Uchwała Nr 102 /2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2015 roku

2015-12-21 0839
Art. czytany: 2064 razy

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025

Uchwała Nr 102 /2015
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016 - 2025
III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:
Przewodniczący - Stanisław Banasik
Członkowie - Wojciech Czerw
- Ireneusz Piasecki
na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tj.Dz. U. z 2012r. poz. 1113 ze zm), po zbadaniu w dniu 26 listopada
2015 roku projektu uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2016- 2025
postanawia
pozytywnie zaopiniować przedłożony przez Wójta Gminy Łączna projekt uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.
U z a s a d n i e n i e
Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016 - 2025 zwanej dalej WPF został złożony w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach w dniu 12 listopada 2015 roku.
WPF sporządzona została do 2025 roku. Termin ten został wyznaczony przez umowy związane z
zapewnieniem ciągłości działania jednostki zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
Przedstawiony projekt uchwały w sprawie WPF zawiera wymagane przez art. 226 ust.l ustawy o
finansach publicznych dla każdego roku budżetowego:
1/ pozycje dochodów i wydatków,
21 wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu,
3/ przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do
zaciągnięcia,
4/ kwotę długu, w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób
sfinansowania spłaty długu,
5/ objaśnienia przyjętych wartości.
W załączniku do projektu uchwały w sprawie WPF sporządzono wykaz przedsięwzięć, w którym
odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określono jego: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną
odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne
nakłady finansowe, a także limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.
Zaplanowane kwoty wydatków bieżących na realizowane i planowane przedsięwzięcia w
poszczególnych latach wynikają z limitów na poszczególne pozycje.
Kwota długu określona w załączniku do projektu uchwały w sprawie WPF obejmuje lata 2016-2025
to jest okres na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje sieje zaciągnąć.
Projekt uchwały w sprawie WPF spełnia zasady planowania budżetów.
Projekt uchwały w sprawie WPF skład orzekający porównał z projektem uchwały budżetowej na
2016 rok. W wyniku tego porównania nie stwierdzono niezgodności. .
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Łączna
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Pouczenie
Przewodniczący
Składu Orzekającego