UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2015 r.

2016-01-19 1405
Art. czytany: 2865 razy

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/75/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z
art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art.
222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1
pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 230 000 zł, z tego:
a) dochody bieżące 14 385 000 zł
b) dochody majątkowe 3 845 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 530 000 zł, z tego: a) wydatki bieżące
13 896 000 zł
b) wydatki majątkowe 5 634 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku
budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 520 000 zł,
a) wydatki majątkowe 5 520 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 300 000 zł , który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 1 300 000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2 250 000 zł, rozchody w wysokości 950 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
2) celową w wysokości - 34 300 zł, z
przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 .
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 53 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Id: D2F95453-A342-41DF-A0D7-F36D55118F52. Podpisany Strona 1
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst. jedn. Dz.
U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań
określonych w tej ustawie.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 289 200 zł z tytułu wpływów z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 289 200 zł na funkcjonowanie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych
zakładów budżetowych: przychody – 1 414 000 zł, wydatki – 1 413 600 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków
dochodów jednostek budżetowych: dochody – 170 030 zł; wydatki – 170 030 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8.
§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów.
1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 800 000 zł, w tym:
a) kredyty 800 000 zł,
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000 zł, w tym:
a) kredyty 1 300 000 zł
3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 950 000 zł , w tym:
a) zaciągnięte kredyty 810 181 zł
b) zaciągnięte pożyczki 139 819 zł
§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o
których mowa w § 11 niniejszej uchwały
§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień
pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem
innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie
gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach
działów,
3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi
w ramach działu,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
Id: D2F95453-A342-41DF-A0D7-F36D55118F52. Podpisany Strona 2
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady
Gminy Łączna
Monika Pająk