Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r.

2015-11-18 0902
Art. czytany: 1976 razy

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Uchwała Nr IX/40/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 maja 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.
271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)
Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ i
Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy za 2014 rok
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.