UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2015 r.

2016-01-19 1402
Art. czytany: 2997 razy

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

UCHWAŁA NR XV/72/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z
późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zmienia się zapisy § 11 ust 2) uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie „ §
11.2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 991 000 zł, w tym: kredyty 991 000
zł”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy Łączna
Monika Pająk
Id: 94338820-D371-4AEE-962D-BF3F39A5E26A. Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XV/72/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dochody
Dzia
ł
Rozdzi
ał § Treść
Kwota
dochodów
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 0,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 15 000,00
0320 Podatek rolny -48 000,00
0330 Podatek leśny 2 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 3 000,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 0,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 14 800,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
zadania bieące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej 14 800,00
90095 Pozostała działalność -14 800,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
zadania bieące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej -14 800,00
Ogółem zwiększenia dochodów 0,00
Id: 94338820-D371-4AEE-962D-BF3F39A5E26A. Podpisany Strona 1