UCHWAŁA NR XV/70/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2015 r.

2016-01-19 1359
Art. czytany: 2924 razy

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania p

UCHWAŁA NR XV/70/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na
terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń.
zm.) oraz art. 251 i art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
2) przedszkolach - należy przez to rozumieć przedszkola prowadzone na terenie Gminy
Łączna przez inne, niż Gmina Łączna osoby prawne lub fizyczne, jak również oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych;
3) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na
terenie Gminy Łączna inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy;
4) szkołach - należy przez to rozumieć szkoły prowadzone na terenie Gminy Łączna
niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkoły publicznej wymienione w art. 2 pkt.
2 lit. a) ustawy;
2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie
Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
tj. :
a) publicznych przedszkoli,
b) publicznych innych form wychowania przedszkolnego
c) publicznych szkół podstawowych,
d) niepublicznych przedszkoli,
e) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
f) niepublicznych szkół podstawowych.
§ 2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. b) otrzymuje na każdego
ucznia z budżetu Gminy Łączna dotację ustalaną zgodnie z przepisem art. 80 ust. 2b i ust.
2c ustawy.
Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 1
§ 3. Przedszkole publiczne, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. a) otrzymuje na każdego
ucznia z budżetu Gminy Łączna dotację ustalaną zgodnie z przepisem art. 80 ust. 2 ustawy.
§ 4. Szkoła publiczna, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. c) otrzymuje z budżetu
Gminy kwotę dotacji na każdego ucznia, ustaloną zgodnie z przepisem art. 80 ust. 3 ustawy
o systemie oświaty.
§ 5. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. d), otrzymuje z budżetu
Gminy Łączna dotację w kwocie na każdego ucznia, ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 1a i ust.
1b lub ust. 2b ustawy o systemie oświaty.
§ 6. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 ust.
2 pkt. e), otrzymuje z budżetu Gminy Łączna dotację w kwocie na każdego ucznia,
ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 1a i ust. 1c ustawy o systemie oświaty.
§ 7. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. f), w której realizowany jest
obowiązek szkolny otrzymuje z budżetu Gminy Łączna kwotę dotacji, ustalonej zgodnie
z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.
§ 8. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla
dotowanych jednostek oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 2 Wójt Gminy Łączna
dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę zwiększa lub
pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku.
§ 9. 1. Dotacja z budżetu Gminy Łączna udzielana jest na wniosek podmiotu, o którym
mowa w § 1 ust 2.
2. Wniosek o przyznanie dotacji rozpatrywany jest do dnia 31 października roku
poprzedzającego udzielenie dotacji.
3. Przyznana kwota dotacji stanowi podstawę do ujęcia w projekcie budżetu Gminy.
4. Wójt Gminy Łączna informuje organ prowadzący jednostkę, o której mowa w § 1 ust.
2 o kwocie przyznanej dotacji, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego udzielenie
dotacji.
5. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy dotacji określającej prawa i
obowiązki stron umowy.
§ 10. 1. Warunkiem udzielenia dotacji dla rozpoczynającej i prowadzącej działalność na
terenie Gminy Łączna jednostki oświatowej, o której mowa w § 1 ust. 2 ) jest złożenie przez
organ prowadzący do Wójta Gminy Łączna najpóźniej do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. O wysokości kwoty dotacji należnej na ucznia Wójt Gminy Łączna informuje
pisemnie organ prowadzący dotowaną jednostkę oświatową, o której mowa w § 1 ust. 2 )
do dnia 30 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Organ prowadzący dotowaną jednostkę przedstawia w terminie do 5 dnia miesiąca
informację o aktualnej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu
nauczania wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji za
dany miesiąc, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Jeżeli
w informacji wykazano uczniów mieszkających poza terenem Gminy Łączna, do informacji
należy dołączyć imienny wykaz dzieci zamieszkałych poza Gminą Łączna z podaniem ich
daty urodzenia i miejsca zamieszkania.
Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 2
4. Informacje o liczbie dzieci za miesiące lipiec – sierpień sporządzone przez organ
prowadzący jednostki powinny zostać sporządzone wg stanu liczbowego dzieci na dzień 1
czerwca z odjęciem uczniów :
a) skreślonych z listy uczniów,
b) którzy uczęszczają w lipcu lub w sierpniu do innej placówki.
4. Dotacja ustalona na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1) przekazywana jest
od następnego roku budżetowego, w dwunastu częściach na wskazany rachunek bankowy
szkoły, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty w ciągu roku budżetowego w stosunku do
kwoty należnej dotacji będą korygowane przez Gminę Łączna przy przekazaniu kolejnej,
miesięcznej części dotacji.
6) Informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty
kolejnych rat dotacji. O wstrzymaniu wypłat kolejnych rat dotacji Wójt Gminy Łączna
powiadamia niezwłocznie drogą pisemną organ prowadzący dotowaną jednostkę.
7) Organ prowadzący dotowaną jednostkę przedstawia roczne rozliczenie z otrzymanych
dotacji, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji,
w terminie do dnia 31 stycznia - za okres od początku do końca poprzedniego roku
kalendarzowego, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8) Informacja, o której mowa w ust. 7) jest podstawą do rocznego rozliczenia dotacji za
poprzedni rok budżetowy.
9) Ustalona na podstawie rocznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 8 kwota
zobowiązania Gminy Łączna z tytułu wyrównania dotacji należnej za rok budżetowy
przekazywana jest na rachunek bankowy dotowanej jednostki w terminie do 31 stycznia
roku, w którym dokonywane jest rozliczenie dotacji.
10) Ustalona na podstawie rocznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 8 kwota
nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym
dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.
11) W przypadku przekazania lub likwidacji dotowanej jednostki wstępującą nadpłatę
dotacji organ prowadzący tę jednostkę zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia
zakończenia działalności, do zwrotu nadpłaconej dotacji.
12) Dotacje w części niewykorzystanej lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
oraz pobrane nienależnie podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Łączna na zasadach
określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
§ 11. 1. Dotacja z budżetu Gminy Łączna może być wykorzystana tylko i wyłącznie na
realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty.
2. Gminie Łączna przysługuje prawo kontroli realizacji dotowanego zadania.
3. Kontrola finansowa obejmuje m. in.:
1) celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu
jednostki samorządowej,
2) badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania
i rozporządzania mieniem komunalnym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a
także innych szkód w tym mieniu,
Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 3
3) wykonywanie wszystkich zadań statutowych placówki, innych zadań powierzonych
przez organy Gminy i zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów,
4) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i
gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania
wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu
środków publicznych.
4. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łączna lub inny
podmiot upoważniony przez Wójta Gminy Łączna.
5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach i
godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności
pracowników tej jednostki.
6. Osoby, o których mowa w ust. 4 mają prawo wstępu do dotowanej jednostki oraz
wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu
nauczania oraz mogą przetwarzać dane osobowe uczniów dotowanej jednostki.
7. Osoby, o których mowa w ust. 4 mają także prawo do dokonywania odpisów
dokumentacji i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli
powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące
kontrolowaną jednostkę.
8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba reprezentująca
kontrolowaną jednostkę.
9. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu –
protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie
podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.
10. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych
oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
11. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.
12. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Wójtowi Gminy Łączna
w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie, co do
ustaleń zawartych w protokole.
13. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości Wójt Gminy Łączna
w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w
ust. 12, kieruje do kontrolowanej jednostki wnioski pokontrolne.
14. Wniosków pokontrolnych nie kieruje się, jeżeli Wójt Gminy Łączna uwzględni
wyjaśnienia, o których mowa w ust. 12 i ust. 13.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 13. Traci moc uchwała Rady Gminy Łączna nr VIII/65/2011 z dnia 24 czerwca 2011r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli
i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez podmioty nie należące
do sektora finansów publicznych.
Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 4
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
Przewodnicząca Rady
Gminy Łączna
Monika Pająk
Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/70/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Wniosek o przyznanie dotacji na rok .......................
1. Nazwa i adres organu prowadzącego:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres jednostki:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. REGON jednostki……………………………………………………………………….
4. Typ i rodzaj szkoły:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Planowana liczba uczniów
Okres W tym
Planowana
miesięczna liczba
uczniów
Liczba uczniów
niepełnosprawnych
Liczba uczniów
objętych
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju
Liczba uczniów
niebędących
mieszkańcami
Gminy Łączna
styczeń-sierpień
wrzesień-grudzień
6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
.................................. .............................................
(miejscowość, data) (pieczątka i podpis organu prowadzącego)
Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/70/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2015 r.
INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW
wg stanu na ………………. ………….
miesiąc rok
1 . Nazwa i adres placówki:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres organu prowadzącego:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Planowana liczba uczniów:
Nazwa miesiąca W tym
dotowanego liczba uczniów ogółem wg
stanu na 1 dzień dotowanego
miesiąca
Liczba uczniów
niepełnosprawnych
Liczba uczniów
objętych wczesnym
wspomaganiem
rozwoju
Liczba uczniów
niebędących
mieszkańcami
Gminy Łączna
Szkoła
Kl. „0”
Przedszkole
Inne formy
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Wykaz uczniów spoza terenu Gminy Łączna:
KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI na dzień ………………… : ………………
…………………………. ……………………
(miejscowość, data) (pieczątka i podpis)
Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/70/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2015 r.
ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
ZA 20…… ROK
1. Nazwa i adres placówki:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Łączna w roku …………... w wysokości
…………….............. została wykorzystana na prowadzenie w/w jednostki, w tym na:
Lp. Rodzaj wydatku
Kwota w jakiej płatności
sfinansowano środkami z
dotacji podmiotowej o okresie
rozliczanym
A Wynagrodzenia razem, w tym:
1. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej
(brutto)
4. Wynagrodzenia obsługi i administracji
5. Składki ZUS
6. Składki na FP
7. Inne składki lub wynagrodzenia wymienić
jakie……..
B Wydatki rzeczowe razem, w tym:
1. Zakup materiałów i wyposażenia
2. Zakup energii
3. Zakup pomocy dydaktycznych
4. Zakup usług remontowych
5. Zakup usług pozostałych
6. Pozostałe wydatki – wymienić jakie
Dotacja rozliczona w roku 20….. :………………………………………………
1. Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym w poszczególnych miesiącach:
Szkoła kl. „0” przedszkole
· Styczeń ____________________
· Luty ____________________
· Marzec ____________________
· Kwiecień ____________________
· Maj ____________________
· Czerwiec ____________________
Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 1
· Lipiec ____________________
· Sierpień ____________________
· Wrzesień ____________________
· Październik ____________________
· Listopad ____________________
· Grudzień ____________________
Uwagi
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nazwisko i imię Nazwisko i imię
sporządzającego zestawienie osoby prowadzącej placówkę
………………………………. ………………………
Pieczątka i podpis Pieczątka i podpis
Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 2
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XV/70/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r.
Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalanie trybu udzielania i
rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji udzielonej dla placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez
inny niż jednostka samorządu terytorialnego jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego,
dotującej tego rodzaju podmioty.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20.02.2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 357) o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jednostki
samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie
oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31.03.2015 roku utracą moc po dniu 31.12.2015
W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie stosownej uchwały w nowym
brzmieniu i uchylenie dotychczas obowiązującej.
Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 1