A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» ZARZĄDZENIE NR 12 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 marca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 11 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 lutego 2019r.
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej

  OGŁOSZENIE

  o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej

  Wójt Gminy Łączna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.

  I. Wymagania niezbędne:
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
  1) posiada obywatelstwo polskie
  2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4) posiada wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika
  kulturalno – oświatowa lub animacja kultury, kierunki artystyczne, pedagogiczne,
  5) posiada co najmniej 2 letni okres pracy w instytucjach kultury lub organach administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej lub w innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną a także związanych z oświatą.
  6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora poświadczony zaświadczeniem lekarskim wystawionym w okresie do miesiąca przed złożeniem oferty.
  7) dysponuje wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną.
  8) posiada znajomość aktów prawnych regulujących: działalność kulturalną, finansów publicznych i prawa zamówień publicznych,
  9) posiada umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
  10) posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach, o których mowa
  w pkt 5.

  II. Wymagania dodatkowe:
  1) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
  2) znajomość funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-księgowych.

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - kierowanie działalnością Biblioteki, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz
  i odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie,
  - opracowywanie sprawozdań opisowych, statystycznych, planu rzeczowo - finansowych
  Biblioteki,
  - kierowanie całokształtem działalności Biblioteki w oparciu o zatwierdzony plan
  rzeczowo –finansowy w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia limitów
  finansowych,
  - kierowanie wszelkimi wydatkami Biblioteki,
  - ustalanie wynagrodzenia dla pracowników
  - sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników Biblioteki
  - odpowiadanie za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dobór gromadzonych
  materiałów bibliotecznych,
  - odpowiadanie za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją
  i opracowaniem,
  - prowadzenie księgi inwentarzowej, rejestr ubytków oraz wymaganej dokumentacji tego
  działu,
  - opracowywanie, gromadzenie zbiorów zgodnie z normami i odpowiada za stan katalogów,
  - odpowiadanie za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwację,
  - przygotowywanie i prowadzenie różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem,
  - udostępnia zbiory biblioteczne do domu i na miejscu,

  IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

  1) list motywacyjny i CV
  2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
  3) kopie dyplomów ukończenia studiów, uzyskanych stopni naukowych i kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt. 1 lit. a, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  4) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż określony w pkt. 1 lit. b, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  5) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione w okresie do miesiąca przed złożeniem oferty.
  6) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora wystawione przez lekarza medycyny pracy.
  7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych jak również o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem, wraz z powołaniem na obowiązujące w momencie składania wniosku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
  9) ewentualne referencje.

  V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem:
  “Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej ” w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym, w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej , Kamionki 60. 26-140 Łączna lub przesłać na adres Urzędu Gminy.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łączna.
  Oferty złożone po terminie, oferty nie zawierające wszystkich dokumentów oraz oferty,
  z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych podlegają
  odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
  Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
  O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacjach kandydaci spełniający
  wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Łączna.  VI. Warunki zatrudnienia:

  1. Miejsce wykonywania pracy:
  Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej , Czerwona Górka 1b. 26-140 Łączna
  2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
  3. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na czas określony od 3 do 7 lat zgodnie z ustawą.


  Data wprowadzenia: 2015-09-21 1521
  Data upublicznienia: 2015-09-21
  Art. czytany: 1344 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna