A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla świetlic środowiskowych na terenie gminy Łączna”
» Uchwała Nr XIV/79/2019 Rady Gminy Łączna
» UCHWAŁA NR XIV/78/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA
» UCHWAŁA NR XIV/77/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA
» Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XII/57/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 września 2015 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

  UCHWAŁA NR XII/57/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 września 2015 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
  885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 56 000 zł zgodnie z załącznikiem nr
  1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 562 595,52 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 284 000 zł zgodnie z załącznikiem nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16 680 595,52 zł.
  § 3. Zmienia się zapisy § 3 do uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie „§ 3.1
  Deficyt budżetu gminy w wysokości 118 000 zł, który zostanie pokryty przychodami
  pochodzącymi z kredytów w kwocie 118 000 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 1 234
  000 zł, rozchody w wysokości 1 116 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
  uchwały.”
  § 4. Zmienia się zapisy § 11 ust 2) uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie „
  § 11.2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 116 000 zł, w tym: kredyty 1 116
  000 zł”.
  § 5. Do § 11 uchwały budżetowej dodaje się ust 4 , który otrzymuje brzmienie „4) na
  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 118 000 zł, w tym : kredyty
  118 000 zł.”.
  § 6. Aktualizuje się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr
  3 do niniejszej uchwały.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: 9B4BFCCC-F998-4A07-831F-131976A90F6A. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/57/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 września 2015 r.
  Dochody
  Dzi

  Rozdzi
  ał § Treść
  Kwota
  dochodów
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 500,00
  60016 Drogi publiczne gminne 2 500,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
  0920 Pozostałe odsetki 500,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 000,00
  0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 500,00
  75023 Urzędy gmin 1 500,00
  0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
  WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 24 900,00
  75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00
  75615
  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
  czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
  osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 700,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 500,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 200,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00
  75616
  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od
  spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,
  oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9 000,00
  Id: 9B4BFCCC-F998-4A07-831F-131976A90F6A. Podpisany Strona 1
  0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00
  75618
  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki
  samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 7 100,00
  0370 Opłata od posiadania psów 100,00
  0490
  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
  samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 000,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 000,00
  80110 Gimnazja 17 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 17 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 4 000,00
  85212
  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 000,00
  2360
  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
  zadań zleconych ustawami 4 000,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ 300,00
  85395 Pozostała działalność 300,00
  0920 Pozostałe odsetki 200,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 3 800,00
  90002 Gospodarka odpadami 1 100,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00
  90019
  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
  i kar za korzystanie ze środowiska 1 800,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 1 800,00
  90095 Pozostała działalność 900,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 56 000,00
  Id: 9B4BFCCC-F998-4A07-831F-131976A90F6A. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/57/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 września 2015 r.
  Wydatki
  Dział Rozdzi
  ał Treść Kwota
  wydatków
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -150 000,00
  75702
  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
  jednostek samorządu terytorialnego -150 000,00
  Wydatki na obsługę długu -150 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 413 200,00
  80101 Szkoły podstawowe 16 692,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 292,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -16 600,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -5 293,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2 200,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -3 093,00
  80104 Przedszkola -8 699,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -200,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -7 350,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -1 149,00
  80110 Gimnazja 410 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 120 000,00
  Wydatki majątkowe 290 000,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -2 000,00
  80195 Pozostała działalność 2 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 500,00
  852 POMOC SPOŁECZNA -19 000,00
  85202 Domy pomocy społecznej -10 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -10 000,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -9 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -9 000,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19 900,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 19 900,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 900,00
  Id: 9B4BFCCC-F998-4A07-831F-131976A90F6A. Podpisany Strona 1
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19 900,00
  90002 Gospodarka odpadami 18 100,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 100,00
  90019
  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
  i kar za korzystanie ze środowiska 1 800,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 800,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 284 000,00
  Id: 9B4BFCCC-F998-4A07-831F-131976A90F6A. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/57/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 września 2015 r.
  Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
  w złotych
  Lp. Treść Klasyfikacja
  §
  Kwota
  2015 r.
  1 2 3 4
  Przychody ogółem: 1 234 000,00
  I Kredyty i pożyczki 1 031 000,00
  1. Kredyty § 952 1 031 000,00
  1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952
  2. Pożyczki § 952
  2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków
  pochodzących z budżetu U.E. § 903
  3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest
  ograniczona § 931
  3.1
  Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest
  ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E
  § 931
  II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
  III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 203 000,00
  IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
  V Przelewy z rachunku lokat § 994
  VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
  Rozchody ogółem: 1 116 000,00
  1. Spłaty kredytów § 992 1 116 000,00
  1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy
  z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992
  2. Spłaty pożyczek § 992
  2.1 Spłaty pożyczek § 963
  2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
  2.3
  Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona
  w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym
  środkami pochodzącymi z budżetu U.e
  4. Udzielone pożyczki § 991
  Id: 9B4BFCCC-F998-4A07-831F-131976A90F6A. Podpisany Strona 1
  5. Przelewy na rachunki lokat § 994
  6.
  Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
  zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek
  wtórny. § 982
  Id: 9B4BFCCC-F998-4A07-831F-131976A90F6A. Podpisany Strona 2


  Data wprowadzenia: 2015-11-17 1454
  Data upublicznienia: 2015-11-17
  Art. czytany: 670 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna