Uchwała Nr 17/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2016 roku

2016-01-29 1006
Art. czytany: 1970 razy

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok

REGIONALNA f2BA OBRACHUNKOWA T T u i AT 1 n nn 1 a ul. Targowa 18, te). 363-11 -22J25^ Uchwała Nr 17/2016
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 25 stycznia 2016 roku oLr[
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy
Łączna na 2016 rok
III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Stanisław Banasik
Członkowie: Wojciech Czerw
Ireneusz Piasecki
po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 roku uchwały Nr XV/75/2015 Rady Gminy Łączna z dnia
30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok - na podstawie art.
246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013
r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) uchwala co następuje:
Gmina Łączna ma możliwość sfinansowania planowanego w uchwale budżetowej na 2016 rok
deficytu budżetu w kwocie 1.300.000 zł.
Uzasadnienie
W uchwale budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie
18.230.000 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 19.530.000 zł. Deficyt budżetu 2016 roku w
wysokości 1.300.000 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów - co wynika z § 3 uchwały
budżetowej.
Wskazane w uchwale budżetowej Gminy Łączna źródło przychodów finansujących deficyt
budżetowy określone jest w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych. Przychody z tytułu kredytów uwzględniono w limicie zobowiązań przewidywanych
do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu - określonym w § 11 uchwały budżetowej,
planowane są na realizację zadań inwestycyjnych.
Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu
zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok.
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Radzie Gminy Łączna
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Składu Orzekającego
1