Uchwała Nr 16 /2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2016 roku

2016-01-29 1002
Art. czytany: 1671 razy

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łączna

; £ M I N Y w Łączna/1
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA f—s E « R E T A R i A T _
ul. Targowa 18, tel. 368-11-22 (25) £
Kielce 15, skr. poczt. 11 J £ 7 7 01 9/11R
Uchwała Nr 16 /2016
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ffi^J
z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łączna
III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Stanisław Banasik
Członkowie: Wojciech Czerw
Ireneusz Piasecki
po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 roku uchwały Nr XV/74/2015 Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata
2016-2025 oraz uchwały Nr XV/75/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Łączna na 2016 rok, na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z
art. 13 pkt 10 oraz 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) postanawia pozytywnie
zaopiniować:
Planowaną kwotę długu oraz relację spłaty zobowiązań zaliczanych do długu w stosunku do
dochodów w latach 2016 - 2025 wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych.
Uzasadnienie
Prognoza kwoty długu na rok 2016 i lata następne obejmuje lata, na które zaciągnięto
zobowiązania oraz planuje się je zaciągnąć. Dług Gminy Łączna na koniec 2016 roku
wyniesie 8.616.018,75 zł i podlegał będzie spłacie w latach 2017-2025 do całkowitego
rozliczenia w roku 2025. W latach 2016-2017 Gmina planuje zaciągać zobowiązania z tytułu
kredytów, odpowiednio w kwocie 2.250.000 zł i 1.620.000 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego w tych latach deficytu budżetu oraz na spłatę długu. Spłata długu
w latach 2018 - 2025 nastąpi z prognozowanych nadwyżek budżetowych.
W latach 2016 - 2025 wskaźniki obciążenia dochodów spełniają wymogi określone w art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przy uwzględnieniu treści art.
244 tej ustawy.
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych od niniejszej uchwały Radzie Gminy Łączna przysługuje prawo wniesienia
odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od
daty jej doręczenia.
Przewodniczący Składu Orzekającego