UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2015 r.

2015-12-14 1406
Art. czytany: 2888 razy

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/67/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z
późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 196 630 zł zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi
17 329 356,18 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 287 630 zł zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi
17 538 356,18 zł.
§ 3. Zmienia się zapisy § 3 do uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie „§ 3.1
Deficyt budżetu gminy w wysokości 209 000 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z kredytów w kwocie 209 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 403 000 zł, rozchody w wysokości 1 194 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”
§ 4. Zmienia się zapisy § 11 ust 2) uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie „ §
11.2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 194 000 zł, w tym: kredyty 1 194 000
zł”.
§ 5. Zmienia się zapisy § 11 ust 4) uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie „ §
11.4) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 209 000
zł, w tym : kredyty 209 000 zł.”.
§ 6. Aktualizuje się załącznik Nr 6 , Nr 12, Nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z
załącznikiem Nr 3, Nr 4 , Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
Id: 39C878D2-0254-4921-BF62-50874E88C8F2. Podpisany Strona 1
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
GminyŁączna
Monika Pająk
Id: 39C878D2-0254-4921-BF62-50874E88C8F2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/67/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 listopada 2015 r.
Dochody
Dzia
ł
Rozd
ział § Treść Kwota dochodów
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 150 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000,00
0770
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
150 000,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 31 830,00
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
31 830,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 830,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
14 800,00
90095 Pozostała działalność 14 800,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstwie porozumień z ogranami administracji
rządowej
14 800,00
Ogółem zwiększenia dochodów 196 630,00
Id: 39C878D2-0254-4921-BF62-50874E88C8F2. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/67/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 listopada 2015 r.
Wydatki
Dzia
ł Rozdział Treść Kwota
wydatków
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 24 700,00
60016 Drogi publiczne gminne 24 700,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 700,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -20 000,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -20 000,00
Wydatki na obsługę długu -20 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 286 130,00
80101 Szkoły podstawowe 226 790,00
Dotacje na zadania bieżące -25 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 590,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 100,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60 100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 210,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 210,00
80104 Przedszkola 4 310,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 310,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -2 600,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -2 600,00
80110 Gimnazja 48 420,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 48 420,00
80195 Pozostała działalność 6 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA -9 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej -9 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -9 000,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 5 800,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -9 000,00
Wydatki majątkowe -9 000,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków i opłat z karza korzystanie ze środowiska 14 800,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 800,00
Ogółem zwiększenia wydatków 287 630,00
Id: 39C878D2-0254-4921-BF62-50874E88C8F2. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/67/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 listopada 2015 r.Przychody i rozchody
budżetu w 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota
2015 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 1 403 000,00
I Kredyty i pożyczki 1 200 000,00
1. Kredyty § 952 1 200 000,00
1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z
budżetu U.E.
§ 952
2. Pożyczki § 952
2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem
środków pochodzących z budżetu U.E.
§ 903
3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność
jest ograniczona
§ 931
3.1 Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność
jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową
zawartą z podmiotem dysponującym środkami
pochodzącymi z budżetu U. E
§ 931
II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 203 000,00
IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
V Przelewy z rachunku lokat § 994
VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
Rozchody ogółem: 1 194 000,00
1. Spłaty kredytów § 992 1 194 000,00
1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem
umowy z podmiotem dysponującym środkami
pochodzącymi z budżetu U. E
§ 992
2. Spłaty pożyczek § 992
2.1 Spłaty pożyczek § 963
2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest
ograniczona
§ 982
2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest
ograniczona w związku z zawarciem umowy z
podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z
budżetu U.e
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Przelewy na rachunki lokat § 994
6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do
obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których
istnieje płynny rynek wtórny.
§ 982
Id: 39C878D2-0254-4921-BF62-50874E88C8F2. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/67/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 listopada 2015 r.
Dotacje celowe w 2015 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie przebudowy drogi
powiatowej w miejscowości Występa 375 000
2. 900 90001 Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych jako
wkład własny na realizację projektu pn.'Remont istniejącej
oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i
montaż urzadzeń'.
41 000
3. 900 90001 Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -
zakup pompy na przepompownię ścieków w Kamionkach
8 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 851 85154 wyłoniona w drodze
konkursu
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w
których występuje problem alkoholowy 10 000
2. 926 92605 wyłoniona w drodze
konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
Ogółem 469 000,00
Id: 39C878D2-0254-4921-BF62-50874E88C8F2. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/67/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 listopada 2015 r.
Dotacje podmiotowe w 2015 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej
dotacje Zakres Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 921 92116 Gminna Instytucja kultury -
biblioteka gminna w Łącznej
pokrycie kosztów
działalności 140 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 801 80101 Stowarzyszenie Rozwoju
Społecznego 'Zalezianka' nauczanie klas 0-6 375 000
Ogółem 515 000
Id: