,43
  - środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00
  - środki z budżetu krajowego 84 220,80 33 167,90
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 533 462,20 241 745,53
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 3
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Wydatki majątkowe: 0 5 449 133,80 2 245 621,00
  - środki z budżetu j.s.t. 2 578 623,16 832 709,00
  - środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 864 810,64 1 412 912,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 4
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/37/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 maja 2015 r.
  Dotacje celowe w 2015 roku
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
  otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie budowy drogi
  powiatowej w miejscowości Występa
  350 000
  2. 900 90001 Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej
  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
  inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
  jako wkład własny na realizację projektu pn.'Remont
  istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez
  dostawę i montaż urzadzeń'.
  50 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154 wyłoniona w drodze
  konkursu
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin,
  w których występuje problem alkoholowy
  10 000
  2. 926 92605 wyłoniona w drodze
  konkursu
  zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
  Ogółem 445 000,00
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/37/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 maja 2015 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego w 2015 r.
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki
  jednostek
  budżetowych
  w tym:
  Nazwa zadania Dzi
  ał Rozdział § Dochody
  ogółem
  Wydatki
  ogółem
  Wyd
  atki
  bieżą
  ce
  wynagr
  odzenia
  i składki
  od nich
  naliczan
  e
  wydat
  ki
  związ
  ane
  z real
  izacją
  statut
  owyc
  h
  zadań
  Dotacj
  e na
  zadani
  a
  bieżąc
  e
  Świ
  adc
  zen
  ia
  na
  rze
  cz
  osó
  b
  fizy
  czn
  ych
  Wydatki
  na
  programy
  finansowa
  ne
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust
  . 1 pkt 2 i 3
  Wydat
  ki na
  obsług
  ę długu
  (odsetk
  i)
  Wyda
  tki
  z
  tytułu
  poręc
  zeń
  i
  gwar
  ancji
  Wydatki
  majątkowe
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyjne
  wydatki
  na
  program
  y
  finansow
  ane
  z udziałe
  m
  środków,
  o któryc
  h mowa
  w art. 5
  ust. 1 pk
  t 2 i 3
  zakup
  i objęci
  e akcji
  i udział
  ów
  wniesienie
  wkadów
  do spółek
  prawa
  handloweg
  o
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  I. Dochody i wydatki związane
  z realizacją zadań realizowanych
  wspólnie z innymi jednostkami
  samorządu terytorialnego
  II. Dochody i wydatki związane
  z pomocą rzeczową lub finansową
  realizowaną na podstawie
  porozumień między j.s.t.
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
  Budowa
  drogi
  powiatowej
  w miejsco
  wości
  Występa
  600 60014 6300 350 000 350 000 350 000 350 000
  Ogółem 350 000 350 000 350 000 350 000
  Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 2


  Data wprowadzenia: 2015-06-10 1004
  Data upublicznienia: 2015-06-10
  Art. czytany: 684 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna