Sprawozdanie z działalności za rok 2015 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

2016-02-05 1417
Art. czytany: 4553 razy

Sprawozdanie z działalności za rok 2015
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
I. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej jest zakładem budżetowym
Gminy Łączna powołanym Uchwałą Nr 35/X/ 2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada.
Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej jest
Pani Bożena Tuśnio pełniąca funkcję p.o. kierownika od dnia 01.12.2015 roku.
Głównym Księgowym jest Pani Edyta Poniewierska pełniąca funkcję
p.o. księgowego od dnia 01.12.2014r.
Organem prowadzącym dla ZGK jest Rada Gminy w Łącznej.


II. Działalność jednostki regulują:
Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej zatwierdzony uchwała Rady Gminy Nr 35/IX/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku.
Regulamin pracy zatwierdzony przez Kierownika ZGK z dnia 24.09.2005r.

Funkcjonowanie rachunkowości w jednostce regulują :
Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych – Zarządzenie
Nr 1/2005 Kierownika Gospodarki Komunalnej z dnia 10 marca 2005roku.

III. Zatrudnienie .
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej zatrudnia na umowę o pracę 9 osób w tym :

- 3 osoby pracownicy umysłowi ( kierownik, księgowa , inkasent)
- 4 osoby pracownicy fizyczni ( w tym 1 osoba na oczyszczalni)
- 1 osoba dozorcy +(1 osoba grupa robót interwencyjnych)
- 1 osoba palacz + (2 osoby grupa robót interwencyjnych do kwietnia 2016r.)
- 1 osoba elektryk ( umowa zlecenie)


IV. Wyniki zakładu w liczbach:
1. Przychody ZGK Łączna w roku 2015. w kwocie 960 894,04 PLN
+ 350 924,04 z tytułu dopłaty do cen wody i ścieków, ogólna suma to kwota 1 311 811.08 PLN.
2. Koszty ZGK Łączna za rok 2015 w kwocie 1568 551.79PLN
3. Przychody z działalności – transport w kwocie 154 809,72 PLN
4. Przychody z działalności -odbiór ścieków w kwocie 70 336,60PLN
5. Przychody z działalności dostawy wody w kwocie 437 687,44PLN
6. Przychody z działalności-dostawy ciepła w kwocie 298 060,28PLN

V. Działania naprawcze jakie wykonał zakład w roku 2015-
co zrealizowaliśmy:

a) na oczyszczalni ścieków w Kamionkach została zakończona planowa modernizacja oczyszczalni czyli montaż sita kanałowego na początku układu technologicznego oczyszczalni i na końcu układu został odremontowany osadnik wtórny i zamontowany został układ przelewów pilastych w celu uzyskania lepszej sedymentacji ścieków wypływających z obiektu,
- na przepompownie ścieków P-4 ( koło cmentarza) została zakupiona nowa pompa ściekowa a stara została wyremontowana i obecnie pracują dwie w sposób przemienny,

b) na ujęciu Klonów na Stacji Uzdatniania Wody został zakupiony i zamontowany nowy dozownik chloru wraz z punktami wtrysku do podawania chloru i ługu sodowego,
- po za tym została zakupiona aparatura do wykonywania badań podstawowych wody ( fotometr do pomiaru Mn i ph)
- stacja jest kontrolowana w sposób codzienny , wszelkie uwagi i czynności jakie są wykonywane na stacji są wpisywane w książkę eksploatacji ujęcia
- wyniki badań wody mówiące o jakości są przedstawiane na stronie
Gminy Łączna raz w miesiącu,

c) na ujęciu wody Zalezianka została wymieniona pompa głębinowa na studni – stara została wyremontowana i uznana jako pompa rezerwowa w razie sytuacji awaryjnej,
- na hydroforni w Zaleziance została wyremontowana pompa płaska wraz z silnikiem , która podaje wodę z hydroforni do Występy,
- na ujęciu prowadzona jest również książka eksploatacji gdzie wszelkie czynności jakie są wykonywane są też odnotowywane,

d) na wodociągu Łączna na Studniach w Czerwonej Górce została wymieniona pompa w Studni Nr1.- powodem wymiany był duży pobór prądu na skutek zużycia pompy,
- na ujęciu Czerwona Górka zostały wymienione kondensatory do kompensacji mocy biernej,

e) w miejscowości Gózd , Łączna powstał nowy kanał sanitarny o dł. 9,16km. Obecnie dł. Kanalizacji sanitarnej w gminie Łączna wynosi 24,66km. Z tego tytułu doszło nam do obsługi dwie tłocznie.
Długość sieci wodociągowej wynosi 58,88km.
Na koniec roku wynikało iż zakład podpisał 181 umów na odbiór ścieków( w tym Gózd 95, Łączna 86).

f). ZGK Łączna w roku 2015 zakupił nowe urządzenie do naliczania
rachunków za wodę tzw. zestaw inkasencki za kwotę 7129.00zł. Rachunki będą wystawiane na miejscu u klienta.
VI . Plan na rok 2016.
a). w pierwszym kwartale roku 2016 będziemy dążyć do wymiany
pompy głębinowej na Studni Nr.2 ponieważ obecna pobiera dużą
moc prądu i wyrzuca zabezpieczenia.
- w sposób intensywny będziemy dążyć do zakupu ciągnika lub
innego urządzenia służącego do odśnieżania dróg gminnych
w sezonie zimowym,
- na przepompowni Podłazie należy wymienić zawór
zwrotny i naczynie przeponowe,

- kolejnym krokiem jaki chcemy uczynić to ogrodzić zbiornik Jamno
i poprawić wizerunek wnętrza tego zbiornika a także wykonać
odwodnienie,

- priorytetową sprawą jest też wymiana wodomierzy głównych na
wszystkich trzech ujęciach,
- kolejna sprawa na której zakład musi się skupić to kontrola wody
i likwidacja tzw. (bocianków) na przyłączach wody nie
opomiarowanych.