UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2015 r.

2015-12-14 1359
Art. czytany: 2175 razy

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV/63/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych 1(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z późn.zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łączna w
wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczanie inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso określa Uchwała NR V/23/2015
Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. 2007r. oraz Uchwała Nr XII/55/2015 Rady
Gminy Łączna z dnia 30 września 2015r.
2. Wpłata podatku może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek
bankowy Urzędu Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącznej.
§ 5. Traci moc uchwała NR XII/106/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada
2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego ,nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodnicząca Rady
Gminy Łączna
Monika Pająk
1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
Id: E8213D6D-AF29-4197-9F4A-97BFCB63074C. Podpisany Strona 1
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
Id: E8213D6D-AF29-4197-9F4A-97BFCB63074C. Podpisany Strona 2
Załącznik do Uchwały Nr XIV/63/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 listopada 2015 r.
WYSOKOŚĆ
STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,55 zł. od 1m² powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,10 zł. od 1m²powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,- zł od 1 m2 powierzchni;
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,40 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej ;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,- zł. od 1 m²
powierzchni użytkowej ;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 10,68zł. od 1m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł. od
1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł. od 1m²powierzchni
użytkowej;
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7.
Id: E8213D6D-AF29-4197-9F4A-97BFCB63074C. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE
W oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy
posiada kompetencje do ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, pod warunkiem, że
na 2016 rok nie przekroczą one górnych stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. (M.P z dnia 19.08.2015r., poz.735).
Uchwała na 2016 rok dostosowuje się również do najnowszych zmian w ustawie o podatkach
i opłatach lokalnych, m.in.:
- zapis „grunty pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych”
- otrzymuje nowe brzmienie: „grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych”;
- wprowadza się nową stawkę w wysokości 3 zł od 1 m2 powierzchni dla gruntów
„niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego”.
Mając na uwadze powyższe wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.