A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla świetlic środowiskowych na terenie gminy Łączna”
» Uchwała Nr XIV/79/2019 Rady Gminy Łączna
» UCHWAŁA NR XIV/78/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA
» UCHWAŁA NR XIV/77/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA
» Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR X/47/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 10 lipca 2015 r.

  dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystan

  UCHWAŁA NR X/47/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia
  2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz
  zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 oraz
  art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) - uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wykaz przystanków” do Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady
  Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr
  1 niniejszej Uchwały.
  2. Załącznik Nr 2 „Mapa przystanków” do Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy
  Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr
  2 niniejszej Uchwały.
  § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają w mocy
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  GminyŁączna
  Monika Pająk
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 1
  Załącznik do Uchwały Nr X/47/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  Wykaz przystanków
  DROG
  A(ULI
  CA) /
  OKRE
  ŚLENI
  E
  MIEJS
  CA (cz
  II)
  LP
  NAZWA
  PRZYST
  ANKU
  NR
  PRZY
  STAN
  KU
  nr
  w
  oj
  .
  (2
  )
  nr
  po
  w.
  (2
  )
  nr
  gm.
  (2
  )
  NR
  PRZY
  ST.
  W G
  MINI
  E
  (alfab
  etyczn
  ie)
  PO
  WI
  AT
  GMINA
  MIEJSC
  OWOŚĆ
  dodat
  kowo
  (dziel
  nica,
  przysi
  ółek,
  część
  miejsc
  owośc
  i,
  grupa
  domó
  w, itd)
  DROG
  A(ULI
  CA)
  OKR
  EŚLE
  NIE
  MIEJ
  SCA
  NR (
  cz III)
  poło
  żeni
  e - x
  poło
  żeni
  e - y
  poł
  oże
  nie
  ,
  odl
  egło
  ść
  ZNAK
  D
  15
  WIATA
  ZATOKA
  ROD
  ZAJ
  PRZ
  YSTA
  NKU
  SZCZ
  EGÓŁ
  OWE
  OKRE
  ŚLENI
  E
  MIEJS
  CA
  W
  ER
  SJ
  A
  NR
  PR
  Z
  YS
  T.
  (st
  ar
  y)
  WSPÓ
  ŁRZĘ
  DNE
  GEOG
  RAFIC
  ZNE
  WSPÓ
  ŁRZĘ
  DNE
  GEOG
  RAFIC
  ZNE
  położ
  enie -
  x
  (wer
  yfika
  cja)
  położ
  enie -
  y
  (wery
  fikacj
  a)
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 1
  1
  GÓZD /
  7 (Starod
  roże) / 01
  26100
  3-1
  261003
  1
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na GÓZD 7
  Staro
  droże
  01
  624
  672,
  00
  348
  195,
  00
  km
  528
  +
  853
  TAK
  NIE
  TA
  K v6
  2
  GÓZD /
  7 (Starod
  roże
  Węzeł
  Zalezian
  ka) / 02
  26100
  3-2
  261003
  2
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na GÓZD 7
  Staro
  droże
  Węzeł
  Zalezi
  anka
  02
  624
  812,
  00
  348
  294,
  00
  km
  528
  +
  685
  TAK
  NIE
  TA
  K v6
  3
  GÓZD /
  7 (Starod
  roże) / 03
  26100
  3-3
  261003
  3
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na GÓZD 7
  Staro
  droże
  03
  624
  332,
  00
  348
  009,
  00
  km
  529
  +
  244
  NIE
  TAK
  TA
  K v6
  4
  GÓZD /
  7 (Starod
  roże) / 04
  26100
  3-4
  261003
  4
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na GÓZD 7
  Staro
  droże
  04
  624
  148,
  00
  347
  937,
  00
  km
  529
  +
  436
  NIE
  TAK
  TA
  K v6
  5
  GÓZD /
  7 (Starod
  roże
  Pizzeria
  Angelina
  ) / 05
  26100
  3-5
  261003
  5
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na GÓZD 7
  Staro
  droże
  Pizzer
  ia
  Angel
  ina
  05
  623
  644,
  00
  347
  570,
  00
  km
  530
  +
  053
  TAK
  NIE
  TA
  K v6
  6
  GÓZD /
  7 (Starod
  roże
  Pizzeria
  Angelina
  ) / 06
  26100
  3-6
  261003
  6
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na GÓZD 7
  Staro
  droże
  Pizzer
  ia
  Angel
  ina
  06
  623
  499,
  00
  347
  477,
  00
  km
  530
  +
  225
  TAK
  NIE
  TA
  K v6
  7
  JAŚLE /
  0307 (Zal
  ezianka)
  / 01
  26100
  3-7
  261003
  7
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na JAŚLE 0307
  Zalezi
  anka
  01
  623
  858,
  00
  349
  598,
  00
  km
  8 +
  020
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 2
  8
  JAŚLE /
  0307 (Zal
  ezianka)
  / 02
  26100
  3-8
  261003
  8
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na JAŚLE 0307
  Zalezi
  anka
  02
  623
  883,
  00
  349
  553,
  00
  km
  8 +
  040
  TAK
  NIE
  NI
  E
  9
  JAŚLE /
  0307 / 03
  26100
  3-9
  261003
  9
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na JAŚLE 0307
  03
  624
  136
  349
  238
  km
  8 +
  490
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  10
  JAŚLE /
  0307 / 04
  26100
  3-10
  261003
  10
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na JAŚLE 0307
  04
  624
  169
  349
  185
  km
  8 +
  550
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  11
  JĘGRZN
  A /
  0591 /01
  26100
  3-11
  261003
  11
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  JĘGRZN
  A 0591
  01
  624
  943
  347
  977
  km
  3 +
  125
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  12
  JĘGRZN
  A /
  0591 /02
  26100
  3-12
  261003
  12
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  JĘGRZN
  A 0591
  02
  624
  989
  348
  023
  km
  3 +
  060
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  13
  JĘGRZN
  A /
  0591 /03
  26100
  3-13
  261003
  13
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  JĘGRZN
  A 0591
  03
  624
  469
  347
  627
  km
  3 +
  713
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  14
  JĘGRZN
  A /
  0591 /04
  26100
  3-14
  261003
  14
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  JĘGRZN
  A 0591
  04
  624
  389
  347
  579
  km
  3 +
  806
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  15
  JĘGRZN
  A /
  0591 /05
  26100
  3-15
  261003
  15
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  JĘGRZN
  A 0591
  05
  624
  029
  346
  954
  km
  4 +
  636
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 3
  16
  JĘGRZN
  A /
  0591 /06
  26100
  3-16
  261003
  16
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  JĘGRZN
  A 0591
  06
  623
  932
  346
  957
  km
  4 +
  730
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  17
  KAMIO
  NKI /
  0588 (Ag
  at) / 01
  26100
  3-17
  261003
  17
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  KAMIO
  NKI 0588 Agat
  01
  625
  914,
  00
  349
  032,
  00
  km
  18
  +
  200
  TAK
  NIE
  TA
  K v6
  18
  KAMIO
  NKI /
  droga
  gminna
  (poczta) /
  02
  26100
  3-18
  261003
  18
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  KAMIO
  NKI
  droga
  gminna
  poczt
  a
  02
  626
  420,
  00
  348
  895,
  00
  km
  0 +
  050
  NIE
  TAK
  TA
  K v6
  19
  KLONÓ
  W /
  0595 (szk
  oła) / 01
  26100
  3-19
  261003
  19
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  KLONÓ
  W 0595 szkoła
  01
  626
  780,
  00
  344
  339,
  00
  km
  1 +
  100
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  20
  KLONÓ
  W /
  0595 / 03
  26100
  3-20
  261003
  20
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  KLONÓ
  W 0595
  03
  626
  121,
  00
  343
  708,
  00
  km
  2 +
  000
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  21
  ŁĄCZN
  A /
  7 (Starod
  roże
  Zajazd
  Ziółek) /
  01
  26100
  3-21
  261003
  21
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ŁĄCZN
  A 7
  Staro
  droże
  Zajaz
  d
  Ziółe
  k
  01
  625
  921,
  00
  349
  125,
  00
  km
  527
  +
  284
  NIE
  TAK
  TA
  K v6
  22
  ŁĄCZN
  A /
  7 (Starod
  roże
  Osełków)
  / 02
  26100
  3-22
  261003
  22
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ŁĄCZN
  A 7
  Staro
  droże
  Osełk
  ów
  02
  626
  929,
  00
  349
  930,
  00
  km
  526
  +
  004
  NIE
  TAK
  TA
  K v6
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 4
  23
  ŁĄCZN
  A /
  7 (Starod
  roże
  Zajazd
  Ziółek) /
  04
  26100
  3-23
  261003
  23
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ŁĄCZN
  A 7
  Staro
  droże
  Zajaz
  d
  Ziółe
  k
  04
  625
  772,
  00
  349
  034,
  00
  km
  527
  +
  456
  NIE
  TAK
  TA
  K v6
  24
  ŁĄCZN
  A /
  0307 (wę
  zeł
  Zalezian
  ka)) / 01
  26100
  3-24
  261003
  24
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ŁĄCZN
  A 0307
  węzeł
  Zalezi
  anka)
  01
  624
  792,
  00
  348
  399,
  00
  km
  9 +
  540
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  25
  PODŁA
  ZIE /
  0590 / 01
  26100
  3-25
  261003
  25
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  PODŁAZ
  IE 0590
  01
  627
  962
  348
  904
  km
  1 +
  230
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  26
  PODŁA
  ZIE /
  0590 / 02
  26100
  3-26
  261003
  26
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  PODŁAZ
  IE 0590
  02
  627
  906
  348
  917
  km
  1 +
  170
  TAK
  NIE
  NI
  E
  27
  PODZA
  GNAŃS
  ZCZE /
  0589 / 01
  26100
  3-27
  261003
  27
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  PODZA
  GNAŃS
  ZCZE 0589
  01
  626
  729,
  00
  348
  641,
  00
  km
  0 +
  175
  TAK
  NIE
  NI
  E
  28
  PODZA
  GNAŃS
  ZCZE /
  0589 / 02
  26100
  3-28
  261003
  28
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  PODZA
  GNAŃS
  ZCZE 0589
  02
  626
  708
  348
  643
  km
  0 +
  050
  TAK
  NIE
  NI
  E
  29
  PODZA
  GNAŃS
  ZCZE /
  0588 / 01
  26100
  3-29
  261003
  29
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  PODZA
  GNAŃS
  ZCZE 0588
  01
  626
  678
  348
  698
  km
  16
  +
  885
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 5
  30
  PODZA
  GNAŃS
  ZCZE /
  0588 / 02
  26100
  3-30
  261003
  30
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  PODZA
  GNAŃS
  ZCZE 0588
  02
  626
  647
  348
  652
  km
  16
  +
  829
  TAK
  NIE
  NI
  E
  31
  WYSTĘ
  PA /
  7 (Starod
  roże
  Węzeł
  Występa)
  / 01
  26100
  3-31
  261003
  31
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  WYSTĘ
  PA 7
  Staro
  droże
  Węzeł
  Wystę
  pa
  01
  622
  614,
  00
  346
  921,
  00
  km
  531
  +
  318
  NIE
  TAK
  TA
  K v6
  32
  WYSTĘ
  PA /
  0593 / 01
  26100
  3-32
  261003
  32
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  WYSTĘ
  PA 0593
  01
  622
  558,
  00
  346
  964,
  00
  km
  531
  +
  412
  NIE
  TAK
  TA
  K
  33
  ZAGÓR
  ZE /
  0588 (Ka
  pkazy) /
  01
  26100
  3-33
  261003
  33
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZAGÓR
  ZE 0588
  Kapk
  azy
  01
  628
  447,
  00
  346
  633,
  00
  km
  13
  +
  020
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  34
  ZAGÓR
  ZE /
  0588 (KA
  PKAZY)
  /02
  26100
  3-34
  261003
  34
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZAGÓR
  ZE 0588
  Kapk
  azy
  02
  628
  340
  346
  639
  km
  13
  +
  125
  TAK
  NIE
  NI
  E v6
  35
  ZAGÓR
  ZE /
  0588 / 03
  26100
  3-35
  261003
  35
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZAGÓR
  ZE 0588
  03
  628
  037,
  00
  346
  653,
  00
  km
  13
  +
  430
  TAK
  NIE
  NI
  E
  36
  ZAGÓR
  ZE /
  0588 / 04
  26100
  3-36
  261003
  36
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZAGÓR
  ZE 0588
  04
  627
  986
  346
  655
  km
  13
  +
  480
  TAK
  NIE
  NI
  E
  37
  ZAGÓR
  ZE /
  0588 / 05
  26100
  3-37
  2610
  37
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZAGÓR
  ZE 0588
  05
  627
  686,
  00
  346
  673,
  00
  km
  13
  +
  780
  NIE
  TAK
  NI
  E
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 6
  03
  38
  ZAGÓR
  ZE /
  0588 / 06
  26100
  3 - 38
  261003
  38
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZAGÓR
  ZE 0588
  06
  627
  615
  346
  673
  km
  13
  +
  850
  TAK
  NIE
  NI
  E
  39
  ZAGÓR
  ZE /
  0588 (Ost
  rów) / 07
  26100
  3-39
  261003
  39
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZAGÓR
  ZE 0588
  Ostró
  w
  07
  627
  190,
  00
  346
  699,
  00
  km
  14
  +
  280
  TAK
  TAK
  NI
  E
  40
  ZAGÓR
  ZE /
  0588 (Ost
  rów) / 08
  26100
  3- 40
  261003
  40
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZAGÓR
  ZE 0588
  Ostró
  w
  08
  627
  073
  346
  765
  km
  14
  +
  410
  TAK
  NIE
  NI
  E
  41
  ZAGÓR
  ZE /
  0588 / 09
  26100
  3-41
  261003
  41
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZAGÓR
  ZE 0588
  09
  626
  403,
  00
  347
  057,
  00
  km
  15
  +
  140
  NIE
  TAK
  NI
  E
  42
  ZAGÓR
  ZE /
  0588 / 10
  26100
  3-42
  261003
  42
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZAGÓR
  ZE 0588
  10
  626
  320
  347
  098
  km
  15
  +
  235
  TAK
  NIE
  NI
  E
  43
  ZALEZI
  ANKA /
  0307 (Wy
  stępa) /
  01
  26100
  3-43
  26100343
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZALEZI
  ANKA 0307
  Wystę
  pa
  01
  622
  005,
  00
  348
  302,
  00
  km
  5 +
  350
  NIE
  TAK
  NI
  E
  44
  ZALEZI
  ANKA /
  0307 (Wy
  stępa) /
  02
  26100
  3-44
  261003
  44
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZALEZI
  ANKA 0307
  Wystę
  pa
  02
  622
  010,
  00
  348
  296,
  00
  km
  5 +
  370
  TAK
  NIE
  NI
  e
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 7
  45
  ZALEZI
  ANKA /
  0307 / 03
  26100
  3-45
  261003
  45
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZALEZI
  ANKA 0307
  03
  622
  405,
  00
  348
  583,
  00
  km
  5 +
  920
  TAK
  TAK
  NI
  E
  46
  ZALEZI
  ANKA /
  0307 / 04
  26100
  3-46
  261003
  46
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZALEZI
  ANKA 0307
  04
  622
  435,
  00
  348
  614,
  00
  km
  5 +
  960
  TAK
  NIE
  NI
  E
  47
  ZALEZI
  ANKA /
  0307 (Ka
  plica) /
  05
  26100
  3-47
  261003
  47
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZALEZI
  ANKA 0307
  Kapli
  ca
  05
  622
  650,
  00
  348
  930,
  00
  km
  6 +
  370
  NIE
  TAK
  NI
  E
  48
  ZALEZI
  ANKA /
  0307 (Ka
  plica) /
  06
  26100
  3-48
  261003
  48
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZALEZI
  ANKA 0307
  Kapli
  ca
  06
  622
  625,
  00
  348
  882,
  00
  km
  6 +
  320
  TAK
  NIE
  NI
  E
  49
  ZALEZI
  ANKA /
  0307 / 07
  26100
  3-49
  261003
  49
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZALEZI
  ANKA 0307
  07
  623
  445,
  00
  349
  297,
  00
  km
  7 +
  510
  NIE
  TAK
  NI
  E
  50
  ZALEZI
  ANKA /
  0307 / 08
  26100
  3-50
  261003
  50
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZALEZI
  ANKA 0307
  08
  623
  466,
  00
  349
  302,
  00
  km
  7 +
  550
  TAK
  NIE
  NI
  E
  51
  ZASKAL
  E / 0589 /
  01
  26100
  3-51
  261003
  51
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZASKAL
  E 0589
  01
  627
  640,
  00
  347
  558,
  00
  km
  1 +
  790
  NIE
  TAK
  NI
  E
  52
  ZASKAL
  E / 0589 /
  03
  26100
  3-52
  261003
  52
  ska
  rży
  ski
  Łą
  cz
  na
  ZASKAL
  E 0589
  03
  628
  271,
  00
  347
  347,
  00
  km
  2 +
  510
  NIE
  TAK
  NI
  E
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 8
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 9
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/47/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  Mapa przystanków
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 1
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 2
  UZASADNIENIE
  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem
  1 marca 2011 r. stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie publicznego
  transportu zbiorowego należy utrzymanie oraz budowa, przebudowa i wykonywanie
  remontów przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków
  służących pasażerom.
  Załączony do uchwały wykaz przystanków sankcjonuje dotychczasowy sposób
  ich wykorzystania i obejmuje wszystkie przystanki, z których aktualnie korzystają
  przewoźnicy prowadzący na terenie Gminy Łączna działalność w ramach
  wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2015-08-28 0858
  Data upublicznienia: 2015-08-28
  Art. czytany: 904 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna