(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Dulęba Karolina
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Fąfara Tomasz
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Furmańczyk Piotr
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Kowalik Dorota
 • Konkursy na dyrektorów szkół
 • Konkurs na Dyrektora Gimnazjum w Zaleziance

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  Wójt Gminy Łączna
  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
  Gimnazjum w Zaleziance , Zalezianka 49a. 26-140 Łączna


  1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który
  spełnia następujące wymagania:
  a. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
  do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
  b. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
  kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
  c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  d. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora
  uzyskał co najmniej ocenę dobrą pracy w przedszkolu, szkole lub placówce lub
  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku
  nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
  pracy w szkole wyższej,
  e. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
  kierowniczym,
  f. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674
  z późniejszymi zmianami) a w przypadku nauczyciela akademickiego karą
  dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), oraz nie
  toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
  g. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
  h. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
  i. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
  publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r.
  nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148
  z późniejszymi zmianami).
  2. Stanowisko dyrektora publicznego gimnazjum może zajmować również
  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego
  stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne
  lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje
  do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania
  określone w pkt 1 lit. b-i.

  3. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia
  następujące wymagania:
  a. posiada obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim
  Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  b. ukończyła studia magisterskie,
  c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
  stanowisku kierowniczym,
  d. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  e. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
  o ubezwłasnowolnienie,
  f. spełnia wymagania określone w pkt 1, lit. 'b' 'e' 'g' 'i' ogłoszenia.

  4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
  szkoły;
  2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub
  innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
  kandydata,
  3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
  o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
  - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na
  stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
  w pkt 3,
  5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
  dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
  podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
  kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym,
  7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
  postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
  dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
  publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4
  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15,
  poz. 148, z późn. zm.),
  10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
  ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
  organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.
  z 2007 r. nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora
  publicznej szkoły,
  11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu
  nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
  nauczyciela,
  12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty
  oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
  akademickiego,
  13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
  76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97,
  poz. 674, z późn. zm.6) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
  szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku
  nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
  z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
  stanowisko dyrektora.  5. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być
  własnoręcznie podpisane w przypadku składania kserokopii dokumentów
  winny być one uwierzytelnione notarialnie lub przez zakład pracy
  zatrudniający kandydata.

  6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem 'Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum
  w Zaleziance NIE OTWIERAĆ PRZED KONKURSEM', po ogłoszeniu na stronie
  internetowej Urzędu Gminy w Łącznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
  w Łącznej, w terminie do dnia 17 maja 2010 r. (do godz. 15.30) na adres: Urząd
  Gminy w Łącznej, Kamionki 60. 26-140 Łączna, tel. (41) 2548 961.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łączna.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
  zostaną powiadomieni indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą.


  Data wprowadzenia: 2010-04-30 1357
  Data upublicznienia: 2010-04-30
  Art. czytany: 8237 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2010-04-30
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna